ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗРААС ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН ДАРГА, ЗАСАГ ДАРГА НАРТ ПРОКУРОРЫН МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЖЭЭ

431 2017/12/26

Хан-Уул дүүргийн   прокурорын  газраас  харъяа  дүүргийн   8  хорооны  гэмт хэргээс  урьдчилан сэргийлэх ажлыг   зохицуулах  зөвлөлийн ажлыг  шалган  танилцсан байна. Хороодын хэмжээнд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  тухай  хууль болон  шинээр гарсан  бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг  хэрхэн зохион байгуулж байгаатай  газар дээр нь танилцаж ажиллажээ. Хороодын  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн ажлыг шалгахад шалгалтаар дараах  нийтлэг зөрчил дутагдал илэрсэн байна. Зарим хороодын  Гэмт хэргээс   урьдчилан сэргийлэх ажлыг   зохицуулах дэд зөвлөлийн   2017 онд хийх  ажлын төлөвлөгөөтэй танилцах явцад  дэд зөвлөл нь ажлын төлөвлөгөө гаргадаг боловч төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцдоггүй, төлөвлөгөөнд, ажлыг сар улирлаар төлөвлөөгүй, ерөнхий хугацаа тавьсан,  хийгдэх ажлыг ерөнхий байдлаар бичсэн зэрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын  төлөвлөгөөг зөв, оновчтой төлөвлөөгүй байжээ. Мөн   зарим хороодын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөл ямар ажил хийсэн болох нь тодорхойгүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж зохион байгуулаагүй, төлөвлөгөөний биелэлтийг тооцдоггүй, хууль хяналтын байгууллага болон бусад  төрийн  болон төрийн бус байгууллагатай гэмт хэрэг  зөрчлөөс  урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг,  зөрчлийг бууруулах талаар  хамтран ажиллаагүй зөрчил илэрсэн байна. Мөн санаачлагагүй ажилласан, зарим   хороодод тухайн  хороонд гарч байгаагэмт хэрэг, зөрчлийн талаар ямар нэгэн судалгаа, мэдээлэлгүй,  хороодын хэсгийн байцаагч нараас  хорооны нутаг дэвсгэрт гарч буй хэрэг зөрчил, түүний шалтгаан нөхцлийг тогтоож, судалж, дүгнэж байгаа боловч түүнийг арилгах талаар ямар арга хэмжээ авсан, ямар үр дүнд хүрсэн нь тодорхойгүй, дэд зөвлөл нь энэ төрлийн ажилд анхаардаггүй, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн хийх ажил мэтээр  ханддаг,  зарим хороодын  дэд зөвлөл нь шинээр хэрэгжиж эхэлсэн Эрүүгийн  хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай зэрэг  хууль тогтоомжийн талаар  хорооны иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад   сурталчилж ажиллаагүй  зэрэг нийтлэг зөрчлүүд илэрсэн байна. Прокуроруудаас  шалгалтын дүнг хороодын  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах дэд зөвлөлийн дарга, гишүүд болон холбогдох албан хаагчдад танилцуулж, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, дэд зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар  үүрэг  чиглэл өгч шалгалтын явцад   илэрсэн зөрчлийг  арилуглахаар 2,7,9, 12,13 дугаар   хорооны  иргэдийн  нийтийн хурлын  дарга, засаг дарга нарт    прокурорын мэдэгдэл, 10 дугаар   хорооны засаг  даргад  прокурорын шаардлага  хүргүүлсэн байна. 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА