Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Ярилцлага
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА

www.prokuror.mn сайт энэ удаагийн сурвалжлагаар хяналтын ажлын тоон мэдээ бус хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр авсан удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон прокурор, ажилтны нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл бололцоогоор хангах чиглэлээр Дундговь аймгийн прокурорын газраас 2017 онд хийсэн ажлыг онцолж байна.

Дундговь аймгийн прокурорын газар нь  6 прокурор, прокурорын чиг үүрэг хэрэгжүүлэхэд туслах ажилтан 2, захиргаа үйлчилгээний 11 ажилтан, нийт 19 прокурор, ажилтны орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Дундговь аймгийн прокурорын газар нь 2017 онд Улсын Ерөнхий прокурорын газраас дэвшүүлсэн зорилтыг ханган ажиллахаас гадна

     •Түдгэлзүүлсэн хэргийн тоо хэмжээг бууруулах, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 205 дугаар зүйлийн 205.1.1 дэх хэсэгт зааснаас бусад үндэслэлээр  түдгэлзүүлсэн хэргүүдийг тухайн ондоо багтаан шийдвэрлэх

Хорих ял нь тэнсэгдсэн болон хорих ялаас хугацаанаас өмнө тэнсэн суллагдсан ялтнуудад тавих хяналтыг сайжруулах

Прокурор ажилтны нийгмийн баталгааг хангах зорилтуудыг дэвшүүлсэн байна.

 

Прокурор, ажилтнуудын онолын мэдлэг болон хууль хэрэглэх, мэтгэлцэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 42 удаа 93 цагийн сургалтыг зохион байгуулсан

-Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн судалгааг 7 хоног бүрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр бүртгэлээр танилцаж хугацаанд нь хяналт тавьж ажилласнаар 2017 онд хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол гараагүй байна.

Эрүүгийн хэргийг хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэрлэж, шийдвэрийн талаар иргэд, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчдод тайлбарлан өгснөөр прокурорын шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар гаргасан гомдол өмнөх оноос 5  дахин буурсан.

 

 

Хяналтын ажлын тоон үзүүлэлтүүдийг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр гаргуулан  цахим бүртгэлтэй тулгалт хийж зөрүүгарилгуулах, эцэслэн шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийн цахим бүртгэлд бүртгэвэл зохих мэдээллүүдийг бүрэн гүйцэт оруулсан эсэхийг орлогч прокуророос давхар хянах, прокурор ажилтнуудын ажлыг шалгахдаа цахим бүртгэл хөтлөлтийн байдлыг давхар шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгч байгаа нь цахим бүртгэл үнэн зөв, бүрэн гүйцэт хөтлөгдөхөд ач холбогдолтой байлаа.

Прокурорын мэтгэлцэх ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр:

-Анхан шатны шүүхээр шийдвэрлэгдсэн ээдрээ төвөгтэй, маргаантай, олон холбогдогчтой шүүх хуралдааны бичлэгийг шүүхээс авч прокуроруудад үзүүлэн улсын яллагчаар оролцсон прокуророос гаргаж байгаа алдаа, зөрчлийн талаар прокуроруудын дунд хэлэлцүүлэг зохиох, шүүхээс хэрэг буцсан тохиолдолд тухайн прокуророор гаргасан алдаа зөрчлийг судлуулан бусад прокуроруудад сургалт зохион байгуулан ажилласан.

 

 

 

 

 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байр болон аймгийн Цагдаагийн газрын захиргааны журмаар баривчлах, албадан саатуулах байрны үйл ажиллагаа, харуул хамгаалалтыг гэнэтийн байдлаар шалгаж, танилцан холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл  өгч ажиллалаа.

Мөн цагдан хорих байранд хоригдож буй хоригдогч, захиргааны журмаар баривчлагдсан этгээдүүдтэй уулзаж санал хүсэлтийг сонсох, хувийн хэргүүдийг тухай бүр нь хянаж ажилласнаар цагдан хорих, захиргааны журмаар баривчлах болон албадан саатуулах байрны үйл ажиллагаа, тэдгээрт хяналт тавьж буй албан хаагчдын талаар сэжигтэн, яллагдагч, баривчлагдсан этгээдүүдээс гомдол, хүсэлт гаргаагүй байна.

 

Прокурорын байгууллагын ил тод нээлттэй байдлыг хангах ажлын хүрээнд Дундговь аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах, таниулах чиглэлээр нийт 39 удаагийн яриа таниулга хийж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага тараах, сургалт зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулсан.

 

 

 

 

Мөн дээрх ажлын хүрээнд иргэдэд мэдээ, мэдээлэл хүргэх дэлгэцийг байгууллагын коридорт байрлуулан хэрэг, материал, гомдол, хүсэлтийг шалгаж шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг оруулж байгаа нь байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогч нарыг чирэгдүүлэхгүй, мэдээллээр хангахад чиглэсэн ажил болсон.

  Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Хүүхдэд ахуйн хэрэглээний газ худалдаалахгүй байх” талаар видео сэрэмжлүүлэг бэлтгэн орон нутгийн "Ард” телевиз болон prokuror.mn сайтаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн.

-Прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр 10, хууль тогтоомжийг таниулах талаар 29 удаа яриа таниулга хийж, сэрэмжлүүлэг, гарын авлага 25, зөвлөмж 2, хууль тогтоомжийн талаар сургалт 7 удаа зохион байгуулсан байна.

-Уулзалтын өрөөнд хөдөлгөөн мэдэрч дуу, дүрс бичдэг камер суурилуулж, прокуроруудыг иргэд, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч нартай уулзалтын өрөөнд уулзуулах,

 

 

-Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажлыг хууль тогтоомжид заасны дагуу үндэслэлтэй явуулж байх, хуулийг нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх зорилгоор аймгийн зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийнажиллагаа явуулах эрх бүхий албан тушаалтнуудад  болон сумдын байгаль орчны байцаагч нарт нийт 26 цагийн, аймгийн нутаг дэвсгэрт хувиараа такси үйлчилгээ эрхэлдэг иргэд, аймгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын  ажилчдад болон 11 сумын иргэдэд нийт 12 цагийн сургалт зохион байгуулсан.

 

Тус прокурорын газрын конторын барилга нь 2015 онд баригдсан бөгөөд тэр үеэс ажиллаж байсан аймгийн Ерөнхий прокурорууд прокурор, ажилтны ажиллах нөхцөл бололцоог хангах чиглэлээр санаачлагатай ажиллаж, тохижилт, засварыг ажлыг хийснээр прокурор ажилтны ажиллах, амрах таатай нөхцөл бололцоо бүрдэж ,аймгийн хэмжээнд шилдэг тохижилттой байгууллагуудын нэг болоод байна.

 

 

Дундговь аймгийн  прокурорын газрын үүдээр орход иргэн хүн хуулийн байгууллага гэж  айж сүрдэх зүйлгүй тохилог, цэвэрхэн  мэдээлэл лавлагааны дэлгэцнээс өөрт хэрэгтэй мэдээллийг чөлөөтэй авах боломжоор хангагдсан байлаа.

 

Уулзалтын өрөөнд орж прокурортой уулзах тохиолдолд хамгаалалтын ажилтан аюулгүй байдлын үүднээс бичиг баримтыг шалгаж, бүртгэн,  иргэдийн   гар цүнх, бусад овор ихтэй эд зүйлсээ хадгалуулан дотогш нэвтрүүлэн прокурор, ажилтны аюулгүй байдлыг хангах журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна.

Уулзалтын өрөөнд хөдөлгөөн мэдэрч дуу, дүрс бичдэг камер суурьлуулж, прокуроруудыг иргэд, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогч нартай уулзалтын өрөөнд уулздаг болгож тохижуулжээ.

Прокуроруудыг байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогчидтой камер болон дуу бичлэгийн хураагуур бүхий тусгайлан бэлтгэсэн уулзалтын өрөөнд уулзаж байна.

2017 онд Байгууллагын дотоод нөөц боломж болон тус конторын барилгыг барьсан аж ахуйн нэгж /Тэд констракшн ХХК/-ийн тусламжтайгаар барилгын гадна фасад болон дотор өрөө, коридор, зуслангийн байшин зэрэгт иж бүрэн засвар, тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэснээс гадна байгууллагын халаалтын радиторууд бүрэн шинэчилсэн байна

 

                                                                         Прокурор, ажилтны амралтын өрөө

2017 онд тус прокурорын газрын нийт ажилтан, албан хаагч нарын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, спортоор хичээллүүлэх нөхцөл бололцоогоор хангах үүднээс конторын суурийн давхарт байрлах чийрэгжүүлэлтийн танхимыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан бүрэн засварлан, орчин үеийн стандарт шаардлагын дагуу тохижуулж,  автомат гүйлтийн зам, механик гүйлтийн зам, хэвлийн булчинг хөгжүүлэх төхөөрөмжүүд, олон үйлдэлт фитнес төхөөрөмж,фитнес дугуй, ширээний теннисний иж бүрэн тоноглол, дартс, шатрын иж бүрдэл зэрэг тоног төхөөрөмжөөр хангалаа.

 

2017 оны 5 сард прокурор, ажилтнуудын хүнсний хэрэгцээнд дэмжлэг болох үүднээс байгууллагын зуслангийн газарт өөрсдийн нөөц бололцоонд түшиглэн ажилтнуудын ахуй хэрэгцээнд 40х30 метр газарт хүнсний ногоо /төмс/ тариалан хураан авч нийт прокурор, ажилтнуудад хувиарлаж өгсөн, мөн 40 ширхэг чацарганы модны суулгац суулгах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

 

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн байцаагчаар цэвэр агаар чийглэг нөхцлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл авч,  өрөөнүүдэд  чийглэг, температур, агаарын урсгалын хурд, гэрэлтүүлэг гэсэн 4 үзүүлэлтээр хэмжилт хийлгэн "Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа ажлын байрны орчин эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2015”, "Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргачлалд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000” стандартын шаардлагыг хангасан байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХИЙСЭН БАГЦ СУРВАЛЖЛАГЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА
Санал асуулга