Хаяг байршил
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Эхлэл Шилэн данс Холбоо барих
Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр

 

Улсын Ерөнхий прокурорын

2017 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн

А/46 дугаар тушаалын хавсралт

 

 

 

 

ПРОКУРОРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

Монгол Улсын прокурорын байгууллагын прокурор, ажилтнуудын сургалтын үйл ажиллагааны бодлогын баримт бичгийн нэг хэсэг нь “Прокурорын сургалтын хөтөлбөр” мөн.

 

Нэг. Прокурорын сургалтын хөтөлбөрийн зорилго:

Прокуроруудын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах, хяналтын арга барилд ахиц гаргах зорилгоор сургалтыг зохион байгуулахад хөтөлбөрийн зорилго оршино.

 

Хоёр. Прокурорын сургалтын хөтөлбөрийн агуулга:

Прокуроруудыг  прокуророор ажилласан жил, ажлын туршлагыг харгалзан:

Нэг. Прокурорын анхан шатны сургалтын хөтөлбөр

Хоёр.Прокурорын үргэлжилсэн шатны сургалтын хөтөлбөр гэсэн 2 үе шатанд хуваагдана.

Нэг. “Прокурорын анхан шатны сургалтын хөтөлбөрийг:

1. Шинээр томилогдсон прокуроруудын сургалт

2. Прокуророор хоёроос дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудын сургалт гэж шатлал тогтоож байна.

Хоёр.Прокурорын үргэлжилсэн шатны сургалтын хөтөлбөрийг:

1. Таваас арван жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудын сургалт

2. Арван жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудын сургалт гэж шатлал тогтоож байна.

 

Д/Д

Шатлал

Ажилласан жил

Томьёолол

1

Прокурорын анхан шатны сургалт

1 жил хүртэл

“Шинээр томилогдсон прокурор”-ын

2-4 жил

“Давтан сургалт”

2

Прокурорын үргэлжилсэн шатны сургалт

5-10 жил

“Мэргэшүүлэх сургалт”

10-аас дээш жил

“Давтан сургалт”

 

Нэг. Шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэлх хугацаанд ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 40 цаг,  5 кредитийн “шинэ прокурор”-ын сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

 

Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwPt/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

Хоёр. Хоёроос дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 48 цаг,6 кредитийн анхан шатны давтан сургалтанд хамрагдана.

 

Анхан шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

Гурав. Таван жилээс арван жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 32 цаг, 4 кредитийн үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

 

            Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwPt/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

Дөрөв. Арван жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 32 цаг, 4 кредитийн үргэлжилсэн шатны давтан сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

 

            Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwPt/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

            Прокурорын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу прокурорууд нийт 152 цаг, 19 кредитийн сургалтанд заавал хамрагдана.

 

            Прокурорын сургалтын хөтөлбөрт орсон сургалтуудыг Монгол улсын Боловсрол шинжлэх ухааны яамнаас баталсан тушаалын дагуу  коджуулсан.

 

Энэ кодны тайлал нь:

1. LwPc-Lawyer-Prosecutor’s Common training-Прокурорын нэгдсэн сургалт

2. LwSl-Lawyer-Subsidiary Legal training-Салбар эрх зүйн сургалт

3. LwEr-Lawyer-Electronic registration system training–Цахим бүртгэлийн системийн сургалт

4. LwPt-Lawyer-Practical training–Дадлагажуулах сургалт

Прокурорын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг шатлал тус бүрээр нь авч үзвэл:

1. Прокурорын анхан шатны сургалт:

1.1. Шинээр томилогдсон прокуроруудын сургалт /Шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд хамрагдана./

 

Нэгдсэн сургалт:

1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал-2ц

2. Прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог харилцаа, хандлага прокурорын хараат бус байдал, хариуцлага-2ц

3. Прокурорын байгууллага, прокурорын аюулгүй байдал-2ц

4. Прокурорын ёс зүйн зөрчил, мэргэжлийн алдаа-2ц

5. Илтгэх ур чадвар-2ц

 

Салбар эрх зүйн сургалт:

1. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх-2ц

2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх-2ц

3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгоо-2ц

4. Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй-2ц

5. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт-2ц

5. Иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт-2ц

6. Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт-2ц

7. Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог-2ц

 

Цахим бүртгэлийн сургалт:

1. Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл-2ц

2. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын бүртгэл-2ц

 

Дадлагажуулах сургалт:

1. Эрүүгийн шүүх хуралдаанд оролцох дадлага-4ц

2. Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хийх дадлага-2ц

3. Цагдан хорих, хорих байгууллагад хийх дадлага-4ц

Шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу  40 цаг, 5 кредитийн “шинэ прокурор”-ын сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwEk/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

1.2. Анхан шатны давтан сургалт /2-4 жил ажилласан прокурорууд хамрагдана/

 

Нэгдсэн сургалт:

1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал-2ц

2. Илтгэх ур чадвар-2ц

3. Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог-2ц

 

Салбар эрх зүйн сургалт:

1. Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг-4ц

2. Хүчиндэх гэмт хэрэг-2ц

3. Танхайрах гэмт хэрэг-2ц

4. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих-2ц

5. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах-2ц

6. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих-2ц

7. Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг-4ц

8. Цахим орчинд үйлдэгдэх гэмт хэрэг-2ц

9. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэрэг-2ц

10. Банкны хууль тогтоомж зөрчих-2ц

11. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт-2ц

           12. Шүүхийн шинжилгээ-2ц

           13. Криминалистикийн шинжилгээ-2ц

           14. ДНК шинжилгээ-2ц

           15. Санхүүгийн шинжилгээ-2ц

           16. Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй-2ц

 

Цахим бүртгэлийн сургалт:

Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал-2ц

Хоёроос дөрвөн жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 48 цаг, 6 кредитийн анхан шатны давтан сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwEk/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

2. Прокурорын үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх сургалт:

2.1. Үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх сургалт /5-10 жил ажиллаж байгаа прокурорууд хамрагдана./

 

Нэгдсэн сургалт:

1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал-2ц

2. МУ-ын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ, конвенцуудын хэрэгжилт-2ц

 

Салбар эрх зүйн сургалт:

           1. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх-20ц

2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй-2ц

3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгоо-2ц

4. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын үнэлгээ тогтоох-2ц

5. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, түдгэлзүүлэх эрх зүйн үндэслэл-2ц

 

Цахим бүртгэлийн сургалт:

1. Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт-2ц

Таван жилээс арван жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу  32 цаг, 4 кредитийн “үргэлжилсэн шат”-ны сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwEk/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

 

2.2. Үргэлжилсэн шатны сургалт: /10-аас дээш жил ажиллаж байгаа прокурорууд хамрагдана./

 

Нэгдсэн сургалт:

1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал-2ц

2. Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог-2ц

 

Салбар эрх зүйн сургалт:

           1. Эрүүгийн эрх зүй-2ц

           2. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх-22ц

           3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх-2ц

           4. Дижитал технологи, нотлох баримт-2ц

 

Цахим бүртгэлийн сургалт:

1. Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт-2ц

Арван жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа прокурорууд сургалтын хөтөлбөрийн дагуу  32 цаг, 4 кредитийн үргэлжилсэн шатны давтан сургалтанд  хамрагдаж  “сертификат” авна.

Энэ шатны сургалт нь нэгдсэн /LwPc/, салбар эрх зүйн /LwSl/, цахим бүртгэлийн /LwEc/, дадлагажуулах /LwEk/ гэсэн хэлбэрээр явагдах ба эдгээр сургалт нь заавал судлах сургалт байна.

Аливаа сургалтыг явуулахад зайлшгүй анхаарах асуудлын хүрээнд:

 1. Сургалтын агуулга:

Прокурорын сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан сургалтуудын агуулгыг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.2 дахь хэсэгт зааснаар хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын асуудал эрхэлсэн хороогоор магадлан итгэмжлүүлэх ба Монголын хуульчдын холбооны “Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулах, багц цаг тооцох журам”-ын 5.2.8-д зааснаар Прокурорын Сургалт, судалгааны төвөөс зохион байгуулж байгаа сургалт нь Хуульчдын холбооны тухайн жилийн үргэлжилсэн сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн чиглэлд хамаарч байгаа бол тухайн сургалтын агуулга, ач холбогдлыг нь харгалзан Сургалтын хороо үргэлжилсэн сургалтын багц цагт тооцож болно” гэсэн заалтын дагуу зохион байгуулж сургалтын  багц цаг тооцуулах боломжтой юм.

Түүнчлэн “Прокурорын сургалтын хөтөлбөр”-ийн үргэлжилсэн сургалтын “тодорхой төрлийн гэмт хэргийг хянах аргачлал” гэсэн бүлэгт шинээр батлагдсан болон батлагдахаар төлөвлөгдөж байгаа хууль тогтоомж, эрх зүйн шинэчлэлийн агуулга, мэдээллийн хэрэгцээ шаардлага, прокуроруудын санал, прокурорын ажлын мэдээнд  үндэслэн, Монголын хуульчдын холбооны “Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт зохион байгуулах, багц цаг тооцох журам”-ын 5.2.8-д зааснаар хуульчдын холбооноос зохион байгуулж байгаа үргэлжилсэн сургалтын хөтөлбөрийн үндсэн чиглэлд хамааруулан, тавигдсан кредит цагт багтааж тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн талаарх сэдвүүдийг сонгох  болно.

 

2. Багшлах бүрэлдхүүн: Сургалтыг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалт, судалгааны төвийн судлаач багш-прокурорууд, бэлтгэгдсэн сургагч багш нар, тухайн салбарын зочин багш нар удирдан явуулах боломжтой юм.

 

3. Сургалтын материаллаг бааз, орчин: Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Сургалт, судалгааны төвийг түшиглэн сургалт явуулах бүрэн боломжтой.

 

4. Суралцагчдын нөөц: Прокуророор томилогдон ажиллаж байгаа нийт прокурорууд тодорхой шатлалд ангилагдан сургалтанд хамрагдана.

Мөн прокурор нь энэхүү сургалтын хөтөлбөрт хамрагдахаас гадна зорилтот, захиалгат болон хяналтын чиглэлийн бусад сургалтанд тухай бүр хамрагдана.

Прокурор танхимийн сургалтанд хамрагдаж багц цаг тооцуулахаас гадна Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд зааснаар танхимийн бус хэлбэрээр багц цаг тооцуулж болно.

 

            Гурав. Прокурорын сургалтын хөтөлбөрийн үр дүн:

“Прокурорын сургалтын хөтөлбөр”-т хамрагдсанаар прокурорын мэдлэг, мэргэшлийн түвшин, ур чадварыг эрх зүйн онолын орчин үеийн чиг хандлага, эрх зүйн шинэтгэл, шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн тогтмол дээшлүүлэх, мэргэжлийн ёс зүйг чанд мөрдөж, шудрага, хараат бусаар ажиллах чадвартай болно.

 

ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН ПРОКУРОРЫН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг. Шинээр томилогдсон прокурорын сургалтын тодорхойлолт

Шинээр томилогдсон прокурорын сургалтын танилцуулга:

Сургалтын нэр:       Шинээр томилогдсон прокурорын сургалт

Сургалтын код:    LwPc

Нийт цаг: :40 /Танхимын -30 цаг, Дадлагажуулах-10 цаг/

Багц цаг:  5 кредит

Ангилал: Заавал судлах

Хөтөлбөрийн зорилго:

Прокурорын байгууллагад шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэл хугацаанд ажиллаж байгаа прокуроруудад шүүх эрх мэдэл, прокурорын байгууллагын онцлог, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажил болоншүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүйн үндсэн хэм хэмжээг хэрэглэх суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж, прокурорын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

Агуулгын тодорхойлолт:

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим.

Прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хараат бус байдал, прокурорын ёс зүй, прокурорын харилцаа, хандлага, хариуцлага.

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах,ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын суурь мэдлэг.

Прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүй, хяналтын цахим бүртгэлийн программын хэрэглээ.

Прокурорын хяналтын хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй, анхан шатны шүүх хуралдаан, шүүхийн шинжилгээний болон цагдан хорих байгууллага дахь дадлагажуулах сургалтууд хамаарна.

 

Зорилт:

 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх;
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт тулгуурлан хууль хэрэглэх нотлох баримтыг үнэлэх, прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг гүнзгийрүүлэх;
 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хариуцлагатай, бүтээлчээр хандах, мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх.

 

Оролцогчдын эзэмших мэдлэг, ур чадвар:

 • Шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд, прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хараат бус байдлын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.
 • Прокурорын ёс зүйн дүрмийн талаар мэдлэгтэй болж, прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.
 • Хууль хэрэглэх онол арга зүй, практикийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлнэ.
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд процессын алдаа гаргахгүй ур чадвар сайтай оролцох арга барилд суралцах, прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүйн мэдлэг чадвартай болно.
 • Эрүүгийн хэрэгт хяналт тавихдаа мэргэжлийн алдаа гаргахаас зайлсхийх мэдлэг, чадвартай болно.
 • Прокурорын байгууллагын цахим бүртгэлийн программын хэрэглээнд суралцана.
 • Прокурорын хяналт болон салбар эрх зүйн чиглэлээр практик мэдлэг хуримтлуулна.

 

Сургагч багшид тавигдах шаардлага:

Мэргэжил

Прокурорын анхан шатны сургалтыг магистр, түүнээс дээш эрдмийн зэрэг цолтой, хууль зүй, бусад салбарын болон прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр өндөр мэргэшилтэй эрдэмтэн, судлаач, прокурор-багш нар удирдан явуулна.

Заах арга зүй:

 • Лекц унших болон дадлагажуулах сургалтыг удирдах арга зүйг эзэмшсэн байх
 • Сургалтанд оролцогчидтой хамтран ажиллах, бүлгийн хэлэлцүүлгийг удирдан чиглүүлэх мэдлэг бүтээх үйл явцыг удирдаж чаддаг байх
 • Оролцооны идэвхтэй аргуудыг ашиглан сургалт явуулах талаар зохих мэдлэг туршлагатай байх

Бусад шаардлага

 • Сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, ашиглах талаар санаачлагатай ажиллах
 • Оролцогчдод зориулсан гарын авлага, тараах материалыг товч, тодорхой ойлгоход хялбар аргаар бэлтгэх
 • Харилцааны болон багшийн ёс зүйн өндөр мэдрэмжтэй байх
 • Сургалтын үнэлгээ хийх арга зүйг эзэмшсэн, сургалтанд оролцогчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийг бодитой үнэлдэг байх

 

Сургалтын үнэлгээ, шалгалт

Тусгайлан боловсруулсан “Үнэлгээний асуулга”-ын тусламжтайгаар сургалтын үр дүн, ач холбогдол, сургагч багшийн ур чадварыг үнэлнэ. Мөн сургалтын агуулгыг эзэмшсэн байдлыг үнэлэх зорилгоор шалгалт авч, үнэлгээг гаргана.

           

            Хоёр. Шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэл хугацаанд ажиллаж байгаа прокурорын сургалтын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт

 

Сургалтын нэр

Агуулга

Дүн

 

 

1.Нэгдсэн сургалт

 

Сэдэв 1.1

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал

 1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд
 2. Шүүх эрх мэдэл ба прокурор
 3. Прокурорын байгууллагын бие даасан байдал, түүний шалгуур

 

 

2

цаг

 

 

Сэдэв 1.2

Прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог,  харилцаа, хандлага прокурорын хараат бус байдал, хариуцлага

 1. Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэх
 2. Прокурорын хууль ёсны эрх ашиг
 3. Прокурор  бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаа
 4. Прокурорын нийгмийн дүр төрх харилцаа, хандлага
 5. Прокурор хэргийн болон бусад оролцогчидтой харилцах
 6. Прокурор нийгэмд бусадтай харилцах
 7. Прокурорын хувцаслалт, биеэ авч явах байдал, анхаарвал зохих зүйлс
 8. Прокурорын хараат бус байдлын бүрдэл: албаны болон хувийн хараат бус байдал
 9. Прокурор хариуцлагатай байдлаа дээшлүүлэхэд анхаарах асуудал

 

 

 

2

цаг

 

 

Сэдэв 1.3

Прокурорын байгууллага, прокурорын аюулгүй байдал

 1. Прокурорын байгууллагын аюулгүй байдал
 2. Прокурорын албаны баталгаа
 3. Прокурорын хувийн баталгаа
 4. Прокурорын бие хамгаалах арга хэрэгсэл

2

цаг

 

 

Сэдэв 1.4

 

 

 

Прокурорын ёс зүйн зөрчил, мэргэжлийн алдаа

 

 

 

 

 1. Ёс зүй, ёс зүйн үндэс
 2. Ёс суртахууны онол
 3. Прокурорын ёс зүйн дүрэм
 4. Прокурорын ёс зүйн зөрчил ба мэргэжлийн алдаа
 5. Прокурорын ёс зүйн хяналтын институт
 6. Прокурорын ёс зүйн талаар гаргасан гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх журам, ажиллагаа

2

цаг

 

 

Сэдэв 1.5

 

Илтгэх ур чадвар

 

 1. Илтгэх урлагын талаархи ойлголт
 2. Илтгэлийн бүтэц, зохион байгуулалт
 3. Илтгэгчийн арга , техник

 

2

цаг

 

 

Нийт

10ц

 

 

2.Салбар эрх зүйн сургалт

 

Сэдэв 2.1

 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх

 1. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.
 2. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.
 3. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

2

цаг

 

 

Сэдэв 2.2

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх

 

 

 

 1. Хүний эрх
 2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхэд хүний эрхийг хангах ажиллагаанд прокурорын тавих  хяналт
 3. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэхэд хүний эрхийг хангах ажиллагаанд  прокурорын хяналт

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.3

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгоо

 1. Нотлох баримт
 2. Нотлох ажиллагаа
 3. Нотолгооны хэрэгсэл
 4. Нотлох баримтын эх сурвалж
 5. Эд мөрийн баримт
 6. Нотлох баримтыг шинжлэн судлах
 7. Нотлох баримтыг үнэлэх

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.4

 

Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй

 

1. Яллах дүгнэлт

2.Прокурорын тогтоолуудыг боловсруулах арга зүй, стандарт

3. Диспозитив зарчим

4. Бодит үнэнийг тогтоох зарчим

5. Хэргийн үйл баримт

6. Хууль зүйн дүгнэлт

7. Нотлох баримт

8. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

9. Эд мөрийн баримт

10. Гэм хорын хохирол

11. Иргэний нэхэмжлэл

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.5

 

 

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 

 1. Баривчлах ял
 2. Хорих ял
 3. Ял эдлүүлэх дэглэм
 4. Хорих байрны нөхцөл журам
 5. Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах
 6. Торгох ял
 7. Албадан ажил хийлгэх ял
 8. Тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ял
 9. Эд хөрөнгө хураах ял
 10. Хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзах

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.6

 

Иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 1. Иргэний хэрэг, иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
 2. Иргэний хэрэг үүсгэх, иргэний хэрэг үүсгэхээс татгалзах
 3. Иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд прокурор оролцох эрх зүйн үндэслэл
 4. Диспозитив зарчим
 5. Захиргааны акт, шинж
 6. Захиргааны байгууллага
 7. Маргаан бүхий акт
 8. Албан тушаалтан
 9. Хуулийн этгээд
 10. Иргэн
 11. Гомдол
 12. Нэхэмжлэл

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.7

 

Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 1. Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа
 2. Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих  прокурорын хяналт
 3. Захиргааны зөрчлийг хүчингүй болгох ажиллагаа

2

цаг

 

 

 

Сэдэв 2.8

 

Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог

 

 1. Мэтгэлцэх зарчим
 2. Оролцогчдын эрх үүрэг
 3. Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 4. Шууд байцаалт
 5. Зөрүүлсэн байцаалт
 6. Шүүмжлэлийн үе шат
 7. Өмгөөллийн үе шат
 8. Шүүгдэгчийн эцсийн үг
 9. Нотлох баримтанд үндэслэн прокурор мэтгэлцэх

 

 

 

2

цаг

 

 

 

 

Нийт

16ц

 

3.Цахим бүртгэлийн сургалт

Сэдэв 3.1

Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл

 1. Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд таих хяналт
 2. Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт
 3. Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдал

 

2

цаг

 

Сэдэв 3.2

 

Захиргааны зөрчлийн хэрэгбүртгэлт, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын бүртгэл

 

 1. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналт
 2. Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих
 3. Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэлт, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ
 4. Баривчлах байрны үйл ажиллагаанд тавих хяналт

2

цаг

 

Нийт

 

4.Дадлагажуулах сургалт

 

Сэдэв 4.1

Эрүүгийн шүүх хуралдаанд оролцох дадлага

 

 1. Эрүүгийн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцоход бэлтгэх
 2. Эрүүгийн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцох үндсэн чиглэл
 3. Шүүхийн хэлэлцүүлгийн үед улсын яллагчийн байр суурь
 4. Шүүх хуралдааны үед улсын яллагчийн анхаарах асуудлууд

4

цаг

 

Сэдэв 4.2

 

 

 

 

Шүүхийн шинжилгээний байгууллагад хийх дадлага

 

 1. Шүүхийн шинжилгээ, шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт гаргах хүчин чадал
 2. Техник төхөөрөмжийн шинэчлэл
 3. Шинжээч томилох шаардлага, хууль зүйн үндэслэл
 4. Шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримтаар  үнэлэх
 5. Давтан дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ хийлгэх үндэслэл, шаардлага

2

цаг

 

Сэдэв 4.2

 

 

Цагдан хорих, хорих байгууллагад хийх дадлага

 1. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль дахь цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ
 2. Сэжигтэнийг баривчлах
 3. Сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих, цагдан хорьж мөрдөх хугацаа сунгах
 4. Цагдан хорихоор авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох
 5. Энэ үйл ажиллагаан дахь прокурор, мөрдөн байцаагчийн оролцоо
 6. Шүүхийн практик, анхаарвал зохих асуудал

4

цаг

 

Нийт

10ц

 

Нийт

40ц

5кр

 
               

 

 

Гурав. Шинээр томилогдсон болон нэг жил хүртэл хугацаанд

ажиллаж байгаа прокурорын сургалтын агуулга,

нэгдсэн сургалт

 

            Зорилго: Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

            1.1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийнсуурь зарчим, үзэл баримтлал:

            Зорилго: Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал, шүүх эрх мэдэлд прокурорын оролцоо, чиг үүргийн талаар цэгцтэй мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Эрх зүйд захирагдах ёс
 • Эрх зүйд захирагдах ёсны агуулгын тал
 • Үндсэн хуульт ёс 
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчим

 

Сэдвийн агуулга:

             Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим. Прокурорын суурь хараат бус, бие даасан байдал. Прокурорын эдийн засгийн хараат бус байдал ба баталгаа.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчмыг хэрхэн ойлгож байна вэ? Шүүх эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийн бие даасан нэг салаа мөчир болохын хувьд ямар онцлогтой вэ?
 • Монгол Улсын хуульд тодорхойлсон шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмуудыг шүүх эрх мэдлийн талаарх олон улсын эрх зүйн зарчмуудтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын бие даасан, прокурорын хараат бус байдлыг хангах зарчмын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ? Яагаад?

 

Эх сурвалж:

            1. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал

            2. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал 2010. 71-83 тал

            3. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ, 2008.

 

1.2. Прокурорын ажил, мэргэжлийн онцлог, харилцаа,

хандлага, хариуцлага, хараат бус байдал

 

Зорилго: Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Прокурорын байгууллагын тухай хуульд заасны дагуу прокурор хараат бус байх зарчмын үндсэн дээр хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын онцлогийг  эрх зүйн онол, практикт тулгуурлан тайлбарлахаас гадна прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, хариуцлага хандлага, харилцааны талаар мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Прокурорын бие даасан байдал
 • Прокурорын хариуцлага
 • Прокурорын хараат бус байдал
 • Прокурорын хяналт
 • Харилцаа, хандлага
 • Биеэ авч явах байдал

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын хяналт, прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хууль ёсны эрх ашиг, прокурор бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаа, прокурорын нийгмийн (социаль) дүр төрх ба харилцаа, хандлага, прокурорын хараат бус байдлын бүрдэл хэсэг (албаны болон хувийн), элемент.

Прокурорын хараат бус байдлын зарчим.

Прокурорын хариуцлага,олон улсын болон үндэсний хэм хэмжээ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Прокурорын ажил, мэргэжлийн онцлог юу вэ? Хуульчийн мэргэжлийн ажилтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын  нийгмийн (социаль) дүр төрхийг тодорхойлно уу? Өөрөөр хэлбэл, прокурор хэргийн оролцогч, иргэний хувьд хэн байх ёстой вэ?
 • Прокурорын  хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах субъект хэн бэ? Үндэслэлээ тайлбарлана уу?
 • Прокурорын хараат бус байдалд халдсан тохиолдлыг хэрхэн илрүүлэх вэ? Шалгуур үзүүлэлт нь юу байх вэ?
 • Прокурорын хувцаслалт, биеэ авч явах байдал нь хэргийн оролцогчдод хэрхэн нөлөөлдөг вэ?
 • Прокурорын ёс зүйн дүрэмд прокурорын харилцаа, хандлагад тавигдах хязгаарлалтыг хэрхэн авч үзсэн бэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992

            2. Прокурорын байгууллагын тухай хууль. 2012

            3. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005

            4. Лүндэндорж Н. Эрх зүй судлал (Juresprudence): философи, онол. УБ., 2011

            5. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг. УБ., 2008

            6. Жанцан С. Хууль зүйн сэтгэл судлал. УБ., 2001.

            7. Ууганцэцэг Б, Золзаяа Б, Хандсүрэн Х. Харилцааны ёс зүй ба стресс менежмент, сургалтын гарын авлага. УБ., 2007.

 

1.3. Прокурорын байгууллага, прокурорын аюулгүй

байдлыг хангах

 

Зорилго: Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Прокурорын байгууллагын тухай хуульд заасны дагуу прокурор хараат бус байх зарчмын үндсэн дээр хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын онцлогийг харгалзан прокурорын байгууллага, прокурорын аюулгүй байдлыг хангах бие хамгаалах зохицуулалтын талаар мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Прокурорын байгууллагын аюулгүй байдал
 • Прокурорын бие даасан байдал
 • Прокурорын албаны баталгаа
 • Прокурорынхувийн баталгаа
 • Прокурорын хараат бус байдал

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын хяналт, прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хууль ёсны эрх ашиг, прокурор бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаа, прокурорын нийгмийн (социаль) дүр төрх, прокурорын хараат бус байдлын бүрдэл хэсэг (албаны болон хувийн), элемент.

Прокурорын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх зарчим, олон улсын болон үндэсний хэм хэмжээ

 

Хяналтын асуулт:

 • Прокурорын ажил, мэргэжлийн онцлог юу вэ? Хуульчийн мэргэжлийн ажилтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын  нийгмийн (социаль) дүр төрхийг тодорхойлно уу? Өөрөөр хэлбэл, прокурор хэргийн оролцогч, иргэний хувьд хэн байх ёстой вэ?
 • Прокурорын  хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах субъект хэн бэ? Үндэслэлээ тайлбарлана уу?
 • Прокурорын хараат бус байдалд халдсан тохиолдлыг хэрхэн илрүүлэх вэ? Шалгуур үзүүлэлт нь юу байх вэ?
 • Прокурорынбүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгааг хэрхэн тогтоох вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992

            2. Прокурорын байгууллагын тухай хууль. 2012

            3. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005 

            4. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг. УБ., 2008

            5. Жанцан С. Хууль зүйн сэтгэл судлал. УБ., 2001.

            6. Ууганцэцэг Б, Золзаяа Б, Хандсүрэн Х. Харилцааны ёс зүй ба стресс менежмент, сургалтын гарын авлага. УБ., 2007.

 

1.4. Прокурорын ёс зүйн зөрчил, мэргэжлийн алдаа

 

Зорилго: Ёс зүй, ёс суртахуун ба прокурорын ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээний талаар суурь мэдлэгтэй болж, эдгээр хэм хэмжээг биелүүлэх, шийдвэр гаргахдаа ёс зүйтэй хандах чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Ёс зүй
 • Ёс суртахуун
 • Прокурорын ёс зүй хэм хэмжээ
 • Прокурорын ёс зүйн дүрэм
 • Прокурорын ёс зүйн зарчим
 • Прокурорын ёс зүйн зөрчил 
 • Ёс зүйн хорооны дүрэм
 • Мэргэжлийн алдаа
 • Ёс зүйн зөрчил
 • Сахилгын шийтгэл
 • Ёс зүйн хороо, ёс зүйн хорооны харъяалан шийдвэрлэх маргаан

 

Сэдвийн агуулга:

            Ёс зүй, ёс суртахууны онол, прокурорын ёс зүйн талаарх олон улсын болон үндэсний хэм хэмжээ. Прокурорын ёс зүйн зарчим, агуулга, ёс зүйн хэм хэмжээ.

Прокурорын ёс зүйн зөрчил ба хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны алдаа. Прокурорт  ёс зүйн хариуцлага тооцох үндэслэл, механизм. Прокурорын ёс зүйн талаар иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан гомдол, түүнийг хүлээн авах.

Прокурорын ёс зүйн хяналтын институт, түүний бүтэц, бүрэлдэхүүн, үйл ажиллагааны онцлог. Прокурорын ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам, ажиллагаа, түүний үе шат, практикт гарч буй асуудал. хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.

Прокурорын ёс зүйн зөрчил, түүнд хүлээлгэх сахилгын шийтгэлийн төрөл.

 

Хяналтын асуулт:

 • Прокурорын  ёс зүй нь бусад мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээнээс юугаараа ялгаатай вэ?
 • Прокурорын ёс зүйн зөрчлийн бусад зөрчлөөс ялгагдах онцлогийг тодорхойлно уу? Яагаад?
 • Ёс зүйн хэм хэмжээг дүрмээр зохицуулах нь ямар давуу болон сул талтай вэ?
 • Монгол Улсад прокурорын ёс зүйн хэм хэмжээг дүрмээр зохицуулах хэрэгцээ шаардлага, үндэслэлийг тайлбарлана уу?
 • Прокурорын ёс зүйн зөрчилд хамаарах жишээ ярина уу? Үндэслэлээ тайлбарлана уу?
 • Прокурорын ёс зүйн зөрчил хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үе шатыг нэрлэнэ үү?
 • Прокурорын мэргэжлийн алдааг ёс зүйн зөрчилд тооцож болохгүй шалтгаан юу вэ? Мэргэжлийн алдаа болон ёс зүйн зөрчлийг хэрхэн зааглах вэ?
 • Прокурорын ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны практикт гарч буй асуудлууд юу вэ? Тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992.

            2. Авлигын эсрэг хууль. 2006.

            3. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль. 2012.

            4. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012.

            5. Прокурорын байгууллагын тухай хууль.

            6. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            7. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

            8. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002.

            9. Монгол Улсын Прокурорын ёс зүйн дүрэм. 2014.

            10. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм. 2013.

            11. Батсуурь М, Өнөрбаяр Ч. Эрх зүйт ёс. УБ., 2010, хуудас 178-189

            12. Хуульчийн ёс зүй (гарын авлага), УБ., 2004, хуудас 41-46

 

1.5. Илтгэх ур чадвар

 

Зорилго: Прокурорын илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх, илтгэх  чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Илтгэх ур чадвар
 • Мэтгэлцээн
 • Илтгэх ур чадвараар дамжуулан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх
 • Өөрийн байр суурийг илэрхийлэн нотлох
 • Сөрөг нотолгоог илтгэн гаргах
 • Шийдэл
 • Итгэл үнэмшил
 • Санаагаа ойлгуулах

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх, өөрийн үзэл бодол, байр суурийг илэрхийлэх, нотлох, сөрөг нотолгоонуудыг сонсож түүнд хариулах, илтгэх  чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаагаар цугларсан нотлох баримтанд үндэслэн улсын яллагчийн илтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх механизмыг сайжруулах талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд хэргийн холбогдогч болон өмгөөлөгч бусад иргэдтэй харилцах, илтгэх явцад гардаг хүндрэлүүд юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2. САЛБАР ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

 

Зорилго: Салбар эрх зүй тус бүрээр материаллаг болон процессын эрх зүйн онцлогийг тодорхойлсон суурь мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх.

 

2.1. Эрүүгийн эрх зүй

 

2.1.1. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг хянах, хууль хэрэглэх

 

Зорилго: Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшиний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн 
 • Гэмт хэргийн ангилал
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл
 • Зөрчил
 • Эрүүгийн зөрчил
 • Захиргааны зөрчил
 • Хууль хэрэглэх

Сэдвийн агуулга:

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолыг хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн үндсэн ялгааг тайлбарлана уу?

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх

ажиллагаан дахь хүний эрх

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй
 • Хүний эрх
 • Эрх чөлөө
 • Гэм буруу
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
 • Гэмт буруугүйн зарчим
 • Халдашгүй байх
 • Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ

 

Сэдвийн агуулга:

            Хувь хүний эрх чөлөө, халдашгүй байдлыг баталгаажуулсан олон улсын болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоо.

Эрх зүйд захирагдах ёс (rule of law). Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг шалгах. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизм.

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурорын хяналт, шүүхийн шатанд хүний эрхийг хангах, хамгаалах.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизмыг сайжруулах талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатан дахь хүний эрхийн зөрчлийг хэрхэн арилгах вэ? Прокурорын оролцоо ямар байх вэ?
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийн зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд прокурорын оролцоо ямар байх вэ?

 

Эх сурвалж

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх

ажиллагаан дахь нотолгоо

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нотлох баримтыг үнэлэх онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Нотлох баримт
 • Нотлох ажиллагаа
 • Нотолгооны хэрэгсэл
 • Нотлох баримтын ангилал
 • Шинжээчийн дүгнэлт
 • Эд мөрийн баримт
 • Нотлох баримтын эх сурвалж
 • Нотлох баримтыг шинжлэн судлах
 • Нотлох баримт үнэлэх

 

Сэдвийн агуулга:

            Нотлох баримтын тухай ойлголт, түүний шинж, ангилал, төрөл. Нотлох баримтыг үнэлэхэд баримтлах зарчим.

 Шинжээчийн дүгнэлт, түүнийг шүүхэд үнэлэх.

Прокурор нотлох баримтыг үнэлэхдээ өөрийн дотоод итгэл, эрх зүйн ухамсрыг удирдлага болгох.

Нотлох баримтыг үнэлэх, түүний үр дүнг шүүхийн шийдвэрт бичих.

 

Хяналтын асуулт:

 • Нотлох баримтыг үнэлэхэд баримтлах суурь зарчмыг тайлбарлана уу?
 • Прокурорын дотоод итгэл нь нотлох баримтыг үнэлэхэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
 • Нотлох баримт үнэлэх ажиллагаа, түүний үр дүнг яллах дүгнэлтэнд хэрхэн тусгахад анхаарах зүйл юу вэ?
 • Гэрчийн мэдүүлэг болон эд мөрийн баримтыг ижил түвшинд үнэлэх үү?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992.

            2. Эрүүгийн хууль. 2002.

            3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            4. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн тогтоолын эмхэтгэл. 2014

            5. Ханнс зайдлийн сан. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль: Шинжлэх ухааны тайлбар. УБ., 2003

            6. Амарбаясгалан Б, Эрхэсхулан Ж. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2007

            7. Бат-Эрдэнэ Б. “Шүүгчийн сургалтын гарын авлага” УБ., 2004

            8. Баярсайхан Д. Эрх зүйн онол. УБ., 2000

            9. Батзориг Б. Гэмт хэргийн нотолгооны ерөнхий онол. УБ., 2002

            10. Батзориг.Б.Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагааны онол, практикийн асуудал докторын диссертаци. УБ., 2011

            11. Галдаа Б. Нотолгооны эрх зүйн үндсэн асуудал. УБ., 2008

            12. Лхагвасүрэн А, Баясгаланбат Н. Криминалистик. УБ., 2013

            13. Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар толь. УБ.,1966

            14. А.И.Винберг, Н.Т.Малаховская, “Судебная экспертология”, Волгоград.г, 1979

            15. Лекции по дисциплине”Проблемы судебной экспертизы” fgiseo.npi- tu.ru/admin/spaw2/.../Lekcii.doc//

            16. Комментарий к Уголовному кодексу Россииской Федераций 7-е издание.2010г

            17. Юридический энциклопедический словарь., Москва., 1984.,

            18. К.Ф.Гуценко, Л.В.Головко.”Уголовный процесс западных государств” М.,2001 г

2.4. Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг

боловсруулах арга зүй

 

Зорилго: Яллах дүгнэлтийн бүтэц, тавигдах шаардлагыг гүнзгийрүүлэх түвшинд судалж, эрүүгийн хэргийн талаар прокуророос боловсруулах тогтоол болон бусад эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Яллах дүгнэлт
 • Прокурорын  тогтоолуудыг үйлдэх аргачлал, стандарт
 • Диспозитив зарчим
 • Бодит үнэнийг тогтоох зарчим
 • Хэргийн үйл баримт
 • Хууль зүйн дүгнэлт
 • Нотлох баримт
 • Таслан сэргийлэх арга хэмжээ
 • Эд мөрийн баримт
 • Гэм хорын хохирол
 • Иргэний нэхэмжлэл

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх зарчим, тайлбар.

Яллах дүгнэлтийн  бүтэц, түүнд тавигдах агуулгын болон хэлбэрийн шаардлага.

Прокурор эрүүгийн хэргийг хянаж тогтоол боловсруулах, нийгэм, эрх зүйн үр дагаварыг тооцох.

Яллах дүгнэлт болон прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах дадлага ажил.

 

Хяналтын асуулт:

 • Яллах дүгнэлтэнд тавигдах хэлбэрийн болон агуулгын шаардлагыг тодорхойлно уу?
 • Прокуророос үйлдэж буй тогтоолуудын  ялгаатай ба төсөөтэй талуудыг тодорхойлж ярилцана уу?
 • Яллах дүгнэлтийн тодорхойлох хэсгийн агуулга ямар байх вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Монгол Улсын Шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл. УБ., 2015

            3. Амарбаясгалан Б, Эрхэсхулан Ж. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2007.

 

2.5. Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн

 мэтгэлцэх зарчмын онцлог

 

Зорилго: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд талуудын эрх тэгш байдлыг хангах, мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онол, практикийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Мэтгэлцэх зарчим
 • Талууд
 • Оролцогчдын эрх үүрэг
 • Урьдчилсан хэлэлцүүлэг (Pre trial)
 • Шүүх хуралдааны дэг, дараалал, менежмент
 • Нээлтийн ажиллагаа
 • Хэргийн онол
 • Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 • Шууд байцаалт
 • Зөрүүлсэн байцаалт
 • Шүүмжлэлийн үе шат
 • Өмгөөллийн үе шат
 • Шүүгдэгчийн эцсийн үг

 

Сэдвийн агуулга:

            Мэтгэлцээн, мэтгэлцэх зарчмын тодорхойлолт.

Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх үндэслэл, журам.

Мэтгэлцэх зарчмын олон улсын болон үндэсний эрх зүйн эх сурвалж.

Мэтгэлцэх тогтолцооны онцлог: шүүхийн өмнөх шат, шүүхийн шат, шүүх хуралдааны дараах шатан дахь үйл ажиллагаа.

Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх дараалал, давуу болон сул тал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Шүүн таслах ажиллагаанд мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онолын болон практик үндэслэл юу вэ?
 • Мэтгэлцэх зарчмыг бодитой хэрэгжүүлэх нь прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол арга байж болох уу?
 • Шүүх хуралдаанд оролцогчдын мэтгэлцэх явцад эдлэх эрх, үүрэг юу вэ?
 • Шүүх хуралдааны менежментийг сайжруулах талаарх санал?
 • Талуудыг мэтгэлцээнд идэвхжүүлэх аргуудыг тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Мэтгэлцэх ур чадвар: гарын авлага. УБ., 2009.

            2. Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр “Шүүх хуралдааны мэтгэлцэх ур чадвар: видео хичээл". УБ., 2009.

            3. Бат-Эрдэнэ Б. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд мэтгэлцэх зарчмыг хуульчлан тусгасан нь, өгүүлэл. Шударга ёс сэтгүүл, УБ., 2011.

            4. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

 

2.6. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 

Зорилго: Баривчлах, хорих, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын чиглэлээр онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Баривчлах ял
 • Хорих ял
 • Ял эдлүүлэх дэглэм
 • Хорих байрны нөхцөл журам
 • Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах
 • Торгох, албадан ажил хийлгэх ял
 • Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явууулах эрх хасах ял
 • Эд хөрөнгө хураах ял
 • Хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзах

 

Сэдвийн агуулга :

Баривчлах ял, хорих ял, ял эдлүүлэх дэглэм, хорих байрны нөхцөл журам.

Хорих ялаас хугацааны өмнө тэнсэн суллах.

Хорих ангийн харуул хамгаалалт, ялтан, сахилгын байр, ялтны уулзалт эргэлт, чөлөө, ятны хувийн хэрэг.

Албадан ажил хийлгэх ял, торгох ял, тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явууулах эрх хасах ял, эд хөрөнгө хураах ял, хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзах,хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан этгээд.

 

Хяналтын асуулт:

 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын үндсэн шинжийг  тайлбарлана уу?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын  ялгагдах шинж нь юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын чиглэлээр шалгахад заавал тогтоох нөхцөл байдал юу вэ? Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын үндсэн шинжийг  тайлбарлана уу?
 • Баривчлах, хорихооос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналт, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын  ялгагдах шинж нь юу вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зүйл юу вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын чиглэлээр шалгахад заавал тогтоох нөхцөл байдал юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992.

            2. Эрүүгийн хууль. 2002.

            3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            4. Монгол Улсын Тахарын албаны тухай хууль. 2014

            5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль

            6. Саатуулахтай холбоотой зарчмуудын цогц

            7. Эрүүдэн шүүхийн эсрэг конвенц

            8. Хоригдлуудтай харьцах наад захын жишиг дүрмүүд

            9. Токиогийн дүрэм

 

2.7. Иргэн, захиргааны эрх зүй

 

 

Зорилго: Иргэн болон захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн үндсэн зарчим, үзэл санаа, зохицуулалтыг нэг мөр ойлгох, хэрэглэх, зохицуулагдаагүй харилцаа эсвэл өөр өөр утга санаа илэрхийлсэн зөрчилтэй хуулийн заалтыг тодорхойлох, процесс ажиллагааг тогтвортой явуулах нөхцлийг хангах мэдлэг, чадвартай болно.

 

Нэр томьёо:

 • Иргэний хэрэг
 • Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
 • Иргэний хэрэг үүсгэх
 • Иргэний хэргийн шүүх хуралдаанд прокурор оролцох эрх зүйн үндэс
 • Иргэний хэрэг үүсгэхээс татгалзах
 • Диспозитив зарчим
 • Хэргийн харъяалал
 • Захиргааны акт
 • Захиргааны актын шинж
 • Маргаан бүхий акт
 • Илт хууль бус акт
 • Захиргааны байгууллага
 • Албан тушаалтан
 • Хуулийн этгээд
 • Иргэн
 • Гомдол
 • Нэхэмжлэл

 

Сэдвийн агуулга:

            Эрх зүйн маргаан, иргэний хэрэг үүсгэх үндэслэл. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд баримтлах зарчим, хэрэглээ. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор оролцох эрх зүйн үндэслэл, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны төрөл, эрх зүйн зохицуулалтын агуулга.

 Иргэний эрх зүйн бодлого. Захиргааны акт, түүний шинж. Захиргааны хэргийн шүүхийн хянан шийдвэрлэх маргаан, шүүхийн харъяалал.

Иргэний болон захиргааны эрх зүйн харилцаа, тэдгээрийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зарчим, онцлог, үе шат. Захиргааны хэрэг үүсгэсэн шүүгчийн хийх ажиллагаа, захиргааны хэргийн шүүхийн нотлох баримтыг цуглуулах үүрэг.

 

Хяналтын асуулт:

 • Нэхэмжлэгч А нь барилга барихад өөрөөсөө 80 сая төгрөг, мөн Б нь 100 сая төгрөг оруулсан байхад Б өөрийгөө дангаар өмчлөгчөөр бүртгүүлсэн нь миний эрхийг зөрчсөн тул намайг өмчлөгчөөр тогтоож өгнө үү гэсэн нэхэмжлэлийг Б-д холбогдуулан гаргажээ. Нэхэмжлэлийн шаардлага тодорхой юу?
 • А болон Б нар хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Б баригдаж буй орон сууцнаас бусдад борлуулалт хийхгүй байх үүргийг гэрээгээр хүлээсэн. Гэтэл Б хэд хэдэн орон сууцыг бусдад худалдахаар гэрээ байгуулсныг А олж мэджээ.
 • Нэхэмжлэгч А нь гэрээний үүргээ зөрчихгүй байхыг Б-д даалгах нэхэмжлэлийг Б-д холбогдуулан гаргажээ. Нэхэмжлэлийн шаардлагын агуулгыг тайлбарлана уу.
 • Захиргааны актын гол шинжүүдийг дурдана уу?
 • Захиргааны хэргийн шүүхийн харъяалан шийдвэрлэх маргаан нь ямар шинжийг агуулсан байх шаардлагатай вэ? Захиргааны хэрэг үүсгэхэд нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр хангуулах, хэрэг үүсгэхээс татгалзах үндэслэл, журмын талаар хэлэлцэнэ үү?
 • Захиргааны хэргийн шүүх нотлох баримт цуглуулах үүрэг хүлээдэг нь ямар шалтгаантай вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002

            2. JusLine & Эрх зүйн мэдээлэл сэтгүүл. 2013

            3. Улсын Дээд шүүх. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар. 2012, 2014

            4. Монгол Улсын шинэ Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй. 2003

            5. Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй гарын авлага. УБ., 2013

            6. Улсын Дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй ба эвлэрүүлэн зуучлал (гарын авлага). УБ., 2014

            7.Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2009 оны 30 дугаар тогтоол, 2002 оны 263 дугаар тогтоол, 2007 оны 36 дугаар тогтоол, 1995 оны 80 дугаар тогтоол

            8. Буянхишиг Б. Иргэний эрх зүйн удиртгал. 2012.

            9. Буянхишиг Б. Иргэний эрх зүйн тусгай анги. 2013.

            10.Оюунтунгалаг Ж. Харьцуулсан иргэний эрх зүй, 2013.

            11. Тэмүүлэн Б, ба бус, Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги, 2010

            12. Мөнхжаргал Т.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй. УБ., 2008.

            13. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002

            14. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002

            15. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль. 1995

            16. Эрдэнэцогт А. Монгол Улсын Захиргааны процессын эрх зүй (нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэлт) УБ., 2014

            17. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам. “Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт” төсөл “Захиргааны процессын эрх зүй” хичээлийн хөтөлбөр. УБ., 2008

            18. Хууль зүйн яам. “Хууль зүйн үйлчилгээг сайжруулах төсөл” “Захиргааны процессын эрх зүй” гарын авлага. УБ хот. 2013 он

 

2.8. Захиргаанызөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд

прокурорын тавих хяналт

 

Зорилго: Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих  прокурорын хяналт, захиргааны зөрчлийг хүчингүй болгох ажиллагааны талаар мэдлэг, чадвартай болно.

 

Нэр томьёо:

 • Захиргааны зөрчил
 • Захиргааны зөрчлийг  шийдвэрлэх ажиллагаа
 • Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 • Захиргааны зөрчлийг хүчингүй болгох ажиллагаа

 

Сэдвийн агуулга:

            Захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаа, захиргааны зөрчлийг шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих  прокурорын хяналт, захиргааны зөрчлийг хүчингүй болгох ажиллагаа

 

Хяналтын асуулт:

 • Захиргааны зөрчлийн талаар ярилцана уу?
 • Захиргааны зөрчлийнг шийдвэрлэсэн материалыг прокурор хянахдаа анхаарах асуудлууд юу вэ?.
 • Нэхэмжлэгч А нь гэрээний үүргээ зөрчихгүй байхыг Б-д даалгах нэхэмжлэлийг Б-д холбогдуулан гаргажээ. Нэхэмжлэлийн шаардлагын агуулгыг тайлбарлана уу.
 • Захиргааны зөрчлийн актын гол шинжүүдийг дурдана уу?
 • Захиргааны зөрчлийг хянахад бүрдүүлбэр хангуулах, татгалзах үндэслэл, журмын талаар хэлэлцэнэ үү?

 

Эх сурвалж:

            1. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002

            2. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль. 2002

            3. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль. 1995

            4. Эрдэнэцогт А. Монгол Улсын Захиргааны процессын эрх зүй (нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэлт) УБ., 2014

            5. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам. “Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт” төсөл “Захиргааны процессын эрх зүй” хичээлийн хөтөлбөр. УБ., 2008

            6. Хууль зүйн яам. “Хууль зүйн үйлчилгээг сайжруулах төсөл” “Захиргааны процессын эрх зүй” гарын авлага. УБ хот. 2013 он

 

3. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

 

3.1. Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нэгдсэн системийн тусламжтайгаар хэргийн хөдөлгөөнийг үр нөлөөтэй удирдах мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн хэрэг
 • Нэхэмжлэл
 • Нэхэмжлэл хүлээн авах
 • Нэхэмжлэл хуваарилах
 • Гомдол
 • Хүсэлт
 • Өргөдөл
 • Стандарт
 • Аргачлал
 • Хэргийн хөдөлгөөний стандарт аргачлал

 

Сэдвийн агуулга:

            Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт.

Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт,

Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдал.

 Нэгдсэн системийн модуль, прокурорын ажиллагаа, анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 •  Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Шүүхийн тухай хууль. 2012

            2. Шүүхийн захиргааны тухай хууль. 2012

            3. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль. 2012

            4. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            5. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            6. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 2002

 

3.2. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлт,

ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын 

цахим  бүртгэл

 

Зорилго: Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн тусламжтайгаар үр нөлөөтэй удирдах мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Нэгдсэн систем
 • Хуваарь
 • Нэхэмжлэл
 • Захиргааны хэрэг
 • Гомдол
 • Давж заалдах гомдол
 • Хяналтын гомдол
 • Хүсэлт
 • Өргөдөл
 • Тайлан гаргах
 • Эрүүгийн хэрэг
 • Баривчлах, хорих ял
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял
 • Ял тэнсэж хянан харгалзсан этгээд
 • Хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан этгээд
 • Ял эдлүүлэх чиглэлээр хийсэн шалгалт, судалгаа

 

Сэдвийн агуулга:

Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааны нэгдсэн систем, ач холбогдол.

Нэгдсэн системийн модуль, прокурорын ажиллагаа, анхаарах асуудал.

Ял эдлүүлэх  ажиллагааны нэгдсэн систем, баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа, баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судалгаа

 Хорих ангитай танилцсан байдал.

Нэгдсэн системийн модуль, прокурорын ажиллагаа, анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн  ач холбогдол юу вэ?
 • Хүсэлт, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг системд хэрхэн хянах вэ?
 • Байнга давтан хийгдэх хажуугийн ажиллагааг дутуу хийсний үр дагавар юу вэ?
 • Прокурор өөрийн хийсэн ажлын мэдээ, судалгааг системээс харах боломжтой юу?
 • Ял эдлүүлэх  ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх  ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд  хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судлагаа хорих ангитай танилцсан  байдлыг системд хэрхэн оруулах вэ?

Эх сурвалж:

            1. Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002

            2. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002

            3. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            4. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 2002

 

4. ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТ

 

4.1. Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд хийх

дадлагажуулах сургалт

 

Зорилго: Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу прокурор шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцох, шүүх хуралдааны үйл явцтай танилцаж, танхимын сургалтаар олж авсан мэдлэгийг бататгана.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн хэрэгт улсын яллагчаар оролцоход бэлтгэх
 • Эрүүгийн шүүх хуралдаанд улсын яллагчаар оролцох үндсэн чиглэл
 • Шүүхийн хэлэлцүүлгийн үед улсын яллагчийн байр суурь,асуулт, нотолгоо
 • Шүүх хуралдааны үед прокурорын анхаарах асуудлууд

Сэдвийн агуулга:

Эрүүгийн хэрэг хүлээн авах журам, хавтаст хэргийн бүрдлийг шалгах.

Хэргийг шүүгчид хуваарилах ажиллагаа.

Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны дэг, дараалал, үйл явцыг ажигласны үндсэн дээр хэргийн онолын болон процесс ажиллагааны талаарх өөрсдийн санал, дүгнэлтийг хуваалцах.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааныг удирдан явуулахад анхаарах асуудлууд юу вэ?
 • Шүүх хуралдааны техник, зохион байгуулалтын талаарх санал, дүгнэлтээ хэлнэ үү?

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

 

4.2. Цагдан хорих байгууллагад хийх

дадлагажуулах сургалт

 

Зорилго: Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль дахь цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, сэжигтэнийг баривчлах, сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих, цагдан хорьж мөрдөх хугацаа сунгах, цагдан хорихоор авсан таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлөх, хүчингүй болгох, энэ үйл ажиллагаан дахь прокурор, мөрдөн байцаагчийн оролцоо, шүүхийн практик, анхаарвал зохих асуудлаар ойлголт, мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Сэжигтэн
 • Яллагдагч
 • Өмгөөлөгч
 • Сэжигтнийг баривчлах
 • Сэжигтэнээр тооцогдсон
 • Яллагдагчаар татагдсан
 • Сэжигтнийг цагдан хорих
 • Яллагдагчийг цагдан хорих
 • Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах
 • Цагдан хорьж мөрдөх хугацаа сунгах
 • Таслан сэргийлэх арга хэмжээг хүчингүй болгох, өөрчлөх

 

Сэдвийн агуулга:

Таслан сэргийлэх арга хэмжээний тухай ойлголт.

            Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэл, журам.

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай шүүгчийн захирамж, шүүхийн тогтоолд тавигдах шаардлага.

Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг шийдвэрлэж буй шүүхийн практик.

 

Хяналтын асуулт:

 • Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах үндэслэлийг хэрхэн шалган тогтоох вэ?
 • Оргон зайлж болзошгүй үндэслэлээр цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахад юуг анхаарах ёстой вэ?
 • Насанд хүрээгүй этгээдэд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах журмыг тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992

            2. Эрүүгийн хууль. 2002

            3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            4. Сэжигтэн, яллагдагчийг албадан саатуулах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль. 1999

            5. Прокурорын байгууллагын тухай хууль. 2002

            6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 2002

            7. Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, УЕПрокурорын хамтарсан “Баривчлах, цагдан хорихтой холбогдсон зарим ажиллагааг зохицуулах тухай” журам /2008-01-30-ны өдрийн 07, 26 тоот/

            8. Улсын Дээд шүүхийн “Сэжигтэнг баривчлах, сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хориход анхаарах зарим асуудлын тухай” зөвлөмж /2008-03-31/

            9. Улсын Дээд шүүхийн “Насанд хүрээгүй сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хориход анхаарах зарим асуудлын тухай” зөвлөмж /2009-03-31/

            10. УДШ. “Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 365 дугаар зүйлд заасан насанд хүрээгүй этгээдийн үйлдсэн хэргийн талаар нэмж тогтоовол зохих байдлуудын тухай” зөвлөмж /2009-03-31/

            11. Нийслэлийн шүүх. “Прокурорын саналыг бичгээр үйлдэн шүүхэд хүргүүлж байх тухай” албан бичиг /2010-11-23-ны өдрийн 3/4053 тоот /

            12. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 58, 59 дүгээр зүйлийн зарим заалтыг тайлбарлах тухай” тогтоол /2004-02-16/

            13. Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал “Цагдан хоригдсон этгээдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх, түүнийг эрүүл мэндийн байгууллагад эмчлэх, цагдан хорих байранд эмнэлгийн мэргэжилтэн ирж үйлчлэх журам” /2005-03-25-ний өдрийн 37/64 тушаал/

            14. УДШ-ийн Эрүүгийн хэргийн танхим “ЭХ-ийн 261 дүгээр зүйлд заасан гэмт хэргийг шийдвэрлэж байгаа шүүхийн практикийн тухай” зөвлөмж /2007-04-26/

            15. Хууль зүйн сайд, ЭМСайдын хамтарсан тушаал /2013-01-15/

            16. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь цагдан хорих арга хэмжээ ба хүний эрх, тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт  зөвлөмж /2014-06-09/

            17. Улсын дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн танхимын тэргүүн С.Нямжав. “Ялагдагч, шүүгдэгчийг цагдан хорих хугацааны тухай” албан тоот /2014-06-02/

            18. Олон улсын гэрээ, конвенц

            19. Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. 1948

            20. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

            21. НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

            22. НҮБ-ын Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

            23. Хүний эрхийн тухай Европын конвенц. 1984

 

4.3. Шүүхийн шинжилгээний  байгууллагад

хийх дадлагажуулах сургалт

 

Зорилго: Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд зааснаар эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэхэд шүүхийн шинжилгээгээр тогтоох асуудлын хүрээнд анхаарвал зохих асуудлаар ойлголт, мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Шинжилгээ
 • Шинжээч
 • Дүгнэлт
 • Иж бүрэн шинжилгээ
 • Давтан шинжилгээ

 

Сэдвийн агуулга:

            Шүүхийн шинжилгээ, шинжилгээний байгууллагын дүгнэлт гаргах хүчин чадал, техник төхөөрөмж.

Шинжээч томилох, шинжээчийн дүгнэлт, давтан дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Шүүхийн шинжилгээг ямар тохиолдолд хийх вэ?
 • Шинжээч томилоход юуг анхаарах ёстой вэ?
 • Шүүхийн шинжилгээний байгууллага буруу үндэслэлгүй дүгнэлт гаргах боломж байдаг уу?

 

Эх сурвалж:

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992

2. Эрүүгийн хууль. 2002

3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

4. Хүний эрхийн тухай Европын конвенц. 1984

 

 

----- о0о -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРОРЫН АНХАН ШАТНЫ ДАВТАН

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

 

Нэг. Прокурорын анхан шатны давтан

сургалтын тодорхойлолт

 

Прокурорын анхан шатны давтан сургалтын танилцуулга:

Сургалтын нэр:       Прокурорын анхан шатны сургалт

Сургалтын код:    LwPc

Нийт цаг:                  48 /Танхимын -48 цаг/

Багц цаг:                   6 кредит

Ангилал:                   Заавал судлах

 

Хөтөлбөрийн зорилго: Прокуророор томилогдон хоёр жилээс дөрвөнжил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудад шүүх эрх мэдэл, прокурорын байгууллагын онцлог, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажил болон шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүйн үндсэн хэм хэмжээг хэрэглэх суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж, прокурорын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

Агуулгын тодорхойлолт:

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим.

Прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хараат бус байдал, прокурорын ёс зүй, прокурорын харилцаа, хандлага, хариуцлага.

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын суурь мэдлэг, шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүй, хяналтын цахим бүртгэлийн программын хэрэглээ.

Прокурорын хяналтын хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй.

Анхан шатны шүүх хуралдаан, шүүхийн шинжилгээний болон цагдан хорих байгууллага дахь дадлагажуулах сургалтууд хамаарна.

 

Зорилт:

 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх:
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт тулгуурлан хууль хэрэглэх нотлох баримтыг үнэлэх, прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг гүнзгийрүүлэх:
 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хариуцлагатай, бүтээлчээр хандах, мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх:

 

Оролцогчдын эзэмших мэдлэг, ур чадвар:

 • Шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд, прокурорын ажил мэргэжлийн онцлог, прокурорын хараат бус байдлын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.
 • Прокурорын ёс зүйн дүрмийн талаар мэдлэгтэй болж, прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.
 • Хууль хэрэглэх онол арга зүй, практикийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлнэ.

 

 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд процессын алдаа гаргахгүй ур чадвар сайтай оролцох арга барилд суралцах, прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүйн мэдлэг чадвартай болно.
 • Эрүүгийн хэрэгт хяналт тавихдаа мэргэжлийн алдаа гаргахаас зайлсхийх мэдлэг, чадвартай болно.
 • Прокурорын байгууллагын цахим бүртгэлийн программын хэрэглээнд суралцана.
 • Прокурорын хяналт болон салбар эрх зүйн чиглэлээр практик мэдлэг хуримтлуулна.

 

Сургагч багшид тавигдах шаардлага:

Мэргэжил:

Прокурорын анхан шатны сургалтыг хууль зүй, прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр өндөр мэргэшилтэй эрдэмтэн, судлаач, прокурор- багш нар удирдан явуулна.

Заах арга зүй:

 • Лекц унших болон дадлагажуулах сургалтыг удирдах арга зүйг эзэмшсэн байх
 • Сургалтанд оролцогчидтой хамтран ажиллах, бүлгийн хэлэлцүүлгийг удирдан чиглүүлэх мэдлэг бүтээх үйл явцыг удирдаж чаддаг байх
 • Оролцооны идэвхтэй аргуудыг ашиглан сургалт явуулах талаар зохих мэдлэг туршлагатай байх

Бусад шаардлага

 • Сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, ашиглах талаар санаачлагатай ажиллах
 • Оролцогчдод зориулсан гарын авлага, тараах материалыг товч, тодорхой ойлгоход хялбар аргаар бэлтгэх
 • Харилцааны болон багшийн ёс зүйн өндөр мэдрэмжтэй байх
 • Сургалтын үнэлгээ хийх арга зүйг эзэмшсэн, сургалтанд оролцогчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийг бодитой үнэлдэг байх

Сургалтын үнэлгээ, шалгалт:

Тусгайлан боловсруулсан “Үнэлгээний асуулга”-ын тусламжтайгаар сургалтын үр дүн, ач холбогдол, сургагч багшийн ур чадварыг үнэлнэ. Мөн сургалтын агуулгыг эзэмшсэн байдлыг үнэлэх зорилгоор шалгалт авч, үнэлгээг гаргана.

 

Хоёр. Прокурорын анхан шатны давтан сургалтын

сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт

 

Сургалтын нэр

Агуулга

Дүн

Үндсэн мэдлэгийн:

1.Нгэдсэн сургалт

Сэдэв 1

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал

 1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд
 2. Шүүх эрх мэдэл ба прокурор
 3. Прокурорын байгууллагын бие   даасан байдал, түүний шалгуур

 

2

цаг

Сэдэв 2

Илтгэх ур чадвар

 

 1. Илтгэх ур чадвар
 2. Нотлох баримтанд үндэслэн илтгэх ур чадвар
 3. Өөрийн байр сууриа илэрхийлэх чадвар

 

 

2

цаг

Сэдэв 3

 

Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог

 

 1. Мэтгэлцэх зарчим
 2. Оролцогчдын эрх үүрэг
 3. Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 4. Шууд байцаалт
 5. Зөрүүлсэн байцаалт
 6. Шүүмжлэлийн үе шат
 7. Өмгөөллийн үе шат
 8. Шүүгдэгчийн эцсийн үг
 9. Нотлох баримтанд үндэслэн прокурор мэтгэлцэх

2

цаг

Нийт

Эрүүгийн эрх зүй:

2.Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

 1. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах,булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийг ялган  зүйлчлэх, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

4

цаг

 

Сэдэв 2

Хүчиндэх гэмт хэрэг

 1. Хүчиндэх гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Хүчиндэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Хүчиндэх гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Сэдэв 3

Танхайрах гэмт хэрэг

 1. Танхайрах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Танхайрах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Танхайрах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

 

Сэдэв 4

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих

 1. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Сэдэв 5

Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах

 1. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Сэдэв 6

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих

 1. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Сэдэв 7

Авилга, албан тушаалын гэмт хэрэг

 1. Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

4

цаг

Сэдэв 8

Цахим орчинд үйлдэгдэх гэмт хэрэг

 1. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийг хянах аргачлал
 2. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
 3. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн ангилал
 4. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн зүйлчлэл

2

цаг

 

Сэдэв 9

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэрэг

 1. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Сэдэв 10

 

Банкны хууль тогтоомж зөрчих

 1. Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 2. Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 3. Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

2

цаг

Нийт

24ц

Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй:

Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

 

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 

 1. Прокурорын хяналт
 2. Гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээллийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокуррын хяналт
 3. Эрүүгийн хэрэг үүсгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 4. Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 5. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

2

цаг

Сэдэв 2

 

Шүүхийн шинжилгээ

 

 1. Шүүхийн шинжилгээ
 2. Шинжээчийн дүгнэлт
 3. Иж бүрэн шинжилгээ
 4. Дахин шинжилгээ

 

2

цаг

Сэдэв 3

 

Криминалистикийн шинжилгээ

 

 1. Криминалистикийн шинжилгээ
 2. Криминалистикийн шинжилгээний дүгнэлт
 3. Криминалистикийн иж бүрэн шинжилгээ
 4. Криминалистикийн дахин шинжилгээ

2

цаг

 

Сэдэв 4

 

ДНК шинжилгээ

 1. ДНК шинжилгээ
 2. ДНК шинжилгээний дүгнэлт
 3. ДНК иж бүрэн шинжилгээний
 4. ДНК дахин шинжилгээ
 5.  

2

цаг

Сэдэв 5

 

 

Санхүүгийн шинжилгээ

 

 1. Санхүүгийн шинжилгээ
 2. Санхүүгийн шинжилгээний дүгнэлт
 3. Санхүүгийн иж бүрэн шинжилгээний
 4. Санхүүгийн дахин шинжилгээ

 

2

цаг

Сэдэв 6

 

Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах арга зүй

 

1. Яллах дүгнэлт

2.Прокурорын тогтоолуудыг боловсруулах арга зүй, стандарт

3. Диспозитив зарчим

4. Бодит үнэнийг тогтоох зарчим

5. Хэргийн үйл баримт

6. Хууль зүйн дүгнэлт

7. Нотлох баримт

8. Таслан сэргийлэх арга хэмжээ

9. Эд мөрийн баримт

10. Гэм хорын хохирол

11. Иргэний нэхэмжлэл

4

цаг

Нийт

14ц

Цахим бүртгэлийн:

3.Цахим бүртгэлийн сургалт

Сэдэв 1

Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал

 1. Прокурорын байгулллагад ирсэн хүсэлт гомдол, мэдээлийн шийдвэрлэлтийн байдал
 2. Өргөдөл гомдлын тайлан
 3. Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд таих хяналт
 1. Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт
 1. Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдал
 2. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналт
 3. Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих
 4. Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэлт, эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээ
 5. Баривчлах байрны үйл ажиллагаанд тавих хяналт

4

цаг

                                                           Нийт

Нийт

48ц

           

 

Гурав. Прокурорын анхан шатны давтан сургалтын агуулга

1.Нэгдсэн сургалт

 

Зорилго: Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

1.1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал

 

Зорилго: Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал, шүүх эрх мэдэлд прокурорын оролцоо, чиг үүрэгийн талаар цэгцтэй мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Эрх зүйд захирагдах ёс
 • Эрх зүйд захирагдах ёсны агуулгын тал
 • Үндсэн хуульт ёс 
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчим

 

Сэдвийн агуулга:

             Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим.

Прокурорын суурь хараат бус, бие даасан байдал.

Прокурорын эдийн засгийн хараат бус байдал ба баталгаа.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчмыг хэрхэн ойлгож байна вэ? Шүүх эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийн бие даасан нэг салаа мөчир болохын хувьд ямар онцлогтой вэ?
 • Монгол Улсын хуульд тодорхойлсон шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмуудыг шүүх эрх мэдлийн талаарх олон улсын эрх зүйн зарчмуудтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын бие даасан, прокурорын хараат бус байдлыг хангах зарчмын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ? Яагаад?

 

Эх сурвалж:

            1. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал

            2. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал2010. 71-83 тал

            3. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ., 2008.

 

1.2. Илтгэх ур чадвар

 

Зорилго: Прокурорын илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх, илтгэх  чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Илтгэх ур чадвар
 • Мэтгэлцээн
 • Илтгэх ур чадвараар дамжуулан бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх
 • Өөрийн байр суурийг илэрхийлэн нотлох
 • Сөрөг нотолгоог илтгэн гаргах
 • Шийдэл
 • Итгэл үнэмшил
 • Санаагаа ойлгуулах

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын илтгэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх, өөрийн үзэл бодол, байр суурийг илэрхийлэх, нотлох, сөрөг нотолгоонуудыг сонсож түүнд хариулах, илтгэх  чадварыг дээшлүүлнэ.

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаагаар цугларсан нотлох баримтанд үндэслэн улсын яллагчийн илтгэх ур чадварыг дээшлүүлэх механизмыг сайжруулах талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд хэргийн холбогдогч болон өмгөөлөгч бусад иргэдтэй харилцах, илтгэх явцад гардаг хүндрэлүүд юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

1.3.Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн

мэтгэлцэх зарчмын онцлог

 

Зорилго: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд талуудын эрх тэгш байдлыг хангах, мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онол, практикийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Мэтгэлцэх зарчим
 • Талууд
 • Оролцогчдын эрх үүрэг
 • Урьдчилсан хэлэлцүүлэг (Pre trial)
 • Шүүх хуралдааны дэг, дараалал, менежмент
 • Нээлтийн ажиллагаа
 • Хэргийн онол
 • Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 • Шууд байцаалт
 • Зөрүүлсэн байцаалт
 • Шүүмжлэлийн үе шат
 • Өмгөөллийн үе шат
 • Шүүгдэгчийн эцсийн үг

Сэдвийн агуулга:

            Мэтгэлцээн, мэтгэлцэх зарчмын тодорхойлолт.

            Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх үндэслэл, журам.

            Мэтгэлцэх зарчмын олон улсын болон үндэсний эрх зүйн эх сурвалж.

            Мэтгэлцэх тогтолцооны онцлог: шүүхийн өмнөх шат, шүүхийн шат, шүүх хуралдааны дараах шатан дахь үйл ажиллагаа.

            Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх дараалал, давуу болон сул тал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Шүүн таслах ажиллагаанд мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онолын болон практик үндэслэл юу вэ?
 • Мэтгэлцэх зарчмыг бодитой хэрэгжүүлэх нь прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол арга байж болох уу?
 • Шүүх хуралдаанд оролцогчдын мэтгэлцэх явцад эдлэх эрх, үүрэг юу вэ?
 • Шүүх хуралдааны менежментийг сайжруулах талаарх санал?
 • Талуудыг мэтгэлцээнд идэвхжүүлэх аргуудыг тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Мэтгэлцэх ур чадвар: гарын авлага. УБ., 2009.

            2. Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр “Шүүх хуралдааны мэтгэлцэх ур чадвар: видео хичээл". УБ., 2009.

            3. Бат-Эрдэнэ Б. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд мэтгэлцэх зарчмыг хуульчлан тусгасан нь, өгүүлэл. Шударга ёс сэтгүүл, УБ., 2011.

            4. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

 

2.САЛБАР ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

 

2.1.Эрүүгийн эрх зүй

 

2.1.1.Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг

 

Зорилго: Өмчлөх эрхийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа  гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах,булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийг ялган  зүйлчлэх, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

 

Сэдвийн агуулга:

            Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх гэмтхэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

 Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах,булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх гэмт хэргийг ялган  зүйлчлэх, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх гэмт хэргүүдийн ялгагдах шинжийг тайлбарлана уу?
 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах,булаах, дээрэмдэх, залилан мэхлэх  гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.2.Хүчиндэх гэмт хэрэг

 

Зорилго: Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Хүчиндэх гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Хүчиндэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Хүчиндэх гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

 

Сэдвийн агуулга:

Хүчиндэх гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, хүчиндэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, хүчиндэх гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хүчиндэх гэмт хэргийн онцлогийг ярилцана уу?
 • Хүчиндэх гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, чиг хандлагийн талаар дүгнэн ярилц?
 • Хүчиндэх гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.3. Танхайрах гэмт хэрэг

 

Зорилго: Нийгмийн ёс суртахууны эсрэг үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Танхайрах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Танхайрах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Танхайрах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

 

Сэдвийн агуулга:

Танхайрах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Танхайрах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Танхайрах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Хяналтын асуулт:

 • Танхайрах гэмт хэргийн онцлог өөр төсөөтэй гэмт хэргээс ялгагдах шинжийн талаар ярилцана уу?
 • Танхайрах гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Танхайрах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.4. Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй

байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих

 

Зорилго: Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

Нэр томьёо:

 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?

 

Сэдвийн агуулга:

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал

 

Хяналтын асуулт:

 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн онцлогийн талаар ярилцана уу?
 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийг зүйлчлэх  онол, чиг хандлагын талаар?
 • Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.5. Бусдын бие махбодид хүндэвтэр

гэмтэл санаатай учруулах

 

Зорилго: Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх

 

Хяналтын асуулт:

 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн онцлогийн талаар ярилцана уу?
 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Бусдын бие махбодид хүндэвтэр гэмтэл санаатай учруулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004

.

2.1.6. Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн

журам зөрчих

 

Зорилго: Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргүүдийн онцлог шижийн талаар ярилцана уу?
 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийг зүйлчлэхонол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.7. Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг

 

Зорилго:Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал,гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

 

Хяналтын асуулт:

 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн тухай ярилцаж дүгнэлт хий?
 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Авилга, албан тушаалын гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?

 

Эх сурвалж:

1. Эрүүгийн хууль. 

2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.8. Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг

 

Зорилго: Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг
 • Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн 
 • Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаагэмт хэргийн ангилал
 • Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаагэмт хэргийн зүйлчлэл
 • Зөрчил
 • Эрүүгийн зөрчил
 • Захиргааны зөрчил
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

            Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.

Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.

Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолыг хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Цахим орчинд үйлдэгдэж байгаа шинэ төрлийн гэмт хэргийн үндсэн ялгааг жишээгээр тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

 

 

 

2.1.9. Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх

эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэрэг

 

Зорилго:Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадгалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал,гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

 

Хяналтын асуулт:

 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн онцлог шинжийн талаар ярилцана уу?
 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийг зүйлчлэх  онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл, бодисыг хууль бусаар бэлтгэх, олж авах, хадагалах, тээвэрлэх, илгээх, борлуулах гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудалюу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1.10.Банкны хууль тогтоомж зөрчих

 

 

Зорилго:Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал, банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага, банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал
 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага
 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай ойлголт, ангилал.

Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онол, чиг хандлага.

Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

 

Хяналтын асуулт:

 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн тухай ярилцаж онцлог шинжийг тодорхойл?
 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийг зүйлчлэх онол, чиг хандлагын талаар ярилцана уу?
 • Банкны хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн зүйлчлэл, практикт тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудал юу вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

 

2.2.1.Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 

Зорилго: Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын талаар ерөнхий мэдлэг олгоно.

Нэр томьёо:

 • Прокурорын хяналт
 • Гэмт хэргийн тухай гомдол мэдээллийг шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 • Эрүүгийн хэрэг үүсгэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 • Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт
 • Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт

 

Сэдвийн агуулга:

Гэмт хэргийн шинжтэй өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч эрүүгийн хэргийг шүүхэд шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд прокурор хэрэгт хяналт тавих ажиллагааг ЭБШХ болон Прокурорын хяналтын тухай хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бүрэн эрхтэй холбож энэ талаарерөнхий мэдлэг олгоно.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн хэрэгт хяналт тавих эрх зүйн үр дагаврын талаар хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын онцлогийг тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Прокурорын хяналтын тухай хууль

            4. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            5. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            6. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            7. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            8. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            9. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            10. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.2.2. Шүүхийн шинжилгээ

 

Зорилго:Шүүхийн шинжилгээ хийхэданхаарах асуудал, шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт хэргийн нотлох баримт болох үндэслэлийг тогтоох мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Шүүхийн шинжилгээ
 • Шинжээчийн дүгнэлт
 • Иж бүрэн шинжилгээ
 • Дахин шинжилгээ

 

Сэдвийн агуулга:

            Шүүхийн шинжилгээ, шинжээчийн дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ, дахин шинжилгээ.

            Шинжээч томилох үндэслэл, шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримтаар үнэлэхэд анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Тухайн эрүүгийн хэрэгт шинжээч томилоход прокурор юуг анхаарах шаардлагатай вэ?
 • Шинжээчийн дүгнэлтийг тухайн хэрэгт нотлох баримтаар үнэлэх нь зөв үү?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 23. Чезаре Бекариа. (орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ялын тухай. УБ., 2009

            4. Жанцан С. МУ-ынЭрүүгийн эрх зүй Ерөнхий ба тусгай анги. УБ., 2011

            5. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн онол. УБ., 2009

            6. Совд Г. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002

            7.Ганбат Э, Цэрэнбат М, Шүүх эмнэлэг.УБ, 2005

 

2.2.3. Криминалистикийн шинжилгээ

 

Зорилго: Криминалистикийн шинжилгээ хийхэданхаарах асуудал, шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт хэргийн нотлох баримт болох үндэслэлийг тогтоох  мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Криминалистикийн шинжилгээ
 • Криминалистикийн шинжээчийн дүгнэлт
 • Криминалистикийн иж бүрэн шинжилгээ
 • Криминалистикийн дахин шинжилгээ

 

Сэдвийн агуулга:

            Криминалистикийн шинжилгээ, шинжээчийн дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ, дахин шинжилгээ.

Шинжээч томилох үндэслэл, шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримтаар үнэлэхэд анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Тухайн эрүүгийн хэрэгт криминалистикийн шинжээч томилоход прокурор юуг анхаарах шаардлагатай вэ?
 • Криминалистикийн шинжээчийн дүгнэлтийг тухайн хэрэгт нотлох баримтаар үнэлэх нь зөв үү?

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Чезаре Бекариа. (орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ялын тухай. УБ., 2009

            4. Жанцан С. МУ-ын эрүүгийн эрх зүй Ерөнхий ба тусгай анги. УБ., 2011

            5. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн онол. УБ., 2009

            6. Совд Г. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002

            7.Ганбат Э, Цэрэнбат М, Шүүх эмнэлэг.УБ, 2005

 

2.2.4. ДНК шинжилгээ

 

Зорилго:ДНКшүүхийн шинжилгээ хийхэданхаарах асуудал, шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт хэргийн нотлох баримт болох үндэслэлийг тогтоох  мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • ДНК  шинжилгээ
 • ДНК шинжээчийн дүгнэлт
 • ДНК иж бүрэн шинжилгээ
 • ДНКдахин шинжилгээ

 

Сэдвийн агуулга:

            ДНК шинжилгээ, шинжээчийн дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ, дахин шинжилгээ.

Шинжээч томилох үндэслэл, шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримтаар үнэлэхэд анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Тухайн эрүүгийн хэрэгтДНК шинжээч томилоход прокурор юуг анхаарах шаардлагатай вэ?
 • ДНК шинжээчийн дүгнэлтийг тухайн хэрэгт нотлох баримтаар үнэлэх нь зөв үү?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Чезаре Бекариа. (орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ялын тухай. УБ., 2009

            4. Жанцан С. МУ-ын эрүүгийн эрх зүй Ерөнхий ба тусгай анги. УБ., 2011

            5. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн онол. УБ., 2009

            6. Совд Г. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002

            7.Ганбат Э, Цэрэнбат М, Шүүх эмнэлэг.УБ, 2005

 

2.2.5. Санхүүгийн шинжилгээ

 

Зорилго:Санхүүгийн шинжилгээ хийхэданхаарах асуудал, шүүхийн шинжилгээний дүгнэлт хэргийн нотлох баримт болох үндэслэлийг тогтоох  мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Санхүүгийн  шинжилгээ
 • Санхүүгийн шинжээчийн дүгнэлт
 • Санхүүгийн иж бүрэн шинжилгээ
 • Санхүүгийн дахин шинжилгээ

 

Сэдвийн агуулга:

            Санхүүгийн шинжилгээ, шинжээчийн дүгнэлт, иж бүрэн шинжилгээ, дахин шинжилгээ.

Шинжээч томилох үндэслэл, шинжээчийн дүгнэлтийг нотлох баримтаар үнэлэхэд анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Тухайн эрүүгийн хэрэгт санхүүгийн шинжээч томилоход прокурор юуг анхаарах шаардлагатай вэ?
 • Санхүүгийн шинжээчийн дүгнэлтийг тухайн хэрэгт нотлох баримтаар үнэлэх нь зөв үү?

Эх сурвалж:

1. Эрүүгийн хууль. 2002

2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

3. Чезаре Бекариа. (орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ялын тухай. УБ., 2009

4. Жанцан С. МУ-ын эрүүгийн эрх зүй Ерөнхий ба тусгай анги. УБ., 2011

5. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүйн онол. УБ., 2009

6. Совд Г. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ., 2002

7. Ганбат Э, Цэрэнбат М, Шүүх эмнэлэг.УБ, 2005

 

2.2.6. Прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг

боловсруулах арга зүй

 

Зорилго: Яллах дүгнэлтийн бүтэц, тавигдах шаардлагыг гүнзгийрүүлэх түвшинд судалж, эрүүгийн хэргийн талаар прокуророос боловсруулах тогтоол болон бусад эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах чадварыг дээшлүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Яллах дүгнэлт
 • Прокурорын  тогтоолуудыг үйлдэх аргачлал, стандарт
 • Диспозитив зарчим
 • Бодит үнэнийг тогтоох зарчим
 • Хэргийн үйл баримт
 • Хууль зүйн дүгнэлт
 • Нотлох баримт
 • Таслан сэргийлэх арга хэмжээ
 • Эд мөрийн баримт
 • Гэм хорын хохирол
 • Иргэний нэхэмжлэл

 

Сэдвийн агуулга:

            Прокурорын шийдвэр хууль ёсны бөгөөд үндэслэл бүхий байх зарчим, тайлбар.

Яллах дүгнэлтийн  бүтэц, түүнд тавигдах агуулгын болон хэлбэрийн шаардлага.

Прокурор эрүүгийн хэргийг хянаж  тогтоол боловсруулах, нийгэм, эрх зүйн үр дагаварыг тооцох. Яллах дүгнэлт болон прокурорын эрх зүйн хэлбэрүүдийг боловсруулах дадлага ажил.

 

Хяналтын асуулт:

 • Яллах дүгнэлтэнд тавигдах хэлбэрийн болон агуулгын шаардлагыг тодорхойлно уу?
 • Прокуророос үйлдэж буй тогтоолуудын  ялгаатай ба төсөөтэй талуудыг тодорхойлж ярилцана уу?
 • Яллах дүгнэлтийн тодорхойлох хэсгийн агуулга ямар байх вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            2. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Монгол Улсын Шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл. УБ., 2015

            3. Амарбаясгалан Б, Эрхэсхулан Ж. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2007.

 

3. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

 

3.1. Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нэгдсэн системийн тусламжтайгаар хэргийн хөдөлгөөнийг үр нөлөөтэй удирдах мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн хэрэг
 • Нэхэмжлэл
 • Нэхэмжлэл хүлээн авах, хуваарилах
 • Гомдол
 • Хүсэлт
 • Өргөдөл
 • Стандарт
 • Аргачлал
 • Хэргийн хөдөлгөөний стандарт аргачлал

 

Сэдвийн агуулга:

            Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт.

Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт, Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдал.

Нэгдсэн системийн модуль, прокурорын ажиллагаа, анхаарах асуудал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 •  Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?

 

Эх сурвалж:

1. Шүүхийн тухай хууль. 2012

2. Шүүхийн захиргааны тухай хууль. 2012

3. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль. 2012

4. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

5. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

6. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 2002 

 

3.2.Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлт, ял эдлүүлэх

ажиллагаанд тавих хяналтын  цахим  бүртгэл

 

Зорилго:Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн тусламжтайгаар үр нөлөөтэй удирдах мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Нэгдсэн систем
 • Хуваарь
 • Нэхэмжлэл
 • Захиргааны хэрэг
 • Гомдол
 • Давж заалдах гомдол
 • Хяналтын гомдол
 • Хүсэлт
 • Өргөдөл
 • Тайлан гаргах
 • Эрүүгийн хэрэг
 • Баривчлах, хорих ял
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял
 • Ял тэнсэж хянан харгалзсан этгээд
 • Хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан этгээд
 • Ял эдлүүлэх чиглэлээр хийсэн шалгалт, судалгаа

 

Сэдвийн агуулга:

Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааны нэгдсэн систем, ач холбогдол.

            Нэгдсэн системийн модуль, прокурорын ажиллагаа, анхаарах асуудал.

Ял эдлүүлэх  ажиллагааг нэгдсэн систем, баривчлах, хорих ял эдлүүлэх ажиллагаа, баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаа, ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судлагаа хорих ангитай танилцсан байдал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн  ач холбогдол юу вэ?
 • Байнга давтан хийгдэх хажуугийн ажиллагааг дутуу хийсний үр дагавар юу вэ?
 • Ял эдлүүлэх  ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх  ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд  хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судалгаа хорих ангитай танилцсан байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?

 

Эх сурвалж:

1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль.

2. Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2002

3. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

 

 

 

 

----- о0о -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОКУРОРЫН ҮРГЭЛЖИЛСЭН ШАТНЫ

МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

 

Нэг. Прокурорын үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх

сургалтын тодорхойлолт

 

Прокурорын үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх сургалтын танилцуулга:

Сургалтын нэр:       Прокурорын үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх сургалт

Сургалтын код:    LwPU

Нийт цаг:                  32 /Танхимын -32 цаг/

Багц цаг:                  4 кредит

Ангилал:                  Заавал судлах

 

Хөтөлбөрийн зорилго: Прокурорын байгууллагад таван жилээс арван жил хүртэл хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудад шүүх эрх мэдэл, прокурорын байгууллагын онцлог, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын болон шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүйн үндсэн хэм хэмжээг хэрэглэх, шинэ болон тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн онцлог, ялган зүйлчлэх асуудал тэдгээрт тавих прокурорын хяналтын ажлын онцлогийн талаар суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж, прокурорын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

Агуулгын тодорхойлолт:

Прокурорын ёс зүй, прокурорын харилцаа, хандлага, хариуцлага.

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын шинэчлэл,шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүй, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн онцлог, ялган зүйлчлэх асуудал тэдгээрт тавих прокурорын хяналтын ажлын онцлог, олон улсын болон тухайн салбарт гарч байгаа шинэчлэлийн талаарх сургалтууд хамаарна.

 

Зорилт:

 • Прокурорын хяналтын шинэчлэл, түүний талаарх чадвар эзэмшүүлэх:
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт тулгуурлан хууль хэрэглэх нотлох баримтыг үнэлэх, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдэд тавих прокурорын хяналтын арга зүйн мэдлэг, чадварыг гүнзгийрүүлэх:
 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хариуцлагатай, бүтээлчээр хандах, мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх:

 

Оролцогчдын эзэмших мэдлэг, ур чадвар:

 • Прокурорын хариуцлага, хараат бус байдлын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.
 • Прокурорын ёс зүйн дүрмийн талаар мэдлэгтэй болж, прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.
 • Хууль хэрэглэх онол арга зүй, практикийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлнэ.
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд процессын алдаа гаргахгүй ур чадвар сайтай оролцох, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх арга барилд суралцах,  мэдлэг чадвартай болно.
 • Эрүүгийн хэрэгт хяналт тавихдаа мэргэжлийн алдаа гаргахаас зайлсхийх мэдлэг, чадвартай болно.
 • Прокурорын хяналтын ажлын ур чадвар сайжирч, эрүүгийн хэргийг хянах арга барилд суралцана.

 

 • Прокурорын хяналт болон салбар эрх зүйн чиглэлээр практик мэдлэг хуримтлуулна.

 

Сургагч багшид тавигдах шаардлага:

Мэргэжил

Прокурорын анхан шатны сургалтыг хууль зүй, прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр өндөр мэргэшилтэй эрдэмтэн, судлаач, прокурор- багш нар удирдан явуулна.

Заах арга зүй

 • Лекц унших болон дадлагажуулах сургалтыг удирдах арга зүйг эзэмшсэн байх
 • Сургалтанд оролцогчидтой хамтран ажиллах, бүлгийн хэлэцүүлгийг удирдан чиглүүлэх мэдлэг бүтээх үйл явцыг удирдаж чаддаг байх
 • Оролцооны идэвхтэй аргуудыг ашиглан сургалт явуулах талаар зохих мэдлэг туршлагатай байх

Бусад шаардлага

 • Сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, ашиглах талаар санаачлагатай ажиллах
 • Оролцогчдод зориулсан гарын авлага, тараах материалыг товч, тодорхой ойлгоход хялбар аргаар бэлтгэх
 • Харилцааны болон багшийн ёс зүйн өндөр мэдрэмжтэй байх
 • Сургалтын үнэлгээ хийх арга зүйг эзэмшсэн, сургалтанд оролцогчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийг бодитой үнэлдэг байх

 

Сургалтын үнэлгээ,шалгалт:

Тусгайлан боловсруулсан “Үнэлгээний асуулга”-ын тусламжтайгаар сургалтын үр дүн, ач холбогдол, сургагч багшийн ур чадварыг үнэлнэ. Мөн сургалтын агуулгыг эзэмшсэн байдлыг үнэлэх зорилгоор шалгалт авч, үнэлгээг гаргана.

 

Хоёр. Прокурорын үргэлжилсэн шатны мэргэшүүлэх

сургалтын сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт

 

 

Сургалтын нэр

Агуулга

Дүн

Нэгдсэн сургалт

 

1.Нэгдсэн сургалт

Сэдэв 1

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал

 1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд
 2. Шүүх эрх мэдэл ба прокурор
 3. Прокурорын байгууллагын бие даасан байдал, түүний шалгуур

2

цаг

Сэдэв 2

 

МУ-ын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ, конвенцуудын хэрэгжилт

 1. МУ-ын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ
 2. МУ-ын нэгдэн орсон олон улсын конвенци
 3. МУ-ын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ, конвенцуудын хэрэгжилт

2

цаг

Нийт

4 ц

Салбар эрх зүйн сургалт

 

Эрүүгийн эрх зүй

 

2.Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

 

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх

 1. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.
 2. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.
 3. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

20

цаг

Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

 

2.Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгоо

 

 1. Нотлох баримт
 2. Нотлох ажиллагаа
 3. Нотолгооны хэрэгсэл
 4. Нотлох баримтын эх сурвалж
 5. Эд мөрийн баримт
 6. Нотлох баримтыг шинжлэн судлах

Нотлох баримтыг үнэлэх

2

цаг

Сэдэв 2

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын үнэлгээ тогтоох

 1. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг тооцох аргачлал
 2. Учирсан хохирлын үнэлгээ хийхэд прокуророос тавих хяналт
 3. Хохирлын үнэлгээ хийх эрх бүхий субьектийн эрх хэмжээ
 4. Хохирлын үнэлгээ бодитой байх үндэслэл

2

цаг

 

Сэдэв 3

Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, түдгэлзүүлэх эрх зүйн үндэслэл

 1. Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх эрх зүйн үндэслэл
 2. Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх хууль зүйн үр дагавар
 3. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эрх зүйн үндэслэл
 4. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход анхаарах асуудлууд

2

цаг

Цахим бүртгэлийн сургалт

 

3.Цахим бүртгэлийн сургалт

Сэдэв 1

Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт

 1. Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын бүртгэл
 2. Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл
 3. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын бүртгэл
 4. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын бүртгэл

 

2

цаг

Нийт

2 ц

Нийт

32ц

 

 

 

 

 

Гурав. Прокурорын үргэлжилсэн шатны

мэргэшүүлэх сургалтын агуулг,

 

1. Нэгдсэн Сургалт

 

 

Зорилго: Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

1.1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь

зарчим, үзэл баримтлал

 

Зорилго: Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал, шүүх эрх мэдэлд прокурорын оролцоо, чиг үүргийн талаар цэгцтэй мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Эрх зүйд захирагдах ёс
 • Эрх зүйд захирагдах ёсны агуулгын тал
 • Үндсэн хуульт ёс 
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчим

 

Сэдвийн агуулга:

            Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим.

Прокурорын суурь хараат бус, бие даасан байдал.

Прокурорын эдийн засгийн хараат бус байдал ба баталгаа.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчмыг хэрхэн ойлгож байна вэ? Шүүх эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийн бие даасан нэг салаа мөчир болохын хувьд ямар онцлогтой вэ?
 • Монгол Улсын хуульд тодорхойлсон шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмуудыг шүүх эрх мэдлийн талаарх олон улсын эрх зүйн зарчмуудтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын бие даасан, прокурорын хараат бус байдлыг хангах зарчмын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ? Яагаад?

 

Эх сурвалж:

            1. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал

            2. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал УБ. 2010. 71-83 тал

            3. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ., 2008.

 

1.2. Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ,

конвенцуудыг хэрэглэх

 

Зорилго:Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенциудыг хэрэглэх хүний эрхийг хангах мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй
 • Олон улсын гэрээ
 • Олон улсын конвенц
 • Монгол Улсын нэгдэн орсон гэрээ, конвенцуудыг хэрэглэх
 • Гэм буруугүйн зарчим

 

Сэдвийн агуулга:

            Хувь хүний эрх чөлөө, халдашгүй байдлыг баталгаажуулсан олон улсын болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоо.

Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцуудын хэрэгжилт.

Эрх зүйд захирагдах ёс (rule of law). Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизм: хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурорын хяналт.

Шүүхийн шатанд Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенциудыг хэрэглэх, хүний эрхийг хангах, хамгаалах.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизмыг сайжруулах талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатан дахь хүний эрхийн зөрчлийг хэрхэн арилгах вэ? Прокурорын оролцоо ямар байх вэ?
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэглэх шаардлагуудыг ярилцана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

            8. Олон улсын гэрээ, конвенцуудын эмхтгэл

 

2. ТОДОРХОЙ ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙГ ХЯНАХ АРГАЧЛАЛ

 

Зорилго:Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн 
 • Гэмт хэргийн ангилал
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл
 • Зөрчил
 • Эрүүгийн зөрчил
 • Захиргааны зөрчил
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

 

 

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолыг хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн үндсэн ялгааг жишээгээр тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.1. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

 

2.1.1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгоо

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд нотлох баримтыг үнэлэх онол, арга зүйн мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Нотлох баримт
 • Нотлох ажиллагаа
 • Нотолгооны хэрэгсэл
 • Нотлох баримтын ангилал
 • Шинжээчийн дүгнэлт
 • Эд мөрийн баримт
 • Нотлох баримтын эх сурвалж
 • Нотлох баримтыг шинжлэн судлах
 • Нотлох баримт үнэлэх

 

Сэдвийн агуулга:

            Нотлох баримтын тухай ойлголт, түүний шинж, ангилал, төрөл.

 Нотлох баримтыг үнэлэхэд баримтлах зарчим.

Шинжээчийн дүгнэлт, түүнийг шүүхэд үнэлэх.

Прокурор нотлох баримтыг үнэлэхдээ өөрийн дотоод итгэл, эрх зүйн ухамсрыг удирдлага болгох.

Нотлох баримтыг үнэлэх, түүний үр дүнг шүүхийн шийдвэрт бичих.

 

Хяналтын асуулт:

 • Нотлох баримтыг үнэлэхэд баримтлах суурь зарчмыг тайлбарлана уу?
 • Прокурорын дотоод итгэл нь нотлох баримтыг үнэлэхэд хэрхэн нөлөөлөх вэ?
 • Нотлох баримт үнэлэх ажиллагаа, түүний үр дүнг яллах дүгнэлтэнд хэрхэн тусгахад анхаарах зүйл юу вэ?
 • Гэрчийн мэдүүлэг болон эд мөрийн баримтыг ижил түвшинд үнэлэх үү?

 

 

Эх сурвалж:

            1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. 1992.

            2. Эрүүгийн хууль. 2002.

            3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            4. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн тогтоолын эмхэтгэл. 2014

            5. Ханнс зайдлийн сан. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Шинжлэх ухааны тайлбар. УБ., 2003

            6. Амарбаясгалан Б, Эрхэсхулан Ж. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2007

            7. Бат-Эрдэнэ Б. “Шүүгчийн сургалтын гарын авлага” УБ., 2004

            8. Баярсайхан Д. Эрх зүйн онол. УБ., 2000

            9. Батзориг Б. Гэмт хэргийн нотолгооны ерөнхий онол. УБ., 2002

            10. Батзориг Б.Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтыг цуглуулах, бэхжүүлэх ажиллагааны онол, практикийн асуудал докторын диссертаци. УБ., 2011

            11. Галдаа Б. Нотолгооны эрх зүйн үндсэн асуудал. УБ., 2008

            12. Лхагвасүрэн А, Баясгаланбат Н. Криминалистик. УБ., 2013

            13. Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар толь. УБ.,1966

            14. А.И.Винберг., Н.Т.Малаховская., “Судебная экспертология”., Волгоград.г., 1979

            15. Лекции по дисциплине ”Проблемы судебной экспертизы”// fgiseo.npi- tu.ru/admin/spaw2/.../Lekcii.doc//

            16. Комментарий к Уголовному кодексу Россииской Федераций 7-е издание.2010г

            17. Юридический энциклопедический словарь., Москва., 1984.,

            18. К.Ф.Гуценко, Л.В.Головко.” Уголовный процесс западных государств” М.,2001 г

 

2.1.2. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын үнэлгээ тогтоох

 

Зорилго: Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын үнэлгээг тогтооход гарч байгаа хүндрэлүүд,гарах арга замыгтодорхойлж, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг тооцох чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг тооцох аргачлал
 • Учирсан хохирлын үнэлгээ хийхэд прокуророос тавих хяналт
 • Хохирлын үнэлгээ хийх эрх бүхий субьектийн эрх хэмжээ
 • Хохирлын үнэлгээ бодитой байх үндэслэл

 

Сэдвийн агуулга:

            Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг тооцох.

Гэмт хэргийн улмаас учирсан бодит хохирлыг тооцох, арга, учирсан хохирлын үнэлгээ хийхэд гарах хүндрэлүүд.

Хохирлын үнэлгээг хийдэг субьектын эрх хэмжээ, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн зохицуулалт

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг тооцохыг жишээгээр тайлбарлана уу?
 • Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, гэм хор гэсэн ойлголтуудыг ялгаж хамаарах элементүүдийг тодорхойлно уу?

 

 

Эх сурвалж:

 1. Эрүүгийн хууль 2002
 2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 2002
 3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ. 2014.
 4. Ганболд Б.Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. /ерөнхий анги/ УБ. 2008
 5. Ганболд Б.Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. /тусгай  анги/ УБ. 2008
 6. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал
 7. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал УБ. 2010. 71-83 тал
 8. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ., 200
 9. Эрдэнэбат Г. Эрдэнэбулган Ж. Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ. 2004.

 

2.1.3. Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, түдгэлзүүлэх

эрх зүйн үндэслэл

 

Зорилго: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхэд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу түдгэлзүүлэх, хэрэгсэхгүй болгох мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлж энэ  талаар цэгцтэй мэдлэг олгоно. 

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх эрх зүйн үндэслэл
 • Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх хууль зүйн үр дагавар
 • Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эрх зүйн үндэслэл
 • Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгоход анхаарах асуудлууд

 

Сэдвийн агуулга:

            Эрүүгийн хэргийг хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу түдгэлзүүлэх, хэрэгсэхгүй болгох журам.

Хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, үндэслэл, хэргийг түдгэлзүүлэх үндэслэл, түдгэлзүүлсэн хэргийг сэргээх, хэрэгсэхгүй болгосон хэргийг сэргээх

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэргийг хэрэгсэхгүй болгох үндэслэлүүд өнөөгийн шаардлагад нийцэж байгаа талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатан дахь хүний эрхийн зөрчлийг хэрхэн арилгах вэ?
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэргийг түдгэлзүүлэх үндэслэл өнөөгийн шаардлагад нийцэж байгаа гарч байгаа хүндрэлүүд үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд прокурорын оролцоо ямар байх вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ. 2014.

            4. Ганболд Б.Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. /ерөнхий анги/ УБ. 2008

            5  Ганболд Б.Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. /тусгай  анги/ УБ. 2008

            6. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал

            7. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал УБ. 2010. 71-83 тал

            8. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ., 2008.

            9. Эрдэнэбат Г.Эрдэнэбулган Ж. Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ. 2004.

 

3. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН СУРГАЛТ

 

3.1. Цахим  бүртгэлийн сургалт

 

Зорилго: Цахим бүртгэлийн нэгдсэн системийн тусламжтайгаар прокурорын хяналтын ажлыг  үр нөлөөтэй удирдах, хянах  мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын цахим бүртгэл
 • Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл
 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэтийн ажиллагаанд тавих цахим бүртгэл
 • Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын цахим бүртгэл

 

Сэдвийн агуулга:

            Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын цахим бүртгэл.

            Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл.

Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих цахим бүртгэл.

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын цахим бүртгэл

 

Хяналтын асуулт:

 • Прокурорын байгулллагад ирсэн хүсэлт гомдол, мэдээлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг нэгдсэн системд хэрхэн хийх вэ? 
 • Өргөдөл гомдлын тайланг системд хэрхэн оруулах вэ, давуу талыг нэрлэнэ үү?
 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 •  Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?
 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн  ач холбогдол юу вэ?
 • Хүсэлт, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг системд хэрхэн хянах вэ?
 • Байнга давтан хийгдэх хажуугийн ажиллагааг дутуу хийсний үр дагавар юу вэ?
 • Прокурор өөрийн хийсэн ажлын мэдээ, судалгааг системээс харах боломжтой юу?
 • Ял эдлүүлэх  ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх  ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд  хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судлагаа хорих ангитай танилцсан  байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний стандарт, аргачлал. 2007

            4. Тахарын албаны тухай хууль. 2014

            5. Шүүхийн тухай хууль. 2012

            6. Шүүхийн захиргааны тухай хууль. 2012

            7. Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хууль. 2014

            8. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            9. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            10. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль.2002

 

----- о0о -----

 

ПРОКУРОРЫН ҮРГЭЛЖИЛСЭН ШАТНЫ

ДАВТАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

 

Нэг. Прокурорын үргэлжилсэн шатны

давтан сургалтын тодорхойлолт

 

Прокурорын үргэлжилсэн шатны давтансургалтын танилцуулга:

 

Сургалтын нэр:       Прокурорын үргэлжилсэн шатны давтан сургалт

Сургалтын код:    LwPU

Нийт цаг:                  32 /Танхимын -32/

Багц цаг:                  4 кредит

Ангилал:                   Заавал судлах

 

Хөтөлбөрийн зорилго: Прокурорын байгууллагад арван жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа прокуроруудад шүүх эрх мэдэл, прокурорын байгууллагын онцлог, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын болон шүүхэд төрийг төлөөлөх  ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүйн үндсэн хэм хэмжээг хэрэглэх, шинэ болон тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн онцлог, ялган зүйлчлэх асуудал тэдгээрт тавих прокурорын хяналтын ажлын онцлогийн талаар суурь мэдлэг, чадвар эзэмшүүлж, прокурорын ёс зүй, харилцаа, хандлагыг төлөвшүүлнэ.

 

Агуулгын тодорхойлолт:

Прокурорын ёс зүй, прокурорын харилцаа, хандлага, хариуцлага.

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах, ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын шинэчлэл, шүүхэд төрийг төлөөлөх  ажлын чиглэлээр материаллаг болон процессын эрх зүй, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн онцлог, ялган зүйлчлэх асуудал тэдгээрт тавих прокурорын хяналтын ажлын онцлог, олон улсын болон тухайн салбарт гарч байгаа шинэчлэлийн талаарх сургалтууд хамаарна.

 

Зорилт:

 • Прокурорын хяналтын шинэчлэл, түүний талаарх чадвар эзэмшүүлэх:
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцлогт тулгуурлан хууль хэрэглэх нотлох баримтыг үнэлэх, тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдэд тавих прокурорын хяналтын арга зүйн мэдлэг, чадварыг гүнзгийрүүлэх:
 • Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ хариуцлагатай, бүтээлчээр хандах, мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх:

Оролцогчдын эзэмших мэдлэг, ур чадвар:

 • Прокурорын хариуцлага, хараат бус байдлын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.
 • Прокурорын ёс зүйн дүрмийн талаар мэдлэгтэй болж, прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадвар эзэмшинэ.
 • Хууль хэрэглэх онол арга зүй, практикийн мэдлэг, чадвараа дээшлүүлнэ.
 • Эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд процессын алдаа гаргахгүй ур чадвар сайтай оролцох, нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх арга барилд суралцах,  мэдлэг чадвартай болно.
 • Эрүүгийн хэрэгт хяналт тавихдаа мэргэжлийн алдаа гаргахаас зайлсхийх мэдлэг, чадвартай болно.
 • Прокурорын хяналтын ажлын ур чадвар сайжирч, эрүүгийн хэргийг хянах арга барилд суралцана.
 • Прокурорын хяналт болон салбар эрх зүйн чиглэлээр практик мэдлэг хуримтлуулна.

Сургагч багшид тавигдах шаардлага:

Мэргэжил

Прокурорын анхан шатны сургалтыг хууль зүй, прокурорын хяналтын ажлын чиглэлээр өндөр мэргэшилтэй эрдэмтэн, судлаач, прокурор- багш нар удирдан явуулна.

Заах арга зүй

 • Лекц унших болон дадлагажуулах сургалтыг удирдах арга зүйг эзэмшсэн байх
 • Сургалтанд оролцогчидтой хамтран ажиллах, бүлгийн хэлэцүүлгийг удирдан чиглүүлэх мэдлэг бүтээх үйл явцыг удирдаж чаддаг байх
 • Оролцооны идэвхтэй аргуудыг ашиглан сургалт явуулах талаар зохих мэдлэг туршлагатай байх

Бусад шаардлага

 • Сургалтын материал, хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, ашиглах талаар санаачлагатай ажиллах
 • Оролцогчдод зориулсан гарын авлага, тараах материалыг товч, тодорхой ойлгоход хялбар аргаар бэлтгэх
 • Харилцааны болон багшийн ёс зүйн өндөр мэдрэмжтэй байх
 • Сургалтын үнэлгээ хийх арга зүйг эзэмшсэн, сургалтанд оролцогчдын мэдлэг, ур чадварын өөрчлөлтийг бодитой үнэлдэг байх

Сургалтын үнэлгээ, шалгалт:

Тусгайлан боловсруулсан “Үнэлгээний асуулга”-ын тусламжтайгаар сургалтын үр дүн, ач холбогдол, сургагч багшийн ур чадварыг үнэлнэ. Мөн сургалтын агуулгыг эзэмшсэн байдлыг үнэлэх зорилгоор шалгалт авч, үнэлгээг гаргана.

 

Хоёр. Прокурорын үргэлжилсэн шатны давтан сургалтын

сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цаг хуваарилалт

 

Сургалтын нэр

Агуулга

Дүн

Нэгдсэн сургалт

 

1.Нэгдсэн сургалт

Сэдэв 1

Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал

 1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмууд
 2. Шүүх эрх мэдэл ба прокурор
 3. Прокурорын байгууллагын бие даасан байдал, түүний шалгуур

2

цаг

              Сэдэв 2

 

Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх зарчмын онцлог

 

 1. Мэтгэлцэх зарчим
 2. Оролцогчдын эрх үүрэг
 3. Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 4. Шууд байцаалт
 5. Зөрүүлсэн байцаалт
 6. Шүүмжлэлийн үе шат
 7. Өмгөөллийн үе шат
 8. Шүүгдэгчийн эцсийн үг
 9. Нотлох баримтанд үндэслэн прокурор мэтгэлцэх

2

цаг

Нийт

4

цаг

Салбар эрх зүйн сургалт

 

Эрүүгийн эрх зүй

 

2.Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн хянах, хууль хэрэглэх

 1. Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.
 2. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.
 3. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх

22

цаг

Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

 

2.Салбар эрх зүйн сургалт

Сэдэв 1

 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь хүний эрх

 

 

 1. Хүний эрх
 2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэхэд хүний эрхийг хангаж ажиллахад прокурорын тавих  хяналт
 3. Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэглэхэд хүний эрхийг хангахад прокурорын хяналт

2

цаг

Сэдэв 2

Дижитал технологи, нотлох баримт

 1. Дижитал технологи
 2. Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт цуглуулах
 3. Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт бэхжүүлэх
 4. Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагааны давуу тал

2

цаг

Нийт

26

цаг

Цахим бүртгэлийн сургалт

 

3.Цахим бүртгэлийн сургалт

Сэдэв 1

Цахим бүртгэлийн өөрчлөлт

 1. Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын бүртгэл
 2. Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл
 3. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын бүртгэл
 4. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын бүртгэл

 

2

цаг

Нийт

2

цаг

Нийт

32

цаг

 

Гурав. Прокурорын үргэлжилсэн шатны давтан

сургалтын агуулга, нэгдсэн сургалт

 

Зорилго: Прокурорын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай суурь мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

 

 

1.1. Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим,

үзэл баримтлал

 

Зорилго: Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим, үзэл баримтлал, шүүх эрх мэдэлд прокурорын оролцоо, чиг үүрэгийн талаар цэгцтэй мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Эрх зүйд захирагдах ёс
 • Эрх зүйд захирагдах ёсны агуулгын тал
 • Үндсэн хуульт ёс 
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт
 • Төрийн эрх мэдэл хуваарилалтын харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчим

 

Сэдвийн агуулга:

            Үндсэн хууль дахь шүүх эрх мэдлийн суурь зарчим.

Прокурорын суурь хараат бус, бие даасан байдал.

Прокурорын эдийн засгийн хараат бус байдал ба баталгаа.

 

Хяналтын асуулт:

 • Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн харилцан хяналт тэнцвэрийн зарчмыг хэрхэн ойлгож байна вэ? Шүүх эрх мэдэл нь төрийн эрх мэдлийн бие даасан нэг салаа мөчир болохын хувьд ямар онцлогтой вэ?
 • Монгол Улсын хуульд тодорхойлсон шүүх эрх мэдлийн суурь зарчмуудыг шүүх эрх мэдлийн талаарх олон улсын эрх зүйн зарчмуудтай харьцуулан дүгнэлт хийнэ үү?
 • Прокурорын бие даасан, прокурорын хараат бус байдлыг хангах зарчмын хэрэгжилтийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн дүгнэж байна вэ? Яагаад?

 

Эх сурвалж:

            1. Лүндэндорж Н. Төрийн онол. УБ., 2005.111-123 дахь тал

            2. Лүндэндорж Н. Шилжилтийн үе: Улс төр эрх зүйн асуудал УБ. 2010. 71-83 тал

            3. Чимид Б. Үндсэн хуулийн тухай мэдлэг УБ., 2008.

 

1.2. Прокурор нотлох баримтанд үндэслэн мэтгэлцэх

зарчмын онцлог

 

Зорилго: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд талуудын эрх тэгш байдлыг хангах, мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онол, практикийн мэдлэг, чадвар эзэмшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Мэтгэлцэх зарчим
 • Талууд
 • Оролцогчдын эрх үүрэг
 • Урьдчилсан хэлэлцүүлэг (Pre trial)
 • Шүүх хуралдааны дэг, дараалал, менежмент
 • Нээлтийн ажиллагаа
 • Хэргийн онол
 • Шүүхийн хэлэлцүүлэг
 • Шууд байцаалт
 • Зөрүүлсэн байцаалт
 • Шүүмжлэлийн үе шат
 • Өмгөөллийн үе шат
 • Шүүгдэгчийн эцсийн үг

 

Сэдвийн агуулга:

            Мэтгэлцээн, мэтгэлцэх зарчмын тодорхойлолт.

Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх үндэслэл, журам.

Мэтгэлцэх зарчмын олон улсын болон үндэсний эрх зүйн эх сурвалж.

            Мэтгэлцэхтогтолцооны онцлог: шүүхийн өмнөх шат, шүүхийн шат, шүүх хуралдааны дараах шатан дахь үйл ажиллагаа.

 Мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх дараалал, давуу болон сул тал.

 

Хяналтын асуулт:

 • Шүүн таслах ажиллагаанд мэтгэлцэх зарчмыг хэрэгжүүлэх онолын болон практик үндэслэл юу вэ?
 • Мэтгэлцэх зарчмыг бодитой хэрэгжүүлэх нь прокурорын ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гол арга байж болох уу?
 • Шүүх хуралдаанд оролцогчдын мэтгэлцэх явцад эдлэх эрх, үүрэг юу вэ?
 • Шүүх хуралдааны менежментийг сайжруулах талаар ямар санал хэлэх вэ?
 • Талуудыг мэтгэлцээнд идэвхжүүлэх аргуудыг жишээгээр тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Мэтгэлцэх ур чадвар: гарын авлага. УБ., 2009.

            2. Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр “Шүүх хуралдааны мэтгэлцэх ур чадвар: видео хичээл". УБ., 2009.

            3. Бат-Эрдэнэ Б. Монгол Улсын эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд мэтгэлцэх зарчмыг хуульчлан тусгасан нь, өгүүлэл. Шударга ёс сэтгүүл, УБ., 2011.

            4. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

 

2. САЛБАР ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

 

Зорилго: Салбар эрх зүй тус бүрээр материаллаг болон процессын эрх зүйн онцлогийг тодорхойлсон суурь мэдлэг, ур чадвар эзэмшүүлэх.

 

2.1. Эрүүгийн эрх зүй

2.1.1. Тодорхой төрлийн гэмт хэргийг хянах аргачлал

 

Зорилго: Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, бүрэлдэхүүн, түүний зүйлчлэл, гэмт хэргийг зөрчлөөс ялган зүйлчлэх, хууль хэрэглэх талаар ахисан түвшиний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн 
 • Гэмт хэргийн ангилал
 • Гэмт хэргийн зүйлчлэл
 • Зөрчил
 • Эрүүгийн зөрчил
 • Захиргааны зөрчил
 • Хууль хэрэглэх

 

Сэдвийн агуулга:

Тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, зөрчлийн ялгаатай болон төсөөтэй шинж.

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ангилал, төрөл.

Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн гэмт хэргийн зүйлчлэл, ижил төстэй гэмт хэргийг ялган зүйлчлэх, зөрчлөөс ялгах, гэмт хэргийг хянахад хууль хэрэглэх.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолыг хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Тодорхой төрлийн гэмт хэргийн үндсэн ялгааг жишээгээр тайлбарлана уу?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

           

2.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй

2.2.1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх

ажиллагаан дахь хүний эрх

 

Зорилго:Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлнэ.

 

Нэр томьёо:

 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй
 • Хүний эрх
 • Эрх чөлөө
 • Гэм буруу
 • Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн
 • Гэмт буруугүйн зарчим
 • Халдашгүй байх
 • Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ

Сэдвийн агуулга:

            Хувь хүний эрх чөлөө, халдашгүй байдлыг баталгаажуулсан олон улсын болон үндэсний эрх зүйн тогтолцоо.

Эрх зүйд захирагдах ёс (rule of law). Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг шалгах. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизм: хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, прокурорын хяналт, шүүхийн шатанд хүний эрхийг хангах, хамгаалах.

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийг хангах механизмыг сайжруулах талаар саналаа хэлнэ үү?
 • Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатан дахь хүний эрхийн зөрчлийг хэрхэн арилгах вэ? Прокурорын оролцоо ямар байх вэ?
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд хүний эрхийн зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд прокурорын оролцоо ямар байх вэ?

 

Эх сурвалж

            1. Эрүүгийн хууль. 2002.

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002.

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /ерөнхий анги/. УБ., 2008

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй /тусгай анги/. УБ., 2010.

            6. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            7. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

2.2.2. Дижитал технологи, нотлох баримт

 

Зорилго: Дижитал технологи ашиглаж эрүүгийн хэргийн нотлох баримтыг цуглуулж, бэхжүүлэх ажиллагааны талаар ахисан түвшний мэдлэг олгоно.

 

Нэр томьёо:

 • Дижитал технологи
 • Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт цуглуулах
 • Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт бэхжүүлэх
 • Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагааны давуу тал

 

Сэдвийн агуулга:

            Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх.

Дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагааны давуу тал

 

Хяналтын асуулт:

 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт цуглуулах,  бэхжүүлэх, эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагааны давуу талыг хэрхэн авч үзэж байна вэ?
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлагад дижитал технологи ашиглан эрүүгийн хэрэгт нотлох баримт цуглуулах,  бэхжүүлэх, эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагааны давуу талыг жишээгээр тайлбарлана уу?

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Баярсайхан Д. Эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2014.

            4. Баярсайхан Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй. УБ., 2012.

            5. Ганболд Б. Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2001.

            6. Ганболд Б. Гэмт хэрэг зүйлчлэлийн онол. УБ., 2005.

            7. Жанцан С. Монгол Улсын Эрүүгийн эрх зүй (тусгай анги). УБ., 2013.

            8. Чезаре Бонесана. (Орч Г.Эрдэнэбат) Гэмт хэрэг ба ял. УБ., 2009.

            9. Эрдэнэбат Г, Эрдэнэбулган Ж, Эрүүгийн эрх зүйн удиртгал. УБ., 2004.

 

3. ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ

3.1.Цахим  бүртгэлийн өөрчлөлт анхаарах асуудал

 

Зорилго: Цахим бүртгэлийн нэгдсэн системийн тусламжтайгаар прокурорын хяналтын ажлыг  үр нөлөөтэй удирдах, хянах  мэдлэг, чадварт суралцана.

 

Нэр томьёо:

 • Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал
 • Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал
 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэтийн ажиллагаанд тавих цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал
 • Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын цахим бүртгэлийн өөрчлөлт, анхаарах асуудал

 

 

Сэдвийн агуулга:

            Удирдлага зохион байгуулалт, дотоод ажлын цахим бүртгэл.

Мөрдөн шалгах ажиллагааны цахим бүртгэл.

Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих цахим бүртгэл.

Ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажлын цахим бүртгэл.

 

Хяналтын асуулт:

 • Прокурорын байгулллагад ирсэн хүсэлт гомдол, мэдээлийн шийдвэрлэлтийн байдлыг нэгдсэн системд хэрхэн хийх вэ? 
 • Өргөдөл гомдлын тайланг системд хэрхэн оруулах вэ, давуу талыг нэрлэнэ үү?
 • Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Мөрдөн шалгах ажиллгаа түүнд тавих хяналт ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 •  Гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах ажиллагаанд тавих хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Прокурор шүүх хуралдаанд оролцсон байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?
 • Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих хяналтын  ажиллагааг нэгдсэн системийн  ач холбогдол юу вэ?
 • Хүсэлт, өргөдлийн шийдвэрлэлтийг системд хэрхэн хянах вэ?
 • Байнга давтан хийгдэх хажуугийн ажиллагааг дутуу хийсний үр дагавар юу вэ?
 • Прокурор өөрийн хийсэн ажлын мэдээ, судалгааг системээс харах боломжтой юу?
 • Ял эдлүүлэх  ажиллагааны нэгдсэн системийн ач холбогдол юу вэ?
 • Баривчлах, хорих ял эдлүүлэх  ажиллагааг системд хэрхэн хийх вэ?
 • Баривчлах, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд  хяналт тавихад нэгдсэн системд ямар ажиллагаа хийх вэ?
 • Ял эдлүүлэх ажиллагааны чиглэлээр хийсэн шалгалт судлагаа хорих ангитай танилцсан  байдлыг системд ямар ажиллагаа хийж оруулах вэ?

 

Эх сурвалж:

            1. Эрүүгийн хууль. 2002

            2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. 2002

            3. Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний стандарт, аргачлал. 2007

            4. Тахарын албаны тухай хууль. 2014

            5. Шүүхийн тухай хууль. 2012

            6. Шүүхийн захиргааны тухай хууль. 2012

            7. Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хууль. 2014

            8. Иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            9. Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            10. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. 2012

            11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль.2002

 

 

 

----- о0о -----


v

Санал асуулга
Статистик мэдээ
Веб статистик
2017.12.01-ний өдрөөс хойш
Өнөөдөр
348
Өчигдөр
1041
7 хоногт
7310
Сүүлийн сард
45160
Сүүлийн жилд
56804
Нийт хандалт
56804