ЦЭРГИЙН ШТАБ, БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙН АЖИЛЛАГААГ ХЭРХЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БУЙГ ШАЛГАЛАА

543 2017/12/26

Баянгол дүүргийн прокурорын газрын төлөвлөгөөт бус шалгалтад тусгагдсан, Дүүргийн прокурорын газрын Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамжийн дагуу Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Цэргийн штаб, Бүртгэлийн хэлтсийн зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг хэрхэн хэрэгжүүлэн ажиллаж буйг 2017 оны 12 сарын 08-ны өдрөөс 12 сарын 18-ны өдрийн хооронд шалгажээ. Шалгалтаар зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах эрх бүхий албан тушаалтнаас үйлдсэн "Хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тэмдэглэл/ЗШША-2/”-д зөрчил илрүүлсэн огноо тодорхой бус, гомдол гаргагчийн хаяг, регистр, утасны дугаар, холбогдогчийн ажил, албан тушаалыг тэмдэглэлд тусгадаггүй, хуулийн заалтыг алдаатай бичсэн, зөрчлийн тэмдэглэлийг хэт товч байдлаар үйлдсэн, "Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зөрчилд шийтгэл оногдуулах тухай” шийтгэлийн хуудасны шийдвэрлэх хэсэгт шийтгэлийн төрөл хэмжээг тусгадаггүй, шийтгэлийн мөнгөн дүн, холбогдогчийн овог, нэр, хуулийн зүйл хэсгийг буруу бичсэн зэрэг бичвэрийн нийтлэг зөрчлүүд гаргасан байна. Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Цэргийн штаб болон Бүртгэлийн хэлтсээс зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад зөрчлийн шинжтэй үйлдэл, эс үйлдэхүйг илрүүлсэн тохиолдолд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлд заасан хуулийн хугацаанд прокурорын бүртгэлд даруй бүртгүүлж байх, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны явцад үйлдэж буй эрх зүйн хэлбэрүүдийг үйлдэхдээ Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 сарын 27-ны өдрийн А/54 дүгээр тушаалын хавсралтаар батлагдсан Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт, загварын дагуу үйлдэхэд анхаарч ажиллах талаар дээрх байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлжээ.

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА