МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР
Хаяг:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Самбуугийн гудамж-18, Улсын Ерөнхий прокурорын газар

Цахим шуудан

gpo@prokuror.mn

Утас:

51-260855

Сахилга хариуцлага, Ёс зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээлэл:

1800-1919