“ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ-2018” ЦУГЛАРАЛТ, ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕЭР ЦАГДАА НАРТ ПРОКУРОРУУД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

167 2018/02/12

Завхан аймгийн Цагдаагийн "Хэсгийн төлөөлөгч-2018” цугларалт, тэмцээнийг энэ сарын 6-7-ны өдрүүдэд зохион байгуулжэ. Тус тэмцээний үеэр цагдаа нарт Завхан аймгийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Н.Бат-Эрдэнэ "Хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын чиглэлээр хэрэг хянах явцад илэрч буй алдаа дутагдлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний талаар, хяналтын прокурор Д.Пүрэвдагва "Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын алдаа дутагдлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ”-ний талаар, ахлах прокурор Ц.Эрдэнэтуяа "Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн хүнд цагдаагийн байгууллагаас тавих хяналт”-ын ажлын талаар болон аймгийн прокурорын газраас 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаархи сургалт мэдээлэл тус тус хийсэн байна. Дээрхи сургалт мэдээллийн хүрээнд тус аймгийн 24 сумдын хэсгийн төлөөлөгч нар хамрагдсан бөгөөд аймгийн прокурорын газар цагдаагийн газраас хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны хүрээнд 2018 онд хамтран авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар нэгдсэн ойлголтод хүрсэн ач холбогдол бүхий сургалт болсон байна.
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА