Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Шүүхэд төлөөлөх
ДОРНОД АЙМГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАР ШҮҮХЭЭС ОНОГДУУЛСАН ЯЛ ШИЙТГЭЛИЙН БАЙДЛЫГ СУДАЛЖЭЭ

Дорнод аймгийн прокурорын газрын  шүүхээс оногдуулсан ял шийтгэлийн байдлыг 2018 оны эхний 06 сарын байдлаар судалжээ.

Судалгаанд хэрэг бүртгэлтийн 629, мөрдөн байцаалтын 242, нийт 728 эрүүгийн хэргээс анхан шатны шүүхэд шилжүүлж, шийдвэрлүүлсэн 165 хэрэг хамрагдсан байна.

 Анхан шатны шүүх нийт 24 төрлийн 165 эрүүгийн хэрэгт 201 хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн байна.

Гэмт хэргийн улмаас 234.376.660 төгрөгийн хохирол учирч, хүний биед учирсан гэмтлийн хувьд 69 хүнд хөнгөн хохирол, 19 хүнд хүндэвтэр хохирол, 5 хүнд хүнд хохирол учруулж, 11 хүний амь нас хохирсон байна.

Гэмт хэрэг үйлдсэн  субъектын хувийн байдлыг судлахад насны хувьд 16-17 насны 4, 18-30 насны 75, 31-40 насны 74, 41-50 насны 33, 51-ээс дээш насны 15, эрэгтэй 186, эмэгтэй 15 хүн, нийт 201 хүн ял шийтгэгджээ.

Мэргэжил, боловсролын тухайд огт боловсролгүй 27, бага боловсролтой 22, бүрэн бус дунд боловсролтой 53, бүрэн дунд боловсролтой 68, тусгай дунд боловсролтой 9, дээд боловсролтой 22 ажил, сургуульд хамрагдсан байдлын хувьд 44 хүн ажил, сургуультай, ажилгүй 150, оюутан 5, сурагч 2 байна.

Шүүхээс оногдуулсан ял шийтгэлийн хувьд 48 буюу 23.8 хувьд хорих ялыг, 2 хүнд оногдуулсан хорих ялыг тэнсэх, 1 хүнд хорих ялыг хойшлуулах, 71 буюу 35.2 хувьд торгох, 26 буюу 12.9 хувьд нийтэд тустай ажил хийлгэх, 47 буюу 23.3 хувьд хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэх хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэж, 3 хүнд эмнэлгийн чанартай арга хэмжээ хэрэглэхгүйгээр, сэтгэцийн улмаас хэрэг хүлээх чадваргүй үндэслэлээр эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлж, Эрүүгийн хуулийн өөрчлөлтөөр 3 хүнийг эрүүгийн хариуцлагаас тус тус чөлөөлж, нийт 201 шүүгдэгчдээс 5 хүнд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасах, 45 буюу 22.3 хувьд нь оршин суух газар, ажил сургуулиа өөрчлөх, зорчин явахдаа хяналт тавьж буй эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх, 10 хүнд зан үйлээ засах, хөдөлмөрлөх дадал олгох сургалтанд хамруулах, 2 хүнд согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэхийг хязгаарлах, 1 хүнд хөрөнгө орлого хураах зэрэг албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, үүрэг хүлээлгэхээр шийдвэрлэж, үүнээс бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах болон мал хулгайлах гэмт хэрэгт ихэвчлэн хорих ял оногдуулж, харин бусад төрлийн хэрэгт хорихоос өөр төрлийн ял шийтгэл оногдуулсан байна.

Шүүхээр шийдвэрлэсэн нийт гэмт хэргээс “хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан” гэмт хэрэг хамгийн их 63 буюу 38.2 хувь, “хулгайлах” гэмт хэрэг 24 буюу 14.5 хувийг эзэлж байх ба 49 буюу 29.6 хувь согтуугаар, 14 буюу 8.4 хувь нь бүлэглэн үйлдэж байгаа нь дээрх гэмт хэрэг гарах үндсэн шалтгаан нь согтуугаар, ихэвчлэн эрхэлсэн тодорхой ажил, сургуульгүй, иргэдийн эрх зүйн ухамсар, харилцааны соёл дутмаг төдийгүй, бусдыг хүндлэхгүй, сэтгэлгээний  зөрчилтэй хүмүүс үйлдсэн зэргээс дүгнэхэд хувь хүний онцлог, харилцааны ур чадвар, мэдлэг боловсролын түвшинтэй холбоотой  болох нь судалгаагаар тогтоогджээ. Дорнод аймгийн прокурорын газраас мэдээлэв.

 

 

 

 

 

Санал асуулга