ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЯНАЛТАНД БАЙГАА ТЭНСЭГДСЭН 32 ИРГЭНИЙГ МЭРГЭЖИЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛЛАА

507 2017/11/15

 Налайх, Багахангай дүүргийн прокурорын газар, дүүргийн цагдаагийн хэлтэс, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс хамтран Налайх дүүргийн хэмжээнд байгаа тэнсэгдсэн болон хорих ялаас тэнсэн суллагдсан иргэдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн чиг баримжаа олгох, ажлын байранд зуучлах зорилгоор 2017.11.10-ны өдөр "Захиргааны хяналт, сургалт” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулжээ. Тус арга хэмжээнд  цагдаагийн байгууллагын хяналтанд байгаа тэнсэгдсэн 32 иргэн оролцсон бөгөөд эдгээр иргэдэд Зөрчлийн тухай болон Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиудын талаар прокурор, цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд яриа таниулга хийж, "Хөдөлмөрийн чиг баримжаа”, "Хөдөлмөр эрхлэхэд бэлдэх” зэрэг сэдвүүдээр мэргэжлийн байгууллагын ажилтан сургалт зохион байгуулав. Энэхүү арга хэмжээний дүнд хяналтанд байгаа иргэдийг мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтанд хамруулж, өөрсдийнх нь сонирхлын дагуу ажлын байранд зуучлах, хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд Хөдөлмөр халамжийн байгууллагатай хамтран ажиллах боломжтой болжээ.  
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА