УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ДЭРГЭД МӨРДӨН БАЙЦААХ АЛБЫГ БАЙГУУЛАХ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГА, ҮНДЭСЛЭЛ"

8 972 2017/03/20

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлийн 1-д "
Прокурор хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавьж, шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно” гэж заасан. Монгол Улсад Үндсэн хуулийн энэ заалтыг хүрээнд прокурор үйл ажиллагаа явуулж, яллах чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 14.1-д "... хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна”, 16 дугаар зүйлийн 16.13-т "...хуульд заасан үндэслэл, журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно”, 16 дугаар зүйлийн 16.14-т "... Гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно. Гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүлийн гишүүд, төрөл саданд нь халдаан хэрэглэхийг хориглоно” гэж заасан.Тус алба нь 2002 оноос 2014 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд гэмт хэргийн талаарх 6109 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 3344-д эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах санал гаргаж прокурорт шилжүүлсэн, 1256-г харьяаллын дагуу шилжүүлэн, 2109-д эрүүгийн хэрэг үүсгэн, нийт 2972 хэрэгт мөрдөн байцаалт явуулсан байна. Үүнээс 1370 хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, 988 хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, 138 хэргийг түдгэлзүүлэх, 417 хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх санал гаргаж прокурорт шилжүүлсэн, 59 хэргийг өөр хэрэгт нэгтгэн шалгаж, шийдвэрлэж байжээ.

Гэмт хэргийн улмаас бусдад учирсан нийт 3.541.798,4 сая төгрөгийн хохирлыг нөхөн төлүүлж, 6.171.861,0 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг битүүмжилсэн байна.

2002 оноос өмнөх хугацаанд буюу Улсын Ерөнхий прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах алба байгуулагдахаас өмнөх жилүүдэд дунджаар тусгай субьектүүдтэй холбоотой гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл 70 орчим, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулсан хэрэг 120 орчим бүртгэгдэн шалгагдаж байсан бол тус алба байгуулагдасанаар жилд дунджаар 700 гаруй гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, 300 орчим эрүүгийн хэрэг бүртгэгдэн шалгагддаг болсон байна.

Монгол Улсын Их Хурал 2014 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдөр баталсан Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсгийг тус тус хүчингүй болсонд тооцож, Улсын Их Хурлын 2014 оны 1 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 22 дугаар тогтоолоор Улсын Ерөнхий прокурорын дэргэдэх Мөрдөн байцаах албыг татан буулгаж, тус албаны орон тоо, төсөв, эзэмшиж байгаа үл хөдлөх болон бусад эд хөрөнгө, техник хэрэгслийг Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлсэн.

Монгол Улсын Засгийн газар нь эрүүдэн шүүх, хэрцгий хүнлэг бус харьцах явдалтай тэмцэх, буруутай этгээдийг шийтгэх, хараат бус мөрдөн байцаах албаа чадавхжуулах чиглэлээр Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлэг (зөвлөмж: 84.3,71,72,95,97), Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүний эрхийн хороо (зөвлөмж: 13), Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хороо (зөвлөмж: 9,11), Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Эрүүдэн шүүхийн асуудлаарх Тусгай илтгэгч (зөвлөмж: 55/a,g)-ийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн авсан байна.

— Үндсэн хуулийн 56 дугаар зүйлд заасан үндсэн чиг үүрэг бол Прокурорын байгууллагын хамгийн гол хийж гүйцэтгэх ажлыг тодорхойлсон чиг үүрэг байгаа. Үндсэн хуулинд бүх зүйлийг нэгбүрчлэн зааж тусгах бололцоо байхгүй. Гагцхүү Прокурорын байгууллагын бусад чиг үүргийг салбарын хуулиудаар зохицуулах ёстой. Тэрний нэг нь Ерөнхий прокурорын байгууллагын дэргэд Мөрдөн байцаах албыг байгуулах явдал юм.

 "Прокурорын тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулгаас

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА