Эрх зүйн хэлбэр ШТТ

УЛСЫН ЯЛЛАГЧИЙН ДҮГНЭЛТ

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                     №                                              .................. хот, сум

………………. прокурорын газрын …………… прокурор …………… би, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, МУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 239 дүгээр зүйлийг тус тус удирдлага болгон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн …дугаар зүйлийн .... дахь хэсэгт заасан гэмт хэргийг үйлдсэн…............................................................................……………….…………………………………………..………………………………………………………………..………....………/нарт/ холбогдох хэргийн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцон, дүгнэлт гаргаж байна.

1..................................................................../гэмт хэргийг хэн, хэзээ, хаана, ямар сэдэлт, аргаар хэрхэн үйлдэж, хэнд ямар хохирол учруулсан болохыг хүн нэг бүрийн оролцоо, үйлдлийн дарааллаар тодорхой бич/

2. Шүүгдэгчийн гэм бурууг нотолсон нотлох баримтууд: /гэмт хэрэг үйлдсэн болохыг нотолж буй шууд болон шууд бус нотлох баримтуудаас түүвэрлэн бичих/ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Шүүх хуралдааны шүүмжлэлийн шатанд хэргийн талаар улсын яллагчаас өгсөн дүгнэлт:

а/ Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн ......... дугаар зүйлийн ...... дахь хэсэгт заасан гэмт хэрэг үйлдсэн болох /хэргийн зүйлчлэлийг өөрчлөх саналтай бол энэ тухай үндэслэлээ тодорхой бичих/

б/ Ялын төрөл, хэмжээний талаар

……………......…………………………………………………………………………………

в/ Дэглэмийн талаар ……………………………………………………………….............

г/ Нэмэгдэл ялын талаар ……………………………………………..............................

………………………...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………….......

д/ Хохирлын талаар ………………….……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………

е/ Таслан сэргийлэх арга хэмжээ болон шүүгдэгчийн нийт цагдан хоригдсон хоногийн тоо …………………………………………………………............................……

ж/ Эд мөрийн баримтын талаар

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.Яллахаас татгалзсан үндэслэл: /ЭБШ хуулийн 239 дүгээр зүйлийн 239.4.1, 239.4.2 дахь хэсэг/

а/ Шүүгдэгчийг гэм буруугүй гэж үзсэн үндэслэл………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

б/ Хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаах шаардлагатай гэж үзсэн үндэслэл: .................................………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………

5. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос шүүх хуралдааны шүүмжлэлийн шатанд ярьсан асуудал буюу мэтгэлцээнд хариу тайлбар хэлсэн байдал: /ЭБШ хуулийн 279 дүгээр зүйлийн 279.6 дахь хэсэг/…………………………......................………………………….

…………………………………………………………………................……………………

6. Шүүхийн тогтоолын агуулга: ………………. шүүхийн ……тоот шийтгэх, цагаатгах, нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтанд буцаах тогтоолоор /доогуур нь зур/ ……..………………………….……………………………….......................................

.............…..…………………………….................……………………………………………… шийдвэрлэв.

 

 

 

УЛСЫН ЯЛЛАГЧ: /......................................../ /........................................../ /гарын үсэг/ /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:………………….ПРОКУРОР/................................../ /................................./

/гарын үсэг/ /нэр/

           ….. оны … сарын ……-ний өдөр

ШТТ-2

 

ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ШАЛГАСАН ХЭРЭГТ

ЯЛ ОНОГДУУЛАХ ТУХАЙ ПРОКУРОРЫН САНАЛ

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                 №                                                                хот, сум

 

.................... прокурорын газрын хяналтын прокурор ....................би, ... оны … дугаар сарын … -ны өдөр Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн ...... дугаар зүйлийн ..... дахь хэсэгт хэсэгт зааснаар эрүүгийн хэрэг үүсгэж, хялбаршуулсан журмаар хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулсан ........... овогтой ...................-д холбогдох эрүүгийн .......... дугаартай хэргийг...оны … дугаар сарын … -ны өдөр хүлээн авч хянав.

Яллагдагч...................-ыг ............................. /хэргийн утга/ гэх гэмт хэрэгт холбогдуулан Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн ..... дүгээр зүйлийн ........ дэх хэсэгт зааснаар яллагдагчаар татах тухай тогтоолыг баталж, хэргийг шүүхэд шилжүүлж шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 417 дугаар зүйлийн 417.2 дахь хэсэгт заасныг баримтлан яллагдагч ................-д Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн .... дүгээр зүйлийн ........ дэх хэсэгт зааснаар .................. төрөл, .......... хэмжээний ял оногдуулах саналыг .................. шүүхэд гаргаж байна.

 

ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР, ХУУЛЬ

ЦААЗЫН АХЛАХ ЗӨВЛӨХ /......................................../ ........................................../

/гарын үсэг//нэр/

Ялын талаар прокурорын саналтай танилцаж, хүлээн зөвшөөрсөн:

 

1. Хохирогч: /........................................//........................................../

/гарын үсэг//нэр/

 

2. Яллагдагч: /........................................//........................................../

/гарын үсэг//нэр/

 

Байлцсан: Өмгөөлөгч /........................................//........................................../ гарын үсэг//нэр/

ШТТ-3

 

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

ХУРАЛДААНД ОРОЛЦСОН ПРОКУРОРЫН ДҮГНЭЛТ

 

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                      №                                                             хот, сум

 

………………прокурорын газрын …………. прокурор ………….. би, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 311, 313 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн ....дугаар зүйлийн …..-д заасан гэмт хэрэг үйлдсэн ……………овогтой …………….-д холбогдох хэргийн давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд ……………………………………………………………………..……………….-ын давж заалдсан гомдлоор, улсын яллагчийн эсэргүүцлээр /доогуур зур/ оролцож, прокурорын дүгнэлт гаргаж байна.

1. .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................... /гэмт хэргийг хэн, хэзээ хаана, ямар сэдэлт, аргаар хэрхэн үйлдэж, хэнд ямар хохирол учруулсан болохыг хүн нэг бүрийн оролцоо, үйлдлийн дарааллаар тодорхой бич/

2. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр: .……………………………………………………

.........................................................................................................………………………..

3. Давж заалдсан гомдол, улсын яллагчийн эсэргүүцлийн товч утга:

.………………..………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................

4. Хэргийн талаарх дүгнэлт: /ЭБШ хуулийн 315 дугаар зүйлийн 315.1.1, 315.1.2, 315.1.3, 315.1.4 дэх хэсгийн аль тохирохыг тодорхой бичих/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

5. Магадлалын агуулга: …......... шүүхийн ……тоот магадлалаар ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… шийдвэрлэв.

 

ОРОЛЦСОН:

.................... ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

ТАНИЛЦСАН:

.................. ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

 

..… оны …... сарын …-ны өдөр

ШТТ-4

 

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНД

ОРОЛЦСОН ПРОКУРОРЫН САНАЛ

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                №                                                                 хот, сум

 

................... прокурорын газрын ............... прокурор ..................... би Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 349 дүгээр зүйлийн 1,4 дэх хэсэгт заасныг баримтлан Эрүүгийн хуулийн ........ дугаар зүйлийн зүйлийн ....... дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийг үйлдсэн

................. овогтой ...................................... /нарт/ холбогдох хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанд оролцож санал гаргаж байна.

Эрүүгийн хэргийн дугаар ..................., Яллах дүгнэлт үйлдсэн прокурорын нэр..............., харъяалагдах прокурорын газар......................................................

Улсын яллагчийннэр, харъяалагдах прокурорын газар ................................................ .......................................................................................................................................

Давж заалдах шатны шүүх хуралд оролцсон прокурорын нэр, харъяалагдах прокурорын газар ................................................................................................................

1. Хэргийн товч утга: ................................................................................................

................................................................................................................................................

2. Анхан шатны шүүхийн шийдвэр: ........................................................................

................................................................................................................................................

3. Давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр: ...........................................................

................................................................................................................................................

4. Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд гаргасан гомдол, эсэргүүцэл нь Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 320, 321 дүгээр зүйлийн аль заалтад хамааралтай болох, Үүнд:

А.Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 320 дугаар зүйл. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийг ноцтой зөрчих

320.1.1. шүүх хууль бус бүрэлдэхүүнтэйгээр тогтоол гаргасан ......................................

................................................................................................................................................

320.1.2. хуульд зааснаар шүүгдэгчийг заавал байлцуулбал зохих байтал түүний оролцоогүйгээр хэргийг шийдвэрлэсэн...............................................................................

................................................................................................................................................

320.1.3. хохирогч, сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг өмгөөлүүлэх бололцоогоор хангаагүй...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

320.1.4. зөвлөлдөх тасалгаанд болсон шүүгчдийн зөвөлгөөний нууцийг задруулсан............................................................................................................................

...............................................................................................................................................

320.1.5. тогтоолд шүүгчийн хэн нэг нь гарын үсэг зураагүй ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

320.1.6. хэрэгт шүүх хуралдааны тэмдэглэл байхгүй ....................................................... .........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

320.1.7. шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгч заавал оролцуулах хуулийн заалт зөрчсөн .................... ............................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................

320.1.оролцогчийн хуулиар хамгаалагдсан эрхийг хасах буюу хязгаарлах замаар, эсхүл бусад хэлбэрээр шүүхээс хэргийг бүх талаар хэлэлцэх явцад саад болж, тогтоол гаргахад сөргөөр нөлөөлж буй бусад нөхцөл байдлууд ...........................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………

Б.Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 321 дүгээр зүйл.Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн

321.1.1 шүүх хэрэглэвэл зохих хуулийг хэрэглээгүй..........................................................

................................................................................................................................................

321.1.2 хэрэглэх ёсгүй хуулийг хэрэглэсэн.........................................................................

................................................................................................................................................

321.1.3 хуулийгжинхэнэ агуулгаас зөрүүтэй буруу ойлгож хэрэглэсэн ........................

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд гаргасан гомдлын утга, эсэргүүцлийн

заалт тус бүрийн агуулга....................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэлэлцэгдэж буй хэрэгт гомдол, эсэргүүцэлд дурдагдсан асуудлууд нотлох баримтаар хэрхэн нотлогдож, үгүйсгэгдэж байгааг гомдол, эсэргүүцлийн агуулга тус бүрээр бичих................................................................................................................................................

7. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 349 дүгээр зүйлийн 349.4 дэх хэсэгт зааснаар хэргийн талаар гаргасан прокурорынсанал..................................................

...............................................................................................................................................

8. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 350 дугаар зүйл. Хяналтын шатны шүүхийн шийдвэр

350.1.1.тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгох....................................................................................................................................

350.1.2тогтоол, магадлалд өөрчлөлт оруулах...................................................................

...............................................................................................................................................

350.1.3 тогтоол магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт, шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаах....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

350.1.4. тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгах...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

ОРОЛЦСОН:

.................... ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

ТАНИЛЦСАН:

.................. ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

..… оны …... сарын …-ны өдөр

 

 

ШТТ-5

 

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД

ОРОЛЦСОН ПРОКУРОРЫН ТАЙЛБАР

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                   №                                                                 хот, сум

 

 

…………..… прокурорын газрын ……………прокурор ……………… би, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэг, ИХШХШ тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсэгт заасны дагуу …………………………………………………………………………………-г /аль байгууллагыг төлөөлж байгааг бичих/ төлөөлж, иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд оролцож байна.

1. Нэхэмжлэгчийн тайлбар: /нэхэмжлэлийн утга, үнэ, хуулийн зүйл хэсэг/ ...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

2. Хариуцагчийн тайлбар: /татгалзаж буй үндэслэл, нотлогдсон нотлох баримт, хуулийн зүйл, хэсэг/ ………………………………………………………………............……

........………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

3. Гуравдагч этгээдийн тайлбар: …………………………………………..….............

.....……………………….…………………………………………………………………………

4. Прокурорын тайлбар: /нотлох баримтууд,хуулийн, зүйл, хэсэг/ ......................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

5.Шүүх шийдвэрлэсэн байдал: …….......... шүүхийн … оны …. сарын …-ны өдрийн …… тоот шийдвэрээр ......……………………….....................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................... шийдвэрлэв.

 

ОРОЛЦСОН:

.................... ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

ТАНИЛЦСАН:

.................. ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

 

..… оны …... сарын …-ны өдөр

ШТТ-6

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД

                                                 ОРОЛЦСОН ПРОКУРОРЫН ТАЙЛБАР

..… оны ..… сарын .... өдөр                                  №                                                             хот, сум

 

………………..… прокурорын газрын …………………прокурор …………………… би, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэг, ИХШХШТ хуулийн 161 дүгээр зүйлийн 161.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгондавж заалдахшатны шүүх хуралдаанд оролцов.

1. Давж заалдсан гомдлын утга: .............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…

2. Гомдолд гаргасан хариу тайлбарын агуулга. ......................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

3. Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцсон прокурорын тайлбар:/ИХШХШТ хуулийн 167 дугаар зүйлийн 167.1 дэх хэсгийн 167.1.1, 167.1.2, 167.1.3, 167.1.4, 167.1.5 дугаар хэсгийн аль хэсгээр тайлбар гаргасныг тодорхой бичих/……………………….……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Магадлалын агуулга: ………….шүүхийн … оны .… сарын ….-ны өдрийн …… тоот магадлалаар: ............................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................... шийдвэрлэв.

ОРОЛЦСОН:

.................... ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

ТАНИЛЦСАН:

.................. ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

 

..… оны …... сарын …-ны өдөр

 

ШТТ-7

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНД

                                                   ОРОЛЦСОН ПРОКУРОРЫН ТАЙЛБАР

..… оны ..… сарын .... өдөр                                  №                                                        хот, сум

 

 

………………..… прокурорын газрын ………………прокурор ………………… би, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэг, ИХШХШТ хуулийн 172 дугаар зүйлийн 172.1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хяналтын шатны шүүх хуралдаанд оролцов.

1. Хяналтын шатны шүүхэд гаргасан гомдлын агуулга: ..........................................

………………………………….……………….……….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

2. Гомдолд гаргасан хариу тайлбарын агуулга: .....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

3. Хяналтын шатны шүүх хуралдаанд оролцсон прокурорын тайлбар: /ИХШХШТ хуулийн 178 дугаар зүйлийн 178.1 дэх хэсгийн 178.1.1, 178.1.2, 178.1.3, 178.1.4, 178.1.5, 178.1.6 дахь хэсгийн аль хэсгийг удирдлага болгож байгаагаа тодорхой бичих/ ................................................................................................................................

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

4. Тогтоолын агуулга: Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдааны .....….. тоот тогтоолоор …......….....……………………………………………………………... …………………………………….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… шийдвэрлэв.

 

ОРОЛЦСОН:

.................... ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

ТАНИЛЦСАН:

.................. ПРОКУРОР /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

..… оны …... сарын …-ны өдөр

ШТТ-8

                                                               ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                          №                                                     хот, сум

 

 

Шинэ нөхцөл байдал илэрснээс хэргийн

                                                           ажиллагааг үүсгэх тухай 

…………………прокурорын газрын хяналтын прокурор ……………..би, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 357 дугаар зүйлийн ..... дахь хэсэгт /ЭБШХ-ийн 357 дугаар зүйлийн 357.1.1, 357.1.2, 357.1.3 дахь хэсэгт заасан аль тохирох зүйл хэсгийг бич/ заасан үндэслэлээр хэргийн ажиллагаа үүсгүүлэхээр ...............................-аас гомдол /хүсэлт/ гаргасан ........................ /гомдол, хүсэлтийн утгыг бичих/ гэх тухай гомдол /хүсэлт/-ийн дагуу …………… овогтой ...…… … -д холбогдох ............. дугаартай хэргийг хянаад ОЛСОН нь:

…………….............……… шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийн ажиллагааг үүсгэх үндэслэл тогтоогдож байх тул Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 359 дүгээр зүйлийн 359.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. ………………овогтой ………………-д холбогдох ................ дугаартай хэрэгт шинэ нөхцөл байдал илэрснээр хэргийн ажиллагаа үүсгэсүгэй.

2. Хэргийн хугацааг Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 359 дүгээр зүйлийн 359.5, 178, 182 дугаар зүйлүүдэд заасны дагуу ………хоногоор тогтоосугай.

 

ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР,

ХУУЛЬ ЦААЗЫН ЗӨВЛӨХ /......................................../ /........................................../

/гарын үсэг//нэр/ШТТ-9

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

..… оны ..… сарын .... өдөр                                          №                                                     хот, сум

 

Шинэ нөхцөл байдал илэрснээс үүсгэсэн

хэргийн ажиллагааг зогсоох тухай

 

 

………………….прокурорын газрын хяналтын прокурор ……………..би,Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 357 дугаар зүйлийн ...... дахь хэсэгт /ЭБШХ-ийн 357 дугаар зүйлийн 357.1.1, 357.1.2, 357.1.3 аль тохирох зүйл хэсгийг бич/ заасан үндэслэлээр .... оны .... сарын ....-ны өдөр шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийн ажиллагаа үүсгэх тухай тогтоол үйлдэж, шалгасан ………… овогтой ...……… -д холбогдох ............ дугаартай хэргийг хянаад ОЛСОН нь:

Шинэ нөхцөл байдлын улмаас хэргийн ажиллагаа үүсгэн шалгахад ......... ........................... нотлох баримтуудаар ………………………… болох нь тогтоогдож байх тул Монгол Улсын ЭБШ хуулийн 360 дугаар зүйлийн 360.2 дахь заалтыг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. ………… овогтой ……………-д холбогдох …………дугаартай хэрэгт шинэ нөхцөл байдал илэрснээс үүсгэсэн хэргийн ажиллагааг зогсоосугай.

2. Энэхүү шийдвэрийг гомдол, хүсэлт гаргагч ……………………-д танилцуулан, эс зөвшөөрвөл дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг мэдэгдсүэй.

 

ХЯНАЛТЫН ПРОКУРОР,

ХУУЛЬ ЦААЗЫН ЗӨВЛӨХ /........................................//........................................../

/гарын үсэг/ /нэр/

 

 


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА