“ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДВЭЭР ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ 2 ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

230 2018/02/13

Баян-Өлгий аймгийн прокурорын газраас  2018 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр  тус аймаг дахь  Цагдаагийн газрын  хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, эрүүгийн цагдаагийн тасгийн   мөрдөгчидтэй, 2018 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр  тус Цагдаагийн газрын  зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах эрх бүхий  албан тушаалтнуудтай  "Эрүүгийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилт” сэдвээр   2 өдөр тус тус хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгуулжээ. Уг  хамтарсан зөвлөгөөнд  нийт 75 албан тушаалтан хамрагдсан байна.  Хамтарсан зөвлөгөөнөөр "Эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх ажиллагаа”, "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын аргачилсан зааврын хэрэгжилт”, "Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа”,  "Эрх хязгаарлах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөл, журам”,  "Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбогдуулан хураан авсан хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохирол нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах журам” сэдвээр прокурорууд сургалт явуулж,  "Эрүүгийн хууль тогтоомжуудын хэрэгжилт”-ийг зохион байгуулахаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, цагдаа, прокурорын байгууллагын  удирдах ажилтны зөвлөлгөөнөөс  өгсөн үүрэг,  цаашид  анхаарах асуудлын талаар   хэлэлцэв. Хоёр өдөр үргэлжилсэн   хамтарсан зөвлөгөөнөөр гарсан санал, шүүмжлэлүүдийг нэгтгэж   Аймгийн Ерөнхий прокурор, хууль цаазын шадар зөвлөх Т.Батсүх  прокурор, мөрдөгч нарт  Эрүүгийн хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон хэрэгжүүлэх талаар  үүрэг, чиглэл  өгчээ.  

 

 


 

 


 

 

СТАТИСТИК МЭДЭЭ
 • 2017 оны 2 улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  40737

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  14387

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  22468

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  28710

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13261/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  3668

  Хийсэн шалгалт:
  538/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  2236

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  4420

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1578

  Хийсэн шалгалт:
  284

  Судалгаа:
  185

  Яриа таниулга:
  839

 • 2017 оны 1-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  25162

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7225

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  13835

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  13588

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6018/ шүүхэд шилжүүлсэн,ХБ/

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1835

  Хийсэн шалгалт:
  247/шалгалт, судалгаа/

  Илрүүлсэн зөрчил:
  1178

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  2049

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  733

  Хийсэн шалгалт:
  95

  Судалгаа:
  78

  Яриа таниулга:
  335

 • 2016 оны 2-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  55770

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  15976

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  34866

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  25557

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  13887

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  626

  Хийсэн шалгалт:
  141

  Илрүүлсэн зөрчил:
  266

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  3464

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  1585

  Хийсэн шалгалт:
  278

  Судалгаа:
  128

  Яриа таниулга:
  579

 • 2016 оны 3-р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:

  Хийсэн шалгалт:

  Илрүүлсэн зөрчил:

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:

  Хийсэн шалгалт:

  Судалгаа:

  Яриа таниулга:

 • 2016 оны 1 - р улирал
  ХБМБАТХ
  Хяналт тавьсан гомдол мэдээлэл:
  29427

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн:
  7473

  Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан:
  16775

  Нийт хяналт тавьсан эрүүгийн хэрэг:
  14667

  Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг:
  6083

  ЯЭАТХ
  Танилцсан удаа:
  1458

  Хийсэн шалгалт:
  188

  Илрүүлсэн зөрчил:
  481

  ШТТ
  Шүүхэд шилжүүлсэн хэрэг:
  1554

  ГХУС
  Бичсэн мэдэгдэл:
  810

  Хийсэн шалгалт:
  82

  Судалгаа:
  67

  Яриа таниулга:
  436

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХАМТДАА