ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭСТ ПРОКУРОРЫН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

616 2017/12/22

Хан-Уул дүүргийн прокурорын газраас тус дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу улсын байцаагч нараас  явуулж буй зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд Зөрчлийн болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалгасан байна. Шалгалтанд тус хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн нийт 78 материал, зөрчлийн 5 хэрэгхамрагдсан бөгөөд хяналт, шалгалтаар дараахь нийтлэг зөрчлүүд илэрчээ. Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнууд болох улсын байцаагч нар  нь Зөрчлийн тухай хуулийн зүйл, заалтыг буруу хэрэглэж, шийтгэл оногдуулж, хуулийг илтэд буруугаар хэрэглэсэн,  Зөрчлийн хэрэгт хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг явуулахдаа Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу явуулдаггүй, эрх зүйн баримт бичгийг хууль  журамд  заасан шаардлагын хэмжээнд үйлддэггүй, зөрчлийн хэргийн материалыг холбогдогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулаагүй зэрэг  Зөрчлийн тухай хууль Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн зөрчил  дутагдал   илэрсэн байна. Шалгалтын хүрээнд илэрсэн зөрчил дутагдал болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хууль хэрэглэх чадвар, зүйлчлэлийн байдалд шалгалт хийсэн прокуроруудаас  дүгнэлт хийж үзэхэд  Хан-Уул  дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнууд нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн заалтыг чанд баримталж, зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд оногдуулах шийтгэл, албадлагын арга хэмжээний төрөл, хэмжээг зөрчил үйлдэгдсэн нөхцөл байдалд тохируулж, зөрчлийн шинж, хохирлын хэр хэмжээнд тохирсон байхаар шийдвэрлэх шаардлагатай гэж  үзсэн байна. Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнууд болох мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч нарын холбогдох хууль тогтоомж, ялангуяа зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх мэдлэг хангалтгүй, ажилдаа хариуцлагагүй ханддагаас шууд шалтгаалан дээрх зөрчил дутагдлууд гарсан,  улсын байцаагч нарын шинэ эрх зүйн орчинд ажиллах чадвар, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалтуудыг зохион явуулдаггүй байдал нь мөн дээрх зөрчил, дутагдлууд гарахад нөлөөлсөн гэж дүгнэжээ. Түүнчлэн Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтнаас зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг зохион байгуулалт, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж буй  байдал дутмаг, холбогдох бүртгэл хөтлөлт, дотоод хяналт шалгалт хангалтгүй, шийтгэлийн хуудас, шийтгэврийг нэгбүрчлэнхянадаггүй, эрх бүхий албан тушаалтнуудын зөрчил шалган шийдвэрлэж байгаа ажиллагаа нэг бүртэй танилцдаггүй, хуулийн заалтыг зөв хэрэглэж байгаа эсэх, гомдол, мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд шалгаж байгаа эсэхэд хяналт тавьдаггүйн улмаас зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад зөрчил, дутагдал гарч, улмаар хүн, хуулийн этгээдийн ашиг сонирхол зөрчигдөх нөхцөл байдал үүссэн байна гэж   дүгнэсэн байна. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар тус дүүрэг дэх  Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст  прокурорын  шаардлага хүргүүлжээ.

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА