“Прокурор болон прокурорын байгууллага ажилтантай холбогдуулан гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгах журам


                                                                                                                                            

  Улсын Ерөнхий  прокурорын

2015 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн
А/59 дугаар тушаалынХавсралт

ПРОКУРОР БОЛОН ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

АЖИЛТАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ,

ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэ журам нь Улсын Ерөнхий прокурорын газрын   байдлын хэлтэс /Цаашид "ДАБХ” гэнэ/ нь прокурор болон прокурорын байгууллагын ажилтан /Цаашид "Прокурор, ажилтан” гэнэ/-ы үйл ажиллагаатай холбогдуулан Улсын Ерөнхий прокурорын газарт гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгах, шалгалтын дүнд үнэлэлт, дүгнэлт өгч асуудлыг шийдвэрлүүлэх харилцааг зохицуулна.

1.2.Прокурор, ажилтны үйл ажиллагаатай холбогдуулан хийгдэх шалгалт нь Төрийн албаны тухай хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, Улсын Ерөнхий прокурорын тушаал, даалгаврын хэрэгжилтийг хянан үзэх, прокурор, ажилтныг хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан зөрчил дутагдлыг бүрэн илрүүлж шалтгаан, нөхцлийг тогтоон холбогдох арга хэмжээ авч байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад оршино.

1.3.ДАБХ нь прокурор, ажилтныг шалгах шалгалтыг зохион байгуулахдаа хууль дээдлэх, шударга ёсыг хангах, бодитой байх, байгууллагын болон хувь хүний нууцыг хамгаалах, нэр төрд хүндэтгэлтэй хандах зарчмыг баримтлан байгууллагын болон бусдын үйл ажиллагаанд саад учруулахгүйгээр явуулна.

1.4.ДАБХ нь ажлын чиг үүргийн хүрээнд прокурор, ажилтны талаар гарсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгахдаа энэ журмыг мөрдөж ажиллана. 

Хоёр. Шалгалт явуулах үндэслэл

2.1.Дараах тохиолдолд прокурор, ажилтныг шалгах үндэслэл болно.

2.1.1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтнаас прокурор, ажилтныг хууль, дүрэм, журам зөрчсөн талаар өргөдөл, гомдол, мэдээлэл гаргасан;

2.1.2.Байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогчдоос прокурорын хууль бус шийдвэрийн талаар өргөдөл, гомдол гаргасан;

2.1.3.Дээд шатны прокуророос прокурор, ажилтныг шалгуулахаар баримт сэлт, санал гаргасан;

2.1.4.Ажлын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад прокурор, ажилтны хууль зөрчсөн талаархи үйлдлийг илрүүлсэн, олж тогтоосон;

2,1.5. Прокурор, ажилтан хууль зөрчсөн талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээ, мэдээлэл, нийтлэл гарсан;

2.2. Дээд шатны прокурорын хууль бус шийдвэрийн талаар прокурор, ажилтнуудаас өргөдөл, гомдол гарсан тохиолдолд шалгалт явуулах үндэслэл болно.

Гурав. Шалгалтыг явуулахгүй байх тохиолдол

3.1.Дараах тохиолдолд шалгалтыг явуулахгүй байна.

3.1.1.Прокурор, ажилтны талаар гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл нь нэр, хаяггүй бол;

3.1.2.Шүүхийн шийдвэрээр эрхийн бүрэн чадамжгүй гэж тооцогдсон этгээд эцэг, эх, асран хамгаалагчаараа төлөөлүүлэлгүйгээр өргөдөл, гомдол, мэдээлэл гаргасан;

3.1.3.Тухайн өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд дурдсан асуудлаар урьд гаргасан шийдвэр хүчин төгөлдөр байгаа;

3.1.4.Өргөдөл, гомдол, мэдээлэлд дурдсан асуудлын талаар шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр байгаа;

3.1.5.Өргөдөл, гомдол, мэдээлэл нь прокурор, ажилтны үйл ажиллагаатай хамааралгүй бол; 

Дөрөв. Шалгалт хийх албан тушаалтны эрх, үүрэг

4.1.Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгах үүрэг хүлээсэн албан тушаалтан дараах эрхтэй байна.

4.1.1.Прокурор, ажилтныг дуудан ирүүлж тайлбар авах;

4.1.2.Иргэн, албан тушаалтнаас тайлбар авах;

4.1.3.Өргөдөл, гомдол гаргагчаас болон холбогдох иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас шаардлагатай баримт сэлтийг гаргуулан авах;

4.1.4.Холбогдох байгууллагаас лавлагаа, тодруулга авах;

4.1.5.Шалгалтын дүнг нэгтгэн, үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, санал гаргаж шийдвэрлүүлэх;

4.2.Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгах үүрэг хүлээсэн албан тушаалтан дараах үүрэг хүлээнэ.

4.2.1.Шалгалтыг үнэн зөв, бодитой явуулж баримт материалд тулгуурлан хууль зүйн үндэслэлтэй дүгнэлт, санал гаргах;

4.2.2.Шалгалтын явцад олж мэдсэн прокурор, ажилтан болон байгууллага, хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээллийг задруулахгүй байх;

4.2.3.Прокурор, ажилтантай холбогдуулан гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгахдаа зохих асуудлыг материалжуулан тогтоосон байх;

4.2.4.Шалгалтыг хийхдээ холбогдох асуудлын талаар урьдчилан дүгнэлт хийж, түүнийгээ батлахын тулд шалгалтын үйл ажиллагааг чиглүүлэхгүй байх;

Тав. Шалгагдаж байгаа прокурор, ажилтны эрх, үүрэг

5.1.Шалгагдаж байгаа прокурор, ажилтан нь дараах эрхтэй байна.

5.1.1.Шалгагдах болсон үндэслэлийг мэдэх;

5.1.2.Шалгалтын явцад шалгалттай холбогдуулан баримт сэлт, материал шалгуулах хүсэлт тавих;

5.1.3.Шалгалттай холбогдуулан тайлбар, баримт, сэлт гаргаж өгөх;

5.1.4.Өөрт хамааралтай асуудлыг хэлэлцэх үед өөрийн биеэр оролцох;

5.2.Шалгагдаж байгаа прокурор, ажилтан нь шалгалтын явцад дараах үүрэг хүлээнэ.

5.2.1.Дуудсан цагт хүрэлцэн ирэх;

5.2.2.Шалгагчаас шаардсан баримт, сэлтийг гаргаж өгөх;

5.2.3.Шалгалтын явц, байдлыг бусдад задруулахгүй байх;

5.2.4.Өөрт хамааралтай асуудлыг хэлэлцэх үед өөрийн биеэр оролцохгүй тохиолдолд бичгээр энэ тухай хүсэлтээ гаргаж өгөх;

5.2.5.Шалгалтын үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандах; 

Зургаа. Шалгалт явуулах ажиллагаа 

6.1.Шалгалт явуулах албан тушаалтан нь прокурор, ажилтны үйл ажиллагааны талаар гарсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, шалгалт явуулах удирдамжийг зохих дээд шатны прокуророор батлуулна.

6.2.Шалгалт явуулж байгаа албан тушаалтны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь түүний ажиллаж буй нэгжийн дээд шатны прокурор мэргэжпийн удирдлагаар дэмжлэг үзүүлнэ.

6.3 Шалгалтыг ажпын 7-10 хоногийн хугацаанд явуулж дуусгана.

6.4.Энэ журмын 6.3-д заасан хугацааг шалгалтын хамрах хүрээ, онцлогийг харгалзан сунгаж болно.

6.5.Шалгалтын явцад шалгуулагч прокурор, ажилтан болон бусад хүнээс саад учруулсан, тайлбар өгөхөөс татгалзсан, үл хүндэтгэсэн асуудал гаргасан бол шалгалт явуулж буй албан тушаалтан нь энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ.

6.6.Шалгалтын дүнг удирдлага, хамт олондоо танилцуулахдаа байгууллага, хувь хүний нууц, аюулгүй байдлыг хангахад анхаарна.

6.7.Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгахдаа Улсын Ерөнхий прокурорын зөвшөөрлөөр хууль сахиулах байгууллагаас дэмжлэг авч болно.

6.8.Шалгалт дууссаны дараа өргөдөл, гомдол гаргагчид бичгээр, эсхүл амаар хариу өгч байгаа бол тэмдэглэл үйлдэнэ.

6.9.Шалгалт явуулсан албан тушаалтан нь прокурор, ажилтныг шалгасан талаар илтгэх хуудас бичиж Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулж шийдвэрлүүлэх бөгөөд түүнээс өгсөн чиглэлийн дагуу Улсын Ерөнхий прокурорын дэргэдэх зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

6.10.Прокурор, ажилтны ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг шалгасан тохиолдолд шалгалтын дүнг зохих журамд заасны дагуу хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлнэ.

6.11.Шалгалт явуулсан нэгж, албан тушаалтан нь шалгалтын материалыг цэгцлэн архивын нэгж болгохоор бүрдүүлэн, архивт шилжүүлнэ.

Долоо. Бусад

7.1.Прокурорын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дээд шатны прокурор нь Улсын Ерөнхий прокурорын даалгаснаар прокурор, ажилтанд холбогдуулан гаргасан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн дагуу шалгалт явуулах тохиолдолд шалгалтын үйл ажиллагаанд энэ журмыг баримталж ажиллана.

 

 

 


Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам

2015 оны 06 дугаар сарын 04-ны
өдрийн 85 дүгээр зарлигийн нэгдүгээр хавсралт

ПРОКУРОРЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Прокурорын ёс зүйн зөвлөл /Цаашид "Зөвлөл" гэх/ нь прокуророос ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаар явуулсан шалгалтын дүнг хэлэлцэж, сахилгын хариуцлага хүлээлгэх үндэстэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах үүрэгтэй ажиллана.

1.2.Зөвлөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, Прокурорын ёс зүйн дүрэм, Прокурорын сахилгын дүрэм, энэ журам болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан Улсын Ерөнхий Прокурорын тушаал, түүгээр баталсан баримт бичгийг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа прокурорын байгууллагын хэмжээнд нэгдмэл байдлаар хэрэгжүүлнэ.

1.3.Улсын Ерөнхий Прокурор нь Зөвлөлийн бүрэлдэхүүний талаарх саналаа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн мэдүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Хоёр.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд тавигдах шалгуур

2.1.Зөвлөл нь дарга, 10 гишүүнээс бүрдэнэ. Зөвлөлийн дарга нь Улсын Ерөнхий Прокурорын орлогч байх бөгөөд түүний эзгүйд үүргийг нь Улсын Ерөнхий Прокуророос эрх олгосон зөвлөлийн гишүүн гүйцэтгэнэ.

2.2.Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар батална.

2.3.Улсын Ерөнхий Прокурор нь зөвлөлийн гишүүнээр 3 жил ажилласан прокурорыг цаашид зөвлөлд ажиллуулах эсэх асуудлыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид танилцуулан шийдвэрлүүлнэ.

2.4.Зөвлөл нь мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлагатай, ёс зүйн зөрчил гаргаж байгаагүй прокуроруудаас бүрдэнэ.

2.5.Зөвлөл нь нарийн бичгийн даргатай байх бөгөөд түүнийг Улсын Ерөнхий Прокурор томилно.

2.6.Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь прокурор байна.

2.7.Прокурор ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаарх шалгалтыг Улсын Ерөнхий Прокурорын газрын дотоод аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж хариуцаж явуулна.

Гурав. Зөвлөлийн эрх хэмжээ, чиг үүрэг

3.1.Зөвлөл нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.1.1. Прокурорын үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлаар явуулсан шалгалтын дүнг хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.

3.2.Зөвлөлийн дарга нь гишүүний эрхээс гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.

3.2.1. Прокуророос ёс зүйн зөрчил гаргасан талаарх гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч танилцан энэ журмын 2.7-д заасан чиг үүрэг бүхий нэгжид шилжүүлж шалгуулах;

3.2.2. Гомдол, хүсэлтийг харьяаллын дагуу өөр байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэх;

3.2.3. Шалгалтын материалтай урьдчилан танилцаж нэмэлт шалгалт

хийлгүүлэх;

3.2.4.Шалгалтын дүнг зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэх;

3.2.5. Шалгалтын дүнг харгалзан шалгалтын материалыг харьяаллын дагуу шилжүүлэх;

3.2.6. Зөвлөлийн хуралдааныг товлон зарлах, бэлтгэлийг хангуулах, хуралдааныг удирдах, зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр, дүгнэлтийн төслийг бэлтгэх үүргийг зөвлөлийн гишүүдэд даалгах, боловсруулсан төслийг хянан үзэх;

3.2.7. Зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан дүгнэлтэд гарын үсэг зурж баталгаажуулах, гомдол, хүсэлт гаргагчид хариу өгөх;

3.3.Зөвлөлийн гишүүн дараах эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ.

3.3.1. Прокурорын ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг шалгасан дүнг хэлэлцэх зөвлөлийн хуралдаанд оролцох;

3.3.2. Үүрэгт ажилтай нь холбогдуулж өөрт нь илэрхий болсон, эсхүл итгэмжлэн мэдэгдсэн нууцыг чанд хадгалах;

3.3.3. Зөвлөлийн хуралдаанд тухайн прокурор ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх талаар саналаа хэлэх;

3.3.4. Зөвлөлийн даргын даалгасан ажлыг хариуцах;

3.4.   Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь дараах үүргийг хүлээнэ.

3.4.1. Зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангах;

3.4.2. Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх;

3.4.3. Шалгалтын материалыг эмхэлж архивын нэгж болгох;

3.4.4. Бусад шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.5.   Гомдол, хүсэлтийг шалгах үүрэг хүлээсэн прокурор нь дараах тохиолдолд хянан шалгах ажиллагааг явуулахгүй байна.

3.5.1. Өөрөө гомдол, хүсэлтийг гаргасан болон прокурорын ёс зүйтэй холбоотой зөрчлийг илрүүлсэн бол;

3.5.2. Тухайн прокурортой, эсхүл гомдол, хүсэлт гаргасан этгээдийн гэр бүлийн гишүүдтэй төрөл, садан байвал;

3.5.3.Өөрөө шууд буюу шууд бусаар уг асуудалд хувийн сонирхолтой гэж үзэх үндэслэл байгаа бол;

Дөрөв. Гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажиллагаа

4.1.Прокурорын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн талаар иргэн, албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан гомдол, хүсэлт, түүнчлэн прокурорын газруудаас ирүүлсэн хүсэлтийг зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хүлээн авч зөвлөлийн даргад танилцуулна. Зөвлөлийн дарга тухайн гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шалгалт явуулах чиг үүрэг бүхий нэгжид шилжүүлнэ.

4.2.Гомдол, хүсэлтийг шалгах чиг үүрэг бүхий нэгж нь түүнийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 14 хоногт багтаан шалгаж дуусгана. Нэмэлт ажиллагаа хийх шаардлагатай тохиолдолд зөвлөлийн дарга хугацааг нэг удаа 5 хүртэл хоногоор сунгана.

4.3.Шалгалт хийж буй прокурор нь Прокурорын байгууллагын тухай хууль, Прокурорын ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн эсэх асуудлыг нарийвчлан шалган тогтоож, баримтжуулсан байна.

4.4.Прокурор ёс зүйн зөрчил гаргаснаа өөрөө хүлээн зөвшөөрч тайлбараа бичгээр гаргаж өгсөн тохиолдолд зөвлөл нь түүнд үндэслэн дүгнэлт гаргаж, Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулж шийдвэрлүүлэх бөгөөд энэ тохиолдолд энэ журмын 4.4-д заасны дагуу бусад баримтаар зөрчлийг баримтжуулан тогтоосон байна.

4.5.Шалгалтыг явуулахдаа албан тушаалтан, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс нотлох баримт шаардан гаргуулах, тайлбар авах, хавтаст хэргээс хуулбар хийх, шалгалтын материалыг тухайн прокурорт танилцуулж тэмдэглэл үйлдэх, хариу тайлбар авах зэрэг ажиллагаануудыг хийж гүйцэтгэнэ.

4.6.Шалгалт явуулсан прокурор нь шалгалтын дүнгийн талаар танилцуулга бэлтгэж, зөвлөлийн хуралдаанд илтгэнэ.

4.7.Гомдол, хүсэлт гаргасан этгээд өөрийн биеэр хуралдаанд оролцох хүсэлтээ гаргавал зөвлөлийн хуралдаанд оролцуулж тайлбарыг сонсох ба хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хуралдаанд ирээгүй бол энэ нь Зөвлөлийн хуралдааныг хойшлуулах үндэслэл болохгүй.

4.8.Ёс зүйн зөрчилд холбогдон шалгагдаж байгаа прокурор хүндэтгэн үзэх шалтгаанаас бусад тохиолдолд зөвлөлийн хуралдаанд оролцоно.

4.9.Зөвлөл нь прокурорын ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэх асуудлыг хянан шалгасан шалгалт дууссанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан хуралдаанаараа хэлэлцэнэ. Зөвлөлийн хуралдааныг нийт бүрэлдэхүүний гуравны хоёроос доошгүй хувийн ирцтэй хийнэ.

4.11.1.Зөвлөл шалгалтын дүнг хэлэлцээд олонхын саналаар дараах шийдвэрийн аль нэгийг гаргана.

4.11.2. Прокурор ёс зүй зөрчсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах;

4.11.3. Нэмэлт шалгалт хийлгэх;

4.11.4.Шалгалтын материалыг харьяаллаар шилжүүлэх;

4.10. Зөвлөлийн хуралдааны шийдвэр, зөвлөлийн дүгнэлтэд зөвлөлийн дарга, гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

4.11. Санал хураалтад зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга оролцохгүй ба санал хураалтын дүнг хуралдааны тэмдэглэлд тусгана. Хуралдааны тэмдэглэлд зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна.

4.12. Зөвлөлийн дүгнэлтийг асуудал нь хэлэлцэгдсэн прокурорт мэдэгдэх ба энэ тухай баримт үйлдэж, шалгалтын материалд хавсаргана.

4.13. Зөвлөлийн дүгнэлтийг прокурор, гомдол, хүсэлт гаргасан этгээд нь эс зөвшөөрвөл түүнийг мэдэгдсэнээс хойш 3 хоногийн дотор зөвлөлийн даргад гомдол гаргаж болно.

4.14. Дээрх хугацаанд гомдол гаргаагүй бол уг хугацаа дууссанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр, зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвлөлийн дарга нь Улсын Ерөнхий прокурорт тус тус танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Тав. Бусад асуудал

5.1.Зөвлөлийн хуралдааны дэгийг Улсын Ерөнхий прокурор батална.

5.2.Зөвлөлийн бичиг хэрэг, техникийн бусад үйлчилгээг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Тамгын газар хариуцна.

5.3.Зөвлөл нь Улсын Ерөнхий прокурорын газрын тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.


 

Мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах журам

ПРОКУРОРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН

АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Прокурорын мэргэжлийн зөвлөл/цаашид "Зөвлөл" гэх/нь Прокурорын байгууллагын тухайхуулийн 42 дугаарзүйлд заасны дагуу прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажлыг эрхлэх чиг үүрэг бүхий орон тооны бус байгууллага мөн.

1.2. Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг сахиж, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, холбогдох бусад хууль, энэ журам болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан Улсын ерөнхий прокурорын тушаал, журмыг баримтална.

Хоёр. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2.1. Зөвлөл нь дарга, 6 гишүүнээс бүрдэнэ. Зөвлөлийн дарга нь Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч байх бөгөөд түүний эзгүйд үүргийг нь Улсын Ерөнхий прокуророос эрх олгосон зөвлөлийн гишүүн түр орлон гүйцэтгэнэ.”

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

2.2.Зөвлөлийнбүрэлдэхүүнийг УлсынЕрөнхий прокурорын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнээс хэн нэгнийг Монгол УлсынЕрөнхийлөгч батлахаас татгалзсан тохиолдолд Улсын Ерөнхий прокурор дахин санал оруулна.

2.3.Зөвлөл нь эрх зүйн өндөр мэдлэг, мэргэжпийн ур чадвар, дадлага туршлага бүхий прокуроруудаас бүрдэх бөгөөд Зөвлөлийн дарга нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажил хариуцсан Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч байна.

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

2.4. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь прокурор байх бөгөөд түүнийг Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар томилно.

Гурав. Зөвлөлийн чиг үүрэг, эрх хэмжээ

3.1. Зөвлөл нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

3.1.1. Нийт прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг 3 жилд нэг удаа шалгаж, дүгнэх;

3.1.2. Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч, туслахууд, аймаг, нийслэл, тээврийн прокурорын саналын дагуу тодорхой нэг болон хэд хэдэн прокурорын мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх;

3.1.3 Хэрэв прокурор хяналтын үйл ажиллагааны явцад гаргасан өөрийн шийдвэрийг үндэслэлтэй гэж үзсэнтэй холбоотойгоор тухайн шийдвэрийн талаар мэргэжлийн үүднээс Зөвлөлийн дүгнэлт гаргуулахыг хүссэн тохиолдолд холбогдох хэрэг, материалыг хянаж дүгнэлт гаргана;

3.2. Зөвлөлийн гишүүн дараахь эрх эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

3.2.1. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгах;

3.2.2. Зөвлөлийн хуралдаанд дүгнэлт гаргах асуудлаар саналын эрхтэй оролцох;

3.2.3. Зөвлөлийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдон илэрхий болсон, эсхүл өөрт нь итгэмжлэн мэдэгдсэн нууцыг чанд хадгалах;

3.2.4. Прокурорын ёс зүйн аливаа зөрчлийг илрүүлсэн тохиолдолд холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж шийдвэрлүүлэх;

3.3. Зөвлөлийн дарга нь гишүүний эрхээс гадна дараахь бүрэн эрхийг эдэлнэ:

3.3.1. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгах ажлыг удирдан зохион байгуулах;

3.3.2. Шалгалт хийх бүрэлдэхүүнийг Зөвлөлийн гишүүдээс томилох;

3.3.2. Шалгалтын явц байдал, холбогдох материалтай танилцаж, нэмэлт үүрэг чиглэл өгөх;

3.3.3. Зөвлөлийн хуралдааны товыг зарлах, бэлтгэлийг хангуулах, хуралдааныг удирдах;

3.3.4 Энэ журмын5.15-д заасан тохиолдолд Зөвлөлийн хуралдааныг дахин нэг удаа хуралдуулах;

3.3.5. Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хүмүүсээс мэргэжлийн туслалцаа авах зорилгоор шалгалтанд татан оролцуулах;

3.4. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь дараахь үүргийг хүлээнэ:

3.4.1. Энэ журмын 3.1.2-т заасан албан тушаалтнаас ирүүлсэн болон 3.1.3-т зааснаар тухайн прокуророос ирүүлсэн саналыг хүлээн авч, бүртгэлд оруулан Зөвлөлийн даргад танилцуулж шийдвэрлүүлэх;

3.4.2. Зөвлөлийн гишүүд орон нутагт томилолтоор ажиллах бэлтгэл ажлыг хариуцан зохион байгуулах;

3.4.3. Шалгалттай холбогдуулан зөвлөлийн дарга, гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх;

3.4.4. Зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэлийгхангаж, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх;

Дөрөв. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагаа

4.1. Энэ журмын3.1-д заасан бүхтохиолдол нь прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингзаавал шалгаж, тогтоох,дүгнэлт гаргах үндэслэл болно.

4.2. Нийт прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагаанд нийт гишүүдийг татан оролцуулж, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг Зөвлөлийн дарга хариуцан зохион байгуулна.

4.3. Нийт прокурорынүйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажиллагааг Зөвлөлийн гишүүд биечлэн гүйцэтгэх ба гишүүн бус этгээд шалгаж, дүгнэхийг хориглоно.

4.4. Журмын 3.1.2-т заасан холбогдох албан тушаалтнаас ирүүлсэн санал, эсвэл тухайн прокурорын гаргасан хүсэлтийг Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хүлээн авч, бүртгэлд оруулна. Шаардлагатайгэж үзвэл Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нэмэлт материал шаардан гаргуулж болно.

4.5. Нарийн бичгийн дарга хүлээн авсан санал, хүсэлтийг Зөвлөлийн даргад танилцуулахба Зөвлөлийн даргауг санал, хүсэлтийгшалгуулахаар тодорхой нэг гишүүнд хуваарилна.

4.6. Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд тухайн асуудлыг шалгуулахаар гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсэг томилж болох ба харин прокурор өөрийн гаргасан шийдвэрийг маргажбуй асуудлыг шалгуулахад3-аас доошгүй гишүүдээс бүрдсэн ажлын хэсгийг томилно.

4.7 Энэ журмын 3.1.1-д заасан прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн төвшинг шалгаж, дүгнэх ажпыг явуулах хугацааг Улсын Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамж, төлөвлөгөөгөөр зохицуулах ба 3.1.2-д заасан мэргэшлийн төвшинг шалгах, дүгнэх ажиллагааг тухайн асуудлаар өгсөн үүрэг, даалгавар, саналыг хүлээн авснаас хойш ажпын 15 хоногт багтаан гүйцэтгэнэ.

/Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2015 оны 84 дүгээр зарлигаар дээрх заалтыг бүхэлд нь өөрчлөн найруулсан/

4.8. Зөвлөл нь прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэх ажлыг дараахь 4 чиглэлээр явуулна. Үүнд:

а/ Эрх зүйн мэдлэгийн түвшинг тогтоох зорилгоор урьдчилан бэлтгэсэн сонжуураар шалгалт авч, дүгнэх;

б/ Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай нь холбоотой дасгал ажиллуулах замаар сэтгэн бодох чадварыг нь тогтоож, үнэлгээ өгөх;

в/ Ажил хэргийн чадвар тогтоох зорилгоор ярилцлага хийж, үнэлгээ өгөх;

г/ Хяналтын ажлын чанар, үр дүнгийн талаар судалгаа авч, ажилтай нь биечлэн танилцах замаар үнэлгээ дүгнэлт өгөх;

4.9. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж дүгнэх, үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа нь Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар тусгайлан баталсан журам, заавраар зохицуулагдана.

4.10. Прокурор өөрийнгаргасан тодорхой шийдвэрийнүндэслэлийг хянуулахаар Зөвлөлдхандсан тохиолдолд энэ журмын 4.8 дахь хэсгийн заалт хамаарахгүй.

Тав. Зөвлөлийн хуралдаан, түүний шийдвэр

5.1. Зөвлөл нь прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгасан дүнг хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэх бөгөөд хуралдаанд нийт гишүүдийн 50- иас доошгүй хувь оролцсоноор ирц бүрдсэнд тооцно.

5.2. Хуралдааныг Зөвлөлийн дарга удирдан явуулах ба түүний эзгүйд түүнээс эрх олгосон гишүүн даргална.

5.3. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгасан гишүүн, хэрэв ажлын хэсэг томилогдсон бол ажлын хэсгийн ахлагч шалгалтын дүнгийн талаар Зөвлөлийнхуралдаанд танилцуулах бөгөөдхолбогдох танилцуулга, судалгааг 3-аас доошгүй хоногийн өмнө нарийн бичгийн даргад ирүүлэх ба нарийн бичгийн дарга нь материалыг гишүүдэд урьдчилан тараах ажлыг зохион байгуулна.

5.4. Шалгалтын дүнгийн талаар гишүүд шалгалтын бүрэлдэхүүнээс асуулт асууж, хариулт авах, шалгалттай холбоотой баримт, материалтай танилцах, хэрэв прокурор хуралдаанд биечлэн оролцож байгаа бол түүнээс асуулт асуух, тайлбар авах, санал бодлыг нь сонсох зэргээр хуралдааныг явуулна.

5.5. Хэрэв тухайн прокурор Зөвлөлийн хуралдаанд биечлэн оролцох хүсэлт гаргасан тохиолдолд түүнд хурлын товыг мэдэгдэж, энэ тухай баримтыг авах ба хүндэтгэн үзэхшалтгаангүйгээрхуралдаанд ирээгүй болтүүнийг байлцуулахгүйгээр асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

5.6. Гүйцэтгэсэн ажлынхаа үнэн зөвийг Мэргэжлийн Зөвлөлийн гишүүн Зөвлөлийн өмнө хариуцах ба хэрэв түүний өгсөн үнэлгээ нь бодитой биш хийгдсэн, эсвэл зөрүүтэйбайдал илэрвэл шаардлагатай хэрэгматериал, холбогдох баримт бичиг,мэдээ, тайланг нарийвчланшалгаж, дүгнэлтийг өөрчлүүлнэ.

5.7. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг шалгаж, дүгнэхдээ Зөвлөлийн хуралдаанаар прокурор нэг бүрийн тодорхойлолтыг сонсож, шалгалт, дасгал, ярилцлага, хяналтын ажлын үр дүнгийн үнэлгээг хэлэлцэж, гишүүн тус бүрийн саналыг хурааж шийдвэрлэнэ. Зөвлөлийн хуралдаанаас гарах шийдвэр нь дүгнэлт хэлбэртэй байна.

5.8. Саналыг илээр хураах ба хуралдаанд оролцсон гишүүн бүр дүгнэлт гаргах асуудлаар саналын нэг эрхтэй байна. Зөвлөлийн дүгнэлтийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийнолонхийн саналаар гаргахбөгөөд санал тэнцсэн тохиолдолд Зөвлөлийн даргын саналаар шийдвэрлэнэ.

5.9. Санал хураалтад Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга оролцохгүй ба санал хураалтын дүнг хуралдааны тэмдэглэлд тусгана. Хуралдааны тэмдэглэлд Зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга гарын үсэг зурж, тэмдэг дарна.

5.10. Мэргэжлийн Зөвлөлөөстухайн прокурорын үйлажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлээд гаргах дүгнэлт нь прокурорын албан тушаалд "тэнцэнэ" эсвэл "тэнцэхгүй" гэсэн 2 хувилбарын аль нэг байна.

5.11. Прокурорын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу дүгнэж, нийлбэр дүнгээрээ 60 хүртэл оноо авсан тохиолдолд прокурорын албан тушаалд "тэнцэхгүй", 60-аас дээш онооавсан тохиоддолд прокурорын албан тушаалд "тэнцэнэ" гэсэн дүгнэлт гаргана.

5.12. Прокурорын албан тушаалд "тэнцэхгүй" гэсэн дүгнэлт гарсан нь тухайн прокурорыг Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.5-д зааснаар албан тушаалаас ньчөлөөлөх үндэслэл болохбөгөөд Мэргэжлийн Зөвлөл энэталаарх дүгнэлтийг УлсынЕрөнхий прокурорт хүргүүлнэ.

5.13. Прокурор гаргасан шийдвэрийнхээ үндэслэлийг маргасан асуудлаар Мэргэжлийн Зөвлөлөөрхэлэлцээд гаргах дүгнэлтнь тухайн прокурорын гаргасан шийдвэрийг "үндэслэлтэй" эсвэл "үндэслэлгүй" гэсэн 2 хувилбарын аль нэг байна.

5.14. Хэрэв Зөвлөлнь тухайн прокурорынгаргасан шийдвэрийг "үндэслэлтэй" гэсэн дүгнэлтгаргасан тохиолдолд дээд шатныпрокурорын шийдвэрийг нь хүчингүйболгуулах, эсвэл тухайн прокурортуг асуудалтай холбоотойгоороногдуулсан сахилгын шийтгэлийгхүчингүй болгуулахаар Зөвлөлийн дарга холбогдохалбан тушаалтанд саналаахүргүүлнэ. Харин тодорхой хэрэг, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэхдээ тухайн прокурор мэргэжлийн алдаа гаргасан гэж үзсэн тохиолдолд түүнд сахилгын арга хэмжээ тооцох эсэх тухай асуудлыг хуралдаанаар хэлэлцэж, энэ тухай саналаа холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлж болно.

5.15. Зөвлөл нь хууль, эсвэл энэ журам зөрчиж дүгнэлт гаргасан, эсвэл тухайн дүгнэлтнь Зөвлөлийн гишүүдийнхууль зөрчсөн үйлажиллагаанд тулгуурлан гарсан гэж үзэх үндэслэлтэй бол Зөвлөлийн дарга асуудлыг өөр бүрэлдэхүүнээр шалгуулж, Зөвлөлийн хуралдааныг дахин нэг удаа хуралдуулах талаар шийдвэр гаргажболно. Энэ тохиолдолдхуралдаанд Зөвлөлийн гишүүдийн 3/2-оос дээш хувь нь оролцож, асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

5.16. Энэ журмын 5.15-д зааснаас бусад тохиолдолд гаргасан Зөвлөлийн дүгнэлт эцсийн байна.

Зургаа. Бусад асуудал

6.1. Зөвлөлийн хуралдаандоролцсон байдлыг харгалзанЗөвлөлийн гишүүдэд Улсын Ерөнхий прокурорын шийдвэрээр мөнгөн урамшуулал олгож болно.

6.2. Зөвлөлийн бичиг хэрэг, техникийн бусад үйлчилгээг Улсын Ерөнхий прокурорын газар хариуцна.

6.3. Зөвлөл Улсын Ерөнхий прокурорын газрын тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэнэ.

                                                                                                                          Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн

2015 оны 84 дүгээр зарлигийн хавсралт


СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА