ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ӨГСӨН ҮҮРЭГ, ЧИГЛЭЛИЙГ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДАД ТАНИЛЦУУЛЖЭЭ

672 2018/02/13

Дорнод аймгийн прокурорын газраас 2018 оны 01 дүгээр сард Улсын Ерөнхий Прокурорын газарт зохин явуулсан Прокурорын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч, хэлтсийн дарга нараас Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр өгсөн үүрэг даалгавар, чиглэл болон зөвлөгөөнөөс гарсан зарим асуудлуудыг нэгтгэн мэдээлэл бэлтгэж 2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын бие бүрэлдэхүүнд, 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүнд танилцуулж, үүрэг чиглэлийн биелэлтийг хангуулах ажлыг эхлүүлсэн байна. Тухайлбал:Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсээс дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд нийтэд тустай ажил хийлгэх ялын биелэлтийг сайжруулах, ялын зорилго хийгээд агуулга, онцлогын талаар жагсаалтаар батлагдсан ажил хийлгэх байгууллагуудад ухуулан таниулах талаар 14 хоногийн аяныг 2018 оны 3 дугаар сард багтаан зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бол албадлагын арга хэмжээний хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулахад чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан хяналт тавин ажиллахаар болжээ.   

 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА