АЛБАДАН СААТУУЛАХ ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАВ

184 2017/12/13

Нийслэлийн прокурорын газрын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын харьяа Албадан саатуулах төвийн үйл ажиллагааг Нийслэлийн ерөнхий прокурорын баталсан удирдамжийн дагуу шалгалаа.  Тус албадан саатуулах төвд 2017 оны эхний 11 сарын байдлаар нийт 2682 хүнийг эрх бүхий алба хаагчийн тогтоол, шийдвэрийн дагуу албадан саатуулсан бөгөөд бусдыг хууль, журам зөрчин, үндэслэлгүйгээр саатуулсан тохиолдол гараагүй байна. Саатуулагдсан этгээдүүдийг саатуулах байранд хүлээн авахдаа зохих бүртгэл, тэмдэглэлийг хөтлөн хүлээлцэж, Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/185 дугаар тушаалаар батлагдсан "Саатуулах байрны дэглэм журам”-ын 4 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан ажиллажээ. Саатуулагдсан этгээдийн талаар саатуулах байрны жижүүр тухай бүр ар гэр болон өмгөөлөгчид нь мэдэгдэж, шаардлагатай тохиолдолд зохих эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахаар харьяа эмнэлгийн байгууллагад хандаж хэвшсэн байна. Дээрх хугацаанд тус саатуулах төвд ямар нэг гэмт хэрэг, зөрчил гараагүй байх ба зөрчил нь шийдвэрлэгдсэн, саатуулах хугацаа дууссан, нэн даруй суллах талаар эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэр ирсэн даруйд саатуулагдсан этгээдийг суллаж, энэ талаар  бүртгэл, судалгааг хөтөлж хэвшсэн байна. Шалгалтын дүнг албадан саатуулах төвийн хамт олонд танилцуулж, цаашиданхаарах асуудлуудын талаар прокуророос үүрэг чиглэл өгчээ.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА