Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Маягт

                                                                        Улсын Ерөнхий прокурорын

2017 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн

А/54 дугаар тушаалын хавсралт

НЭГ. ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ

 ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛБЭРИЙН ЖАГСААЛТ

1. Эрх бүхий албан тушаалтнаас үйлдэх тэмдэглэл

1.1. Зөрчлийн талаар амаар болон холбоо мэдээллийн хэрэгслээр гаргасан гомдол, мэдээллийг хүлээн авсан тухай тэмдэглэл /ЗШША-1/;

1.2. Хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тэмдэглэл /ЗШША-2/;

1.3. Битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйлийг хадгалах, хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүнд эд хөрөнгийг хүлээлгэн өгөх тухай тэмдэглэл /ЗШША-3/;

1.4. Хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл, баримт бичгийг зөрчлийн хэрэгт хавсаргах тухай тэмдэглэл /ЗШША-4/;

1.5. Хэргийн материалыг хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулсан тухай тэмдэглэл /ЗШША-5/;

1.6. Хэргийн материалыг холбогдогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулсан тухай тэмдэглэл /ЗШША-6/;

1.7. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны тэмдэглэл /ЗШША-7/;

2. Эрх бүхий албан тушаалтнаас үйлдэх тогтоол

2.1. Зөрчлийн  хэрэг нээх тухай тогтоол /ЗШША-8/;

2.2. Зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг хүлээн авахаас татгалзах тухай тогтоол /ЗШША-9/;

2.3. Хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, эд зүйлд шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол /ЗШША-10/;

2.4. Шинжээч томилж, шинжилгээ хийлгэх тухай тогтоол /ЗШША-11/;

2.5. Хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, эд зүйлд үнэлгээ хийлгэх тухай тогтоол /ЗШША-12/;

2.6. Хүсэлтийг бүрэн хангах тухай тогтоол /ЗШША-13/;

2.7. Хүсэлтийг хэсэгчлэн хангах тухай тогтоол /ЗШША-14/;

2.8. Хүсэлтийг хангахаас татгалзах тухай тогтоол /ЗШША-15/;

2.9. Зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай тогтоол /ЗШША-16/;

2.10. Зөрчлийн хэргийг прокурорт хүргүүлэх тухай тогтоол /ЗШША-17/;

2.11. Орчуулагч, хэлмэрч томилох тухай тогтоол /ЗШША-18/

3. Эрх бүхий албан тушаалтнаас үйлдэх

санал, хүсэлт, тайлбар, баталгаа

3.1. Зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх тухай санал /ЗШША-19/;

3.2. Албадлагын  арга хэмжээ  авахуулах  тухай  хүсэлт /ЗШША-20/;

3.3. Хариу мэдэгдэх хуудас /ЗШША-21/;

3.4. Эрх бүхий албан тушаалтан шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбар /ЗШША-22/;

3.5. Баталгаа /ЗШША-23/;

4. Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах

албан тушаалтнаас үйлдэх тогтоол

4.1. Зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх тухай  тогтоол /ЗШША-24/;

4.2. Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах хугацааг сунгах тухай тогтоол /ЗШША-25/;

4.3. Хүсэлтийг бүрэн хангах  тухай тогтоол /ЗШША-26/;

4.4. Хүсэлтийг хэсэгчлэн хангах тухай тогтоол /ЗШША-27/;

4.5. Хүсэлтийг хангахаас татгалзах тухай тогтоол /ЗШША-28/;

4.6. Хэтэрсэн хугацааг сэргээх тухай тогтоол /ЗШША-29/;

5. Прокуророос үйлдэх эрх зүйн хэлбэр

5.1. Прокурорын тогтоол: Зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх тухай /ЗШША-30/;

5.2. Прокурорын тогтоол: Зөрчлийн хэргийг шалган шийдвэрлэх харьяалал тогтоох тухай /ЗШША-31/;

5.3. Прокурорын тогтоол: Зөрчлийн хэргийг харьяаллын дагуу шилжүүлэх  тухай /ЗШША-32/;

5.5. Прокурорын тогтоол: Зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон эрх бүхий албан тушаалтны тогтоолыг хүчингүй болгож, нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлэх тухай тогтоол /ЗШША-33/;

5.6. Прокурорын тогтоол:  Зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах хугацааг ...дэх удаа сунгах тухай /ЗШША-34/;

5.7.  Прокурорын тогтоол:  Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай  /ЗШША-35/;

5.8.  Прокурорын тогтоол: Хэрэг, материал татах тухай /ЗШША-36/;

5.9. Прокурорын тогтоол: Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийн биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай /ЗШША-37/;

5.10.  Дээд шатны прокурорын тогтоол:  Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай /ЗШША-38/;

5.11.  Прокурор шүүх хуралдаанд гаргасан тайлбар /ЗШША-39/

----- о0о -----

 

ХОЁР. ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ

ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛБЭРИЙН ЗАГВАРУУД

 

ЗШША-1

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Зөрчлийн талаар амаар болон холбоо, мэдээллийн

хэрэгслээр гаргасан гомдол, мэдээллийг хүлээн

авсан тухай

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                 ......................... 

сарын ......-ны өдөр                               Дугаар .....                                           хот, сум  

 

........................................................................................................................................../эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ............................................................

..................................................................................................................................................

........................................................... /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ .............................................................-ээс .............................................................................

.............................................. /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаар ............................................/амаар, бичгээр, холбоо, мэдээллийн хэрэгслээр гаргасан болохыг бичих/ гаргасан гомдол, мэдээллийг .... оны ....сарын .....ний өдрийн ....цаг... минутанд хүлээн авч Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.2 дугаар зүйлд заасны дагуу тэмдэглэл үйлдэв.

 

Гомдол гаргагч нь гэмт хэрэг, зөрчил, түргэн тусламж, гамшиг, аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, гал түймрийн талаар эрх бүхий байгууллагад хуурамч дуудлага,  мэдээлэл өгсөн бол  Зөрчлийн тухай хуулийн 15.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хариуцлага хүлээлгэхийг сануулав.

 

 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:             /......................................................./   /................................................../

                                                     /гарын үсэг/                                                                   /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ

ГАРГАСАН:      /......................................................../   /................................................/

                                                       / гарын үсэг/                                                                /нэр/

 

 

 

 

 

ЗШША-2

ХЯЛБАРШУУЛСАН ЖУРМААР ЗӨРЧИЛ

ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

             

........................................................................................................................................................................................................./эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны  нэр/ би,.........................................................................................................................................

.................................................. /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ .............................................................. ээс ...... оны ....... сарын ......-ны өдөр гаргасан ................................................ ...................................................................... /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................ажиллагааг явуулсан талаар тэмдэглэл үйлдэв.

 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд .............................. бичиг баримттай, .......................................................... эрхэлсэн ажилтай, .......................... хаягаар оршин суух ..................................... овогтой ..............................................................................,  .................. бичиг баримттай, .......................................................... эрхэлсэн ажилтай, .......................................хаягаар оршин суух ..................................... овогтой ......................................... нарыг оролцуулж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3 дугаар бүлэгт заасан оролцогчийн эрх, үүргийг тайлбарлан өгч гарын үсэг зуруулав.

 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд гэрчээр. .................. бичиг баримттай, .......................................................... эрхэлсэн ажилтай,......................хаягаар оршин суух ..................................... овогтой ......................................... оролцсон болохыг тэмдэглэв.

 

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГААР ТОГТООГДСОН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ /тодорхой бичих/

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

Холбогдогч /овог, нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, хүний ажил, албан тушаал/ …......................................................................................................................................... нь

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

болох нь .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

зэрэг нотлох баримтаар ..................................................................................... тогтоогдож байна.

 

Иймд холбогдогч ...........................................-ий /овог, нэр, регистр, улсын бүртгэлийн  дугаар, ажил, албан тушаал/ гаргасан зөрчилд нотлох баримт бүрдүүлэх, шалгаж тодруулах шаардлагагүй, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахгүйгээр хялбаршуулсан журмаар зөрчлийг шалган шийдвэрлэх боломжтой, Зөрчлийн тухай хуулийн .........зүйлийн .......... -д заасан шийтгэл оногдуулах үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.6 дугаар зүйлд заасныг удирдлага болгон хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх нь зүйтэй байна.

 

Ажиллагааны явцыг харуулсан гэрэл зураг ... удаа авч, ................... дуу, ................... дүрсний бичлэг хийж баталгаажуулан тэмдэглэлд хавсаргав.

 

Ажиллагааны явцад оролцогч................................., гэрч .......................... -ээс ................................................................ санал, хүсэлт гаргасныг тэмдэглэлд тусган .................................................................. шийдвэрлэв.

 

Тэмдэглэлийг оролцогчдод танилцуулахад ......................... бичигдсэн байна гэв.

 

 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:  /....................................................../   /................................................/

                                                   /гарын үсэг/                                                                /нэр/

 

 

            ТАНИЛЦСАН:

            ОРОЛЦОГЧ:    /.............................................................../   /................................................../

                                                   /гарын үсэг/                                                            /нэр/

 

 

            ГЭРЧ:    /.............................................................../   /................................................../

                                             /гарын үсэг/                                                  /нэр/

 

           

ХОЛБОГДОГЧ:   /........................................................./   /................................................../

                                                        /гарын үсэг/                                                   /нэр/

 

 

ЗШША-3

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

 

Битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйлийг

хадгалах, хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүнд

хүлээлгэн өгөх тухай

 

................................................................................................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,  

..................................................................................................................................................

............................................ /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ ......................................................................................................................-ээс гаргасан ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................... /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийн дагуу ....... оны .... сарын  ........ -ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн  хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж ........ оны ... сарын .......-ний өдөр прокурорын зөвшөөрөлтэйгээр битүүмжлэгдсэн.................................................................................. ...................................................................................................... /битүүмжлэгдсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйлийн нэр, төрөл, хэлбэр, тоо хэмжээ, чанар байдлыг тодорхой бичих/-ыг ...............................................................................................................................................-д

итүүмжлэгдсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйлийг хадгалах, хамгаалах үүрэг хүлээж буй этгээдийн нэр, хаяг, эрхэлсэн ажил, иргэний бичиг баримтын дугаар/ ........ оны ..... сарын ......-ний өдрөөс ........ оны ...... сарын .....-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд ..................................................... ..........................................................................................-нд /битүүмжлэгдсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйлийг хадгалах газрын байршил, хаяг/ хадгалж, хамгаалуулахаар  Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.6 дугаар зүйлийн 2, 3 дахь хэсэгт заасны дагуу хариуцуулан өгч, Эрүүгийн хуулийн 21.10 дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэх талаар сануулж, тэмдэглэл үйлдэв.

 

       

        ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:                /......................................../   /........................................../

/гарын үсэг/                                                       /нэр/

 

БАЙЛЦСАН:

ХОЛБОГДОГЧ:                      /......................................../   /........................................../

/гарын үсэг/                                                       /нэр/

 

БАЙЛЦСАН:

ХОХИРОГЧ:                          /......................................../   /........................................../

/гарын үсэг/                                                        /нэр/

 

ХӨРӨНГӨ, ЭД ЗҮЙЛИЙГ

ХҮЛЭЭН АВСАН:                 /......................................../   /........................................../

/гарын үсэг/                                                        /нэр/

 

ЗШША-4

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

Хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө,

орлого, эд зүйл, баримт бичгийг зөрчлийн хэрэгт

хавсаргах тухай

 

 

................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр / би,   ............. оны ..... сарын ....-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай хэрэгт хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл, баримт бичиг /аль нь болохын доогуур зурах/ .................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд ач холбогдолтой, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх хүртэл түр хугацаагаар хадгалах шаардлагатай байх тул .......................... /хүн, хуулийн этгээдийн нэрийг тодорхой бичих/ холбогдох зөрчлийн   ................. дугаартай хэрэгт ...................................................... нэр бүхий зүйлийг зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж дуустал хадгалж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн, зөрчлийн хэрэгт хавсаргав.

 

 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:            /......................................../   /........................................../

       /гарын үсэг/                                   /нэр/

 

 

 

ТАНИЛЦСАН:           /......................................../   /........................................../

     /гарын үсэг/                                      /нэр/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШША-5

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Хэргийн  материалыг хохирогч, түүний хууль ёсны

төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулсан тухай

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ......-ны өдөр                                       Дугаар...                                хот, сум          

 

 

 

............................................................ / эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ....... оны ..... сарын ....-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж дууссан, зөрчлийг шалган шийдвэрлэх хангалттай нотлох баримт цугларсан  тул энэ талаар хохирогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид мэдэгдэж, Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.9 дүгээр зүйлд заасны дагуу  танилцуулж, тэмдэглэл үйлдэв.

 

                                                              

 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

            ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:       /......................................../   /........................................../

                                               /гарын үсэг/                                                       /нэр/

 

 

 

ТАНИЛЦСАН:        /................................................./   /..................................................../

                                                 /гарын үсэг/                                         /нэр/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШША-6

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                хот, сум             

 

          Хэргийн  материалыг холбогдогч, түүний

хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулсан

тухай

 

 

............................................................ /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ............. оны ..... сарын ....-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн  хэрэг нээсэн..................... овогтой ....................-д холбогдох ......................... дугаартай хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа дууссаныг холбогдогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид мэдэгдэж, хэргийн материалтай танилцах ажиллагааг ...................................................... өрөөнд .... цаг ... минутанд эхлэв.

 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.9 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан, зөрчлийн хэргийн материалтай танилцуулах ажиллагаанд холбогдогч ................... болон  түүний хүсэлтээр ................................................................................. нарыг оролцуулж, 1-ээс ... хүртэл дугаартай, .... хуудас бүхий, ... хавтас хэргийн материалыг танилцуулж, ....... цаг ........ минутанд дуусгав.

 

Хэргийн материалтай танилцаад гаргасан санал, хүсэлт:

                                                              

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

  ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

           ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:        /......................................../   /........................................../

                                                  /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:

ХОЛБОГДОГЧ:       /......................................./  /............................................/

/гарын үсэг/                                            /нэр/

 

 

ХОЛБОГДОГЧИЙН ХУУЛЬ ЁСНЫ

ТӨЛӨӨЛӨГЧ, ӨМГӨӨЛӨГЧ:   /......................................../ /....................................../

                /гарын үсэг/                                            /нэр/

 

 

 

 

 

ЗШША-7

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ

ТЭМДЭГЛЭЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

             

 

.................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ............................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................. /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ ....................................-ээс ...... оны ....... сарын ......-ны өдөр гаргасан .............................................................. ........................................................ /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад ................................................................................... ажиллагааг явуулсан талаар тэмдэглэл үйлдэв.

            Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд:

            1. ....................................................... овогтой ............................................................, ........................................................................................................................................ хаягт

оршин суугч, ..................... бичиг баримттай, ............................... эрхэлсэн ажилтай,

            2. ......................................................... овогтой ..........................................................,  ........................................................................................................................................ хаягт оршин суугч, ..................... бичиг баримттай, ............................................. /эрхэлсэн ажилтай/ нарыг оролцуулж, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн ........ зүйл, хэсэгт заасан оролцогчийн эрх, үүргийг тайлбарлан өгч гарын үсэг зуруулав.

 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд гэрчээр ............................................. овогтой................................................................................................................................., ............................................................................................................... хаягт оршин суугч, ........................... бичиг баримттай оролцсон болохыг тэмдэглэв.

 

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГААР ТОГТООГДСОН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ /дэлгэрэнгүй бичнэ/

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Холбогдогч /овог, нэр, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар, ажил, албан тушаал/ …......................................................................................................................................... нь

.................................................................................................................................................

болох нь ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................................ зэрэг нотлох баримтаар ................................................................................ тогтоогдож байна.

 

 

Ажиллагааны явцыг харуулсан гэрэл зураг ....... кадр авч, ................... дуу, ................... дүрсний бичлэг хийж баталгаажуулан тэмдэглэлд хавсаргав.

 

Ажиллагааны явцад оролцогч................................., гэрч .......................... нараас .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. санал хүсэлт гаргасныг тэмдэглэлд тусган ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... шийдвэрлэв.

 

Тэмдэглэлийг оролцогчдод танилцуулахад  ..............  бичигдсэн байна гэв.

 

 

 

ТЭМДЭГЛЭЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:       /......................................../   /........................................../

                                        /гарын үсэг/                                      /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ОРОЛЦОГЧ: /......................................../   /........................................../

                                    /гарын үсэг/                                             /нэр/

 

 

ГЭРЧ:             /......................................../   /........................................../

                                    /гарын үсэг/                                             /нэр/

 

 

 

ХОЛБОГДОГЧ:    /......................................../   /........................................../

                                       /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

 

 

 

 

 

ШША-8

 

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ НЭЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын .... -ны өдөр                                        Дугаар...                                        хот, сум

             

 

Зөрчлийн хэргийн дугаар ..............................

 

.................................................................................................................................. /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,............................................................... ................................................................................. /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/  ............................................................. -ээс ...... оны ....... сарын ...... -ны өдөр  гаргасан ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................... /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг шалгаад ОЛСОН нь:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................... /хэдийд, хаана, ямар зөрчил гарсан, хэн үйлдсэн, зөрчлийн улмаас хэнд, ямар хохирол учирсан болох талаар бичих/ болох нь ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............. зэрэг баримтаар тогтоогдож байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. ................................. /зөрчлийн утга/ үйлдсэн..................................................... /хүн, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн нэр/......................-д холбогдуулан Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ............ дугаар зүйлийн ........... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсүгэй.

2. Тогтоолд зөрчлийн хэргийн дугаар авахаар прокурорт танилцуулсугай.

3. Зөрчлийн хэргийн дугаар олгосон даруйд энэ талаар гомдол, мэдээлэл гаргагч, холбогдогч.............................................-д мэдэгдсүгэй.

4. Гомдол, мэдээлэл гаргагч, холбогдогч нь энэ тогтоолыг эс зөвшөөрвөл тогтоолыг мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:           /......................................../   /........................................../

       /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

ТОГТООЛТОЙ ТАНИЛЦАЖ, ДУГААР ОЛГОСОН:

        .......................... ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

            /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

ЗШША-9

 

ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ

ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                   хот, сум

             

 

............................................................ ..................................../эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,............................................................................................ ..................................................................................................................................................

............................................................................................. /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ ............................................................. ээс ...... оны ....... сарын ...... -ны өдөр гаргасан .............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг танилцаад ОЛСОН нь:

..............................................–ний ...................................................................................

гэх гомдол, мэдээлэлтэй танилцахад ..................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... нөхцөл

 байдал тогтоогдож байна.

 

Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. ..........................-ний гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсугай.

2. Энэ талаар гомдол гаргагч ......................................-д мэдэгдсүгэй.

3. Энэ тогтоолыг эс зөвшөөрвөл тогтоолыг мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн удирдах албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:           /......................................../   /........................................../

                    /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШША-10

 

ХУРААН АВСАН, БИТҮҮМЖИЛСЭН ХӨРӨНГӨ, ЭД ЗҮЙЛД

ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

 

.................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага,албан тушаалтны нэр /би, ....... оны .... сарын ........-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн  ............................-д холбогдох  ............................... дугаартай хэргийн материалтай танилцаад ОЛСОН нь:

......................................................................................................................................... /зөрчлийн утга/ гэх .................................... дугаартай хэрэгт .... оны .... сарын ....-ны өдөр................................................................................................................ /хураан авсан, битүүмжилсэн аль нь болохын доогуур зурах/ ............................................... /хөрөнгө, эд зүйлийн нэр/-д .................................... шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2.4 дүгээр зүйлийн 1.6 дахь хэсгийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. Энэ хэрэгт шинжилгээ хийлгэхээр ....................................................................-ийн /шинжилгээ хийх байгууллага, шинжээчийн нэр/ шинжээчээр томилсугай.

   2. Шинжээчид үнэлгээ хийлгэхээр дараах асуултыг тавихаар тогтсугай.

        1………………………………………………………………………………………..

        2.....................................................................................................................

        3.....................................................................................................................

        4.....................................................................................................................

 

   3. Шинжилгээ  …. оны ... сарын .... -ны дотор гаргахыг шинжээч ....................-д даалгасугай.

   4. Шинжээч.................-ний мэдэлд ...................... /шилжүүлж байгаа хөрөнгө, эд зүйлийн тоо, чанар, хэлбэр/-ыг шилжүүлсүгэй.

            5. Шинжээчид ........................ хуулийн .......... дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийг тайлбарлан өгч, зориуд худал шинжээчийн дүгнэлт гаргах,  дүгнэлт гаргахаас хууль бусаар татгалзсан, зайлсхийсэн, дүгнэлт гаргах хугацааг үнэлгээчин хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн бол ................... хуулийн............дугаар зүйлд заасан хариуцлага хүлээлгэхийг сануулсугай.

            6. Энэ тогтоолыг хохирогч, холбогдогч нарт танилцуулж Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3.1, 3.2,  Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хуулийн 8.2 дугаар зүйлд заасан эрхийг тайлбарласугай.

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:             /......................................../   /........................................../

         /гарын үсэг/                                /нэр/

 

 

ТОГТООЛД ЗААСАН ЭРХ,

ҮҮРЭГТЭЙ ТАНИЛЦСАН

ШИНЖЭЭЧ:           /......................................../   /........................................../

         /гарын үсэг/                                /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ХОЛБОГДОГЧ:      /......................................../ /.........................................../

    /гарын үсэг/                                      /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ХОХИРОГЧ:          /......................................../ /........................................../

     /гарын үсэг/                                                /нэр/

 

 

 

 

 

ЗШША-11

ШИНЖЭЭЧ ТОМИЛЖ, ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ

ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

..................................... ................................................................................/эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ........ оны .... сарын ....-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ...... дугаар зүйлийн .... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн .............. овогтой ..............-д холбогдох  ................... дугаартай хэрэгт шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулаад ОЛСОН нь:

.......................................................................................................................................................................................................................... /зөрчлийн утга/ гэх ............... дугаартай хэрэгт ...................................................................................................................................... /ямар нөхцөл байдлыг тогтоолгох шаардлагатай байгаа талаар тодорхой бичих/ мэргэжлийн шинжээчийн тусламжтайгаар тогтоох шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 4.11 дүгээр зүйлийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. Энэ хэрэгт дүгнэлт гаргуулахаар Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн .............................. хэлтсийн шинжээчийг томилсугай.

2. Шинжээчид дүгнэлт гаргуулахаар дараах асуултыг тавихаар тогтсугай.

1………………………………………………………………………………………

2...................................................................................................................

3...................................................................................................................

4...................................................................................................................

3. Дүгнэлтийг …. оны ..... сарын .... -ны дотор гаргахыг шинжээч .......................-д даалгасугай.

4. Шинжээч .......................-ний мэдэлд ................ /хэргийн хавтас, хуудасны тоо болон шилжүүлж байгаа эд зүйл, хэв, хэлбэр, дээж/-ыг шилжүүлсүгэй.

5. Шинжээчид Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.2 дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийг тайлбарлан өгч, зориуд худал дүгнэлт гаргах, дүгнэлт гаргахаас хууль бусаар татгалзсан, зайлсхийсэн, дүгнэлт гаргах хугацааг шинжээч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн бол Эрүүгийн хуулийн 21.4 дүгээр зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэхийг сануулсугай.

6. Энэ тогтоолыг холбогдогч, хохирогч нарт танилцуулж Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 8.2 дугаар зүйлд заасан эрхийг тайлбарласугай.

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН: ЭРХ БҮХИЙ

АЛБАН ТУШААЛТАН:          /......................................../   /........................................../

               /гарын үсэг/                                         /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:     /......................................../   /........................................../

                                        /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

ТОГТООЛД ЗААСАН ЭРХ,ҮҮРЭГТЭЙ

ТАНИЛЦСАН ШИНЖЭЭЧ: /............................……..//......................................../

                           /гарын үсэг/                                         /нэр/

 

ЗШША-12

ХУРААН АВСАН, БИТҮҮМЖИЛСЭН ХӨРӨНГӨ,

ЭД ЗҮЙЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                       Дугаар...                                         хот, сум

 

 

....................................................................................../эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр / би, ....... оны .... сарын ........-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ........ дугаар зүйлийн ....... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн ............................-д холбогдох  ............... дугаартай зөрчлийн хэрэгтэй танилцаад ОЛСОН нь:

......................................................................................................................................... /зөрчлийн утга/ гэх ............... дугаартай хэрэгт .... оны .... сарын ....-ны өдөр хураан авсан, битүүмжилсэн /аль нь болохын доогуур зурах/ .................................... /хөрөнгө, эд зүйлийн нэр/-д .................................... /үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай байгаа талаар/ мэргэжлийн үнэлгээчний тусламжтайгаар тогтоох шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2.4 дүгээр зүйлийн 1.6 дахь хэсгийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1. Энэ хэрэгт үнэлгээ хийлгэхээр ...........-ийн /үнэлгээ хийх байгууллагын нэр/ үнэлгээчнийг томилсугай.

2. Үнэлгээчинд үнэлгээ хийлгэхээр дараах асуултыг тавихаар тогтсугай.

1………………………………………………………………………………………

2....................................................................................................................

3....................................................................................................................

4....................................................................................................................

3. Үнэлгээг  …. оны ..... сарын .... -ны дотор гаргахыг үнэлгээчин.......................-д даалгасугай.

4. Үнэлгээчин.................-ний мэдэлд ...................... /шилжүүлж байгаа хөрөнгө, эд зүйлийн тоо, чанар, хэлбэр/-ыг шилжүүлсүгэй.

5. Үнэлгээчинд ........................хуулийн .......... дугаар зүйлд заасан эрх, үүргийг тайлбарлан өгч, зориуд худал үнэлгээ гаргах, үнэлгээ гаргахаас хууль бусаар татгалзсан, зайлсхийсэн, үнэлгээ гаргах хугацааг үнэлгээчин хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлсэн бол ............................ хуулийн ........ зүйл, хэсэгт ....  заасан хариуцлага хүлээлгэхийг сануулсугай.

 

6. Энэ тогтоолыг хохирогч, холбогдогч нарт танилцуулж Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3.1, 3.2, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 8.2  дугаар зүйлд заасан эрхийг тайлбарласугай.

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН: ЭРХ БҮХИЙ

АЛБАН ТУШААЛТАН:       /......................................../   /........................................../

/гарын үсэг/                                        /нэр/

 

 

 

ТАНИЛЦСАН:        /............................................./   /........................................................./

                                                   /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

 

 

ТОГТООЛД ЗААСАН ЭРХ,

ҮҮРЭГТЭЙ ТАНИЛЦСАН

ҮНЭЛГЭЭЧИН: /..........................................……..//......................................../

                /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

 

 

 

ХОЛБОГДОГЧ            :          /......................................./   /.........................................../

       /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ХОХИРОГЧ              /......................................../   /......................................../

        /гарын үсэг/                                         /нэр/

 

 

 

 

 

 

ЗШША-13

ХҮСЭЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

............................................................................................................................./эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ..... оны ..... сарын ..  өдөр  зөрчлийн хэрэг нээсэн  ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч /ямар оролцогч болохыг доогуур зурах/ ........................................................ овогтой ...................................... -ээс .......... оны .......... сарын ....... өдөр  гаргасан   хүсэлттэй танилцаад ОЛСОН нь:  

                  

   ............................................................................................................-ээс гаргасан .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................... тухай хүсэлтийг хүлээн авч хянахад ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................     

/хүсэлт нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад оролцогчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад болон хэргийг тал бүрээс нь бүрэн бодитой тогтооход ач холбогдолтой зэрэг  хангах болсон үндэслэлийг тодорхой бичих / хангах үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн 15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1...................................-аас гаргасан ............................................................................ тухай хүсэлтийг бүрэн  хангасугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

      

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:         /......................................../   /........................................../

    /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ:       /......................................../   /........................................../

   /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

ЗШША-14

ХҮСЭЛТИЙГ ХЭСЭГЧЛЭН  ХАНГАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

 

.............................................................................................................................../эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ..... оны ..... сарын ... өдөр ........................... зөрчлийн хэрэг нээсэн  ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч  /ямар оролцогч болохын доогуур зурах/ ............................        овогтой ...............................-ээс. ........ оны ... сарын ... өдөр    гаргасан   хүсэлттэй    танилцаад ОЛСОН нь:  

                          

.................................................-ээс гаргасан ..................................................................

..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................тухай хүсэлтийг хүлээн авч танилцахад хүсэлтэнд дурьдсан асуудлын зарим хэсэг нь буюу ................................................................................................. зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шалгаж тогтоогдсон, дахин шалгах шаардлагагүй, харин ..................................................................................................................................................

............................................................................................ /хангах болсон үндэслэл бичих/ заримыг  хангах үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн   15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. ...................................-аас гаргасан ............................. тухай хүсэлтийн ........................................................................................................................ зарим хэсгийг хүлээн авч  хэсэгчлэн хангасугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

 1. Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл тогтоолыг хүлээн авснаас   хойш  ажлын 5   хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтан, прокурорт   гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

   ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

            ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:           /......................................../   /........................................../

    /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ        /......................................../   /........................................../

   /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

ЗШША-15

ХҮСЭЛТИЙГ ХАНГАХААС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                    хот, сум

 

 

............................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ........ оны ........ сарын ......... өдөр зөрчлийн хэрэг нээсэн  ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч  /ямар оролцогч болохын доогуур зурах/   ......................................................  овогтой .....................................................................-ээс ..........    оны ... сарын ... өдөр гаргасан   хүсэлттэй    танилцаад ОЛСОН нь:  

 

 ...............................................-ээс гаргасан ...........................................................................

..................................................................................................................................................

тухай хүсэлтийг хүлээн авч хянахад ....................................................................................

..................................................................................................................................................

/хүсэлтэнд дурьдсан асуудлыг урьд нь хэрэг бүртгэлтээр бүрэн шалгаж тогтоосон, эсхүл гаргасан хүсэлт үндэслэлгүй, хүлээн авах боломжгүй/, ................................................................................................................................................../хангахаас татгалзсан үндэслэл бичих/ хангах үндэслэлгүй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн   15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1...................................-аас гаргасан хүсэлтийг хангахаас татгалзсугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

3. Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл  тогтоолыг хүлээн авснаас   хойш  ажлын 5   хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

      

 

   ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

           ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:      /......................................../   /........................................../

    /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

 

   ТАНИЛЦСАН:

   ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ     /......................................../   /........................................../

   /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

 

ЗШША-16

 

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙГ ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

................................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ........ оны ..... сарын ....-ны өдөр  зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг дуусгаад ОЛСОН нь:

..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. ............................................................................................................гэх зөрчлийн хэргийг шалгахад, хэрэгт цугларсан ..................................................................................................

.................................................................................................................................................. баримтуудаар.................................................................................................. /тогтоогдсон

нөхцөл байдлыг дэлгэрэнгүй бичнэ/  тогтоогдсон байх тул Монгол улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.11 дүгээр зүйлд заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.7-д заасан үндэслэлээр зөрчлийн хэрэг нээсэн...................................................... /хүн, хуулийн этгээдэд/-д холбогдох ..................................... дугаартай хэргийг  Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.11 дүгээр зүйлийн ...... дэх хэсэгт заасан ....................................................................... үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосугай.

 

 1. Зөрчлийн хэрэгт холбогдсон ...............................................................-нд авсан ............................................ эрх хязгаарласан арга хэмжээг хүчингүй болгосугай.

 

 1. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу хохирогч, холбогдогчид хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон тухай ажлын 3 хоногийн дотор танилцуулсугай.    

 

 1. Хэрэгт  хадгалахаар тогтсон ........................................................ /хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл, баримт бичиг/-ыг ........................ /хэрхэн шийдвэрлэх талаар/ тогтоосугай.                 

 

 1. Хэрэгсэхгүй болгосон тогтоолыг хохирогч, холбогдох этгээд хүлээн авснаас, эсхүл мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурьдсугай.

 

 

           

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:         /......................................../   /........................................../

  /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

 

 

 

ЗШША-17

 

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРГИЙГ ПРОКУРОРТ

ХҮРГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                    хот, сум

 

 

............................................................................................ /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,..... оны ..... сарын ....-ны өдөр ........................... зөрчлийн хэрэг нээсэн .......................................... /хүн, хуулийн этгээд/-д холбогдох .................. дугаартай хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж дуусгаад ОЛСОН нь:                     

.............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................... /зөрчлийн утгыг бичих/ хэрэгт ... оны ... сарын ...-ны өдөр ...................... холбогдогч, түүний хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид танилцуулж, зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг дуусгасан тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.1 дүгээр зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1................................-д холбогдох .............. дугаартай зөрчлийн........ хавтас, ... хуудастай хэргийг  ................................................................ прокурорын газрын хяналтад хүргүүлсүгэй.

 

2. Хэргийн хамт ....................................................... /хураан авсан, битүүмжилсэн хөрөнгө, орлого, эд зүйл,баримт бичиг/-ыг прокурорт шилжүүлэхээр тогтсугай.

 

 1. ...............................-д /эрх хязгаарлах/ арга хэмээ авсан болохыг дурьдсугай.

 

   ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

           ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:         /......................................../   /........................................../

                                                           /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН:    /................................./   /..................................../

                                                                             /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

 

Тогтоолыг ... оны ... сарын ...-ны өдөр.... хавтас .... хуудас, хэргийн материалын хамт хүлээн авсан ажилтан:

 

                                    /......................................../   /........................................../

                                                        /гарын үсэг/                                 /нэр/

     

 

 

 

 

 

 

ЗШША-18

 

ОРЧУУЛАГЧ, ХЭЛМЭРЧ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                     хот, сум

 

 

............................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ..... оны .... сарын ....-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ....... дугаар зүйлийн ..... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн .............. овогтой ..............-д холбогдох ..................... дугаартай зөрчлийн хэрэгтэй танилцаад ОЛСОН нь:

..................................................................................................................................... ................................................................................................................/зөрчлийн утга/ гэх .......................... дугаартай хэрэгт оролцогч ................. овогтой ..................... нь ....................-ын харьяат иргэн, монгол хэл мэддэггүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэйн улмаас харилцаж чадахгүй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3.4 дүгээр зүйлийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. ......................................ажилтай ......................................овогтой ..........................-ыг оролцогч.........................-ын орчуулагч /хэлмэрч/-ээр томилсугай.

 

 1. Орчуулагч /хэлмэрч/................................-д Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3.4 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан эрхийг танилцуулсугай.

 

 1. Орчуулагч /хэлмэрч/...........................-д дуудсан цагт ирж орчуулах /хэлмэрчлэх/, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 3.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасан үүргийг тайлбарлан өгч, үнэн зөв орчуулах, хэлмэрчлэхээ илэрхийлж, баталгаа гаргасны дараа зориуд худал орчуулсан, хэлмэрчилсэн бол Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 21.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хариуцлага хүлээлгэхийг сануулсугай.

 

 1. .........................-ыг орчуулагч /хэлмэрч/-ээр томилсон тухай оролцогч ........ нарт  танилцуулсугай.

 

 

 

 

           ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:        /......................................../   /........................................../

                                                        /гарын үсэг/                                            /нэр/

 

   ХЭЛМЭРЧ, ОРЧУУЛАГЧ: /......................................../   /........................................../

               /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

   ТАНИЛЦСАН:                      /......................................../   /........................................../

               /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

 

 

 

 

ЗШША-19

ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ

ХАРЬЯАЛЛЫН ДАГУУ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

САНАЛ

 

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

.................................................................................................................................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,........................................................................................................................................ /гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/ .............................................................. ээс ...... оны ....... сарын ......-ны өдөр гаргасан .................................................................................. .............................................................................................................................................................. /гомдол, мэдээллийн утга/ гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээлэлтэй танилцахад...........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ зэрэг баримтаар .................................................................................................... нөхцөл байдал тогтоогдож  байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-д заасныг удирдлага болгон..............................................................

гэх гомдол, мэдээллийг .................................................................................-д харьяаллын дагуу шилжүүлэхээр Зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийг удирдах албан тушаалтанд танилцуулахаар тогтов.

 

 

САНАЛ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:         /......................................../   /........................................../

     /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

ЗШША-20

 

АЛБАДЛАГЫН  АРГА ХЭМЖЭЭ

АВАХУУЛАХ  ТУХАЙ  ХҮСЭЛТ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                   хот, сум

 

 

 

.............. ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ  ШҮҮХЭД

 

            .............................................................................................. /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,................................................................................................... /холбогдогчийн овог, нэр, хуулийн этгээдийн албан ёсны нэрийг тодорхой бичих/ нь:  ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/үйлдсэн зөрчлийг тодорхой бичих/  Зөрчлийн тухай хуулийн ....... дүгээр зүйлийн ...... дахь хэсэгт заасан зөрчил үйлдсэн  болох нь нотлох баримтуудаар  тогтоогдож байх тул Зөрчлийн тухай хуулийн 4.2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 4.4 дүгээр зүйлийг тус тус үндэслэн ..................................................................... /ямар албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх талаар дурдах/ “албадлагын  арга хэмжээ хэрэглэх“ хүсэлтийг .............    шүүхэд хүргүүлэв.

 

 1. Хүсэлтэд  ....   хуудас материал хавсаргасан болно.

 

 

        ХҮСЭЛТ ҮЙЛДСЭН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:           /......................................../   /........................................../

 /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

 

 

 

ЗШША-21

 

ХАРИУ МЭДЭГДЭХ ХУУДАС

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

..................................................................

.................................................................

..................................................................

/байгууллагын нэр, хаяг, индекс хүсэлт, гомдол

 гаргагчийн овог,  нэр, хаяг, утасны дугаарыг бичих/

 

            ................................................................................................................ /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би танаас  ............................................................... /иргэн, албан тушаалтны нэр бичих/ гаргасан гомдол, хүсэлтийн  дагуу ........................ овогтой .................. холбогдох  ....... дугаартай зөрчлийн хэрэг, материалыг хянав. 

    

           Зөрчлийн хэрэг, материалд авагдсан нотлох баримтуудаар:.................................  ................................................................................................................................................

нөхцөл байдал тогтооогдсон, эсхүл ........................................................................ нөхцөл

байдал тогтоогдохгүй байна. /нотлох баримтанд тулгуурлан үндэслэл бүхий дүгнэлт хийсэн байна/

 

Иймд таны /хүсэлт, гомдлын товч  утга/.................................................................... ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................   гэсэн

  /хүсэлт, гомдлыг хүлээн авсан, эсхүл хүлээн авахаас татгалзсан хууль зүйн үндэслэл, шалтгааныг тодорхой дурдах ба шаардлагатай гэж  үзвэл холбогдох хуулийн зүйл, хэсгийг иш татаж бичих/  байх тул хүсэлт, гомдлыг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэв. 

 

Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл хариу  мэдэгдэх хуудсыг хүлээн  авснаас хойш 5 хоногийн дотор зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн удирдах албан тушаалтан, прокурорт гомдол гаргах эрхтэй.

 

 

 

 

            ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

            ТУШААЛТАН:        /......................................../   /........................................../

         /гарын үсэг/                                    /нэр/

 

 

ЗШША-22

 

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН

ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ГАРГАСАН

ТАЙЛБАР

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                    хот, сум

 

 

............................................................................................................................. /эрх бүхий байгууллага,албан тушаалтны нэр/ би, Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5, 12, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн ....... дугаар зүйлд заасны дагуу …………………….......... овогтой ..............................…………………-нд холбогдох ……………………………………… зөрчлийн  хэрэг  хянан шийдвэрлэх  шүүх хуралдаанд оролцож тайлбар гаргаж байна.

 

1...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 /өөрийн  гаргасан хүсэлт, санал болгож буй шийдвэрийн утга,  хүсэлт, шийдвэрийн  хууль зүйн үндэслэл,  нотлох баримт болон  Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн зүйл, хэсгийг үндэслэж  тайлбар бичих/

 

2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................../шүүхэд гаргасан хүсэлт, санал болгож буй шийдвэрээ дэмжсэн саналаа бичих/     

 

3........................................................................................................................................................................шүүхийн ….... оны …. сарын …өдрийн …… тоот шийдвэрээр  ......………………………........................................................................................................

.................................................................................................................................................. шийдвэрлэв. 

 

 

 

ТАЙЛБАР ГАРГАСАН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:         /......................................../   /........................................../

                                               /гарын үсэг/                                  /нэр/

 

 

ЗШША-23

 

БАТАЛГАА

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                               ....................................

сарын ......-ны өдөр                               Дугаар .....                                       хот, сум     

 

 

 

......................................................................................................................................................../эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, зөрчлийн хэргийн............................................................................................................................... шалган шийдвэрлэх ажиллагааны  явцад хувь хүн, байгууллага, төрийн нууцтай холбоотой ажиллагаанд оролцсон, байлцсан /аль нь болохыг доогуур нь зурах/ .....................................................овогтой.......................................................................... Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг удирдлага болгон хувь хүн, байгууллага, төрийн нууцийг задруулахгүй байх үүргийг сануулж, бичгээр баталгаа  гаргуулав.

 

Зөрчвөл Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээх болно.

 

 

БАТАЛГАА ГАРГУУЛСАН:

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН

ТУШААЛТАН:          /......................................//....................................../

  /гарын үсэг/                                /нэр/

 

     

 

 

      ТАНИЛЦАЖ,

      БАТАЛГАА ГАРГАСАН:       /......................................//....................................../

               /гарын үсэг/                             /нэр/

 

 

     

ЗШША-24

 

ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ

ХАРЬЯАЛЛЫН ДАГУУ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

............................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би,  ........... оны .... сарын ....-ны өдөр ......................... овогтой ......................-д холбогдох зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг харъяаллын дагуу шилжүүлэх саналтайгаар .... оны ..... сарын ....-ны өдөр ирүүлсэн материалыг хянаад ОЛСОН нь:

 

.................................................-ний.............................................................. гэх гомдол,

мэдээлэлтэй танилцахад ............................................................................................... зэрэг баримтаар ..................................................................................................... нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

 

Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.4 дүгээр зүйлийн ...... дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. ..........................-ний .................................. гэх зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээллийг шалгуулахаар ......................................................-д харьяаллын дагуу шилжүүлсүгэй.

2. Энэ талаар гомдол гаргагч ..........................-д мэдэгдсүгэй.

3. Харьяаллын дагуу шилжүүлсэн талаар прокурорт танилцуулсугай.

4. Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

       

 

 

 

 

        ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН: /......................................//....................................../

                    /гарын үсэг/                                /нэр/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШША-25

 

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТ ЯВУУЛАХ

ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

             ......................................................................................................................................

/эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, .......... оны ..... сарын ....-ны өдөр ............................. зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан ................................. овогтой ............................-д холбогдох ................ дугаартай зөрчлийн хэрэгтэй танилцаад ОЛСОН нь:

...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................... /зөрчлийн утгыг бичих/

үйлдэлтэй хэрэгт ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/явуулсан ажиллагаануудыг бичих/ зэргээр зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан байх бөгөөд цаашид эрх бүхий албан тушаалтнаас  ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................ зэрэг ажиллагаануудыг явуулах,  нэмэлт ажиллагаа явуулж нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. .........................-д холбогдох ................. дугаартай зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн  хугацааг ........... оны ......... дүгээр сарын ..... -ны өдрөөс ........ оны ...... сарын ........-ны өдрийг хүртэл .... хоногоор сунгасугай.

 

2. Энэ талаар оролцогч ..................................................... нарт мэдэгдсүгэй.

 

 

 

          ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН: / ...................................../ /..................................../

                    /гарын үсэг/                                          /нэр/

 

 

ЗШША-26

 

ХҮСЭЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                     хот, сум

 

 

....................................................................................................../эрх бүхий албан байгууллага, тушаалтны нэр/ би, ..... оны ..... сарын .......... өдөр  зөрчлийн хэрэг нээсэн  ........................... овогтой ......................................-д холбогдох ................ дугаартай зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч /ямар оролцогч болох/ ........................................        овогтой ...............................................-ээс .......    оны ......... сарын........ өдөр  гаргасан   хүсэлтийг    хянаад ОЛСОН нь:                     

  

............................................................-ээс гаргасан .....................................................

..................................................................................................................................................

тухай хүсэлтийг хүлээн авч хянахад /хүсэлт нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад оролцогчдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад болон хэргийг тал бүрээс нь бүрэн бодитой тогтооход ач холбогдолтой зэрэг  хангах болсон үндэслэлийг тодорхой бичих/ хангах үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн 15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1...................................-аас гаргасан ............................. тухай гаргасан хүсэлтийг бүрэн  хангасугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

 

 

  ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН:/.................................../   /......................................./

                 /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

 ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ: /......................................../   /.........................................../

         /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

 

ЗШША-27

 

 

ХҮСЭЛТИЙГ ХЭСЭГЧЛЭН  ХАНГАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

........................................................................................................... / эрх бүхий албан байгууллага, тушаалтны нэр / би, ..... оны ..... сарын ... өдөр ........................... зөрчлийн хэрэг нээсэн  ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч / ямар оролцогч болох/   .........................        овогтой .................................... -ээс .........    оны ...... сарын ....... өдөр  гаргасан хүсэлтийг  хянаад ОЛСОН нь:                      .

  

........................................-ээс гаргасан ...........................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

тухай хүсэлтийг хүлээн авч хянахад хүсэлтэд дурьдсан асуудлын зарим хэсэг нь болох .......................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................ нь

зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шалгаж тогтоогдсон ба дахин шалгах шаардлагагүй байх бөгөөд ....................................................................................................

....................................................................................................................... /хангах болсон

 үндэслэл бичих/ заримыг  хүлээн авч хангах үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн 15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

1.......................................-аас гаргасан .........................................................................

..................................................................................................................................................

тухай гаргасан хүсэлтийн ...................................... зарим хэсгийг хүлээн авч  хэсэгчлэн хангасугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

3.Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл тогтоолыг хүлээн авснаас   хойш  5   хоногийн дотор прокурорт   гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

  ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

           ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН: /...................................../   /..................................../

                        /гарын үсэг/                                   /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ:               /......................................../   /.........................................../

                     /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

ЗШША-28

 

ХҮСЭЛТИЙГ ХАНГАХААС ТАТГАЛЗАХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

 

................................................................................................................................../ эрх бүхий албан байгууллага, тушаалтны нэр/ би, ...................... /албан тушаалтны нэр/ ................................-ний  ..... оны ..... сарын .... өдөр зөрчлийн хэрэг нээсэн  ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  зөрчлийн хэргийн  хохирогч, холбогдогч / ямар оролцогч болох/   ................. овогтой .............-ээс .......... оны ... сарын ... өдөр  гаргасан   хүсэлтийг    хянаад ОЛСОН нь:

 

 ..................................-ээс гаргасан ...........................................................тухай хүсэлтийг хүлээн авч хянахад ................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/хүсэлтэнд дурьдсан асуудлыг урьд нь зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаагаар бүрэн шалгаж тогтоосон, эсхүл гаргасан хүсэлт үндэслэлгүй, хүлээн авах боломжгүй, хангахаас татгалзсан үндэслэл бичих/ хангах үндэслэлгүй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.13 дугаар зүйл, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай  хуулийн 15.6 дугаар зүйлийг тус тус  удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. ...................................-аас гаргасан ...........................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................... тухай гаргасан хүсэлтийг хангахаас татгалзсугай.

 

2. Энэ тухай хүсэлт гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

3. Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл  тогтоолыг хүлээн авснаас хойш ажлын 5   хоногийн дотор прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН: /..................................../   /...................................../

              /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

ТАНИЛЦСАН:

ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ:            /......................................../   /.........................................../

               /гарын үсэг/                                              /нэр/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗШША-29

 

ХЭТЭРСЭН ХУГАЦААГ СЭРГЭЭХ ТУХАЙ ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

 

.................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ би, ............... овогтой ................-д холбогдох ............... дугаартай ............................................................ /албан тушаалтны хэргийг  хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэрийг дурдах/ шийдвэрт ..............................-аас ..................................... хэтэрсэн хугацааг сэргээлгэх тухай хүсэлт ирүүлснийг хүлээн авч танилцаад ОЛСОН нь:

 

Хүсэлтийг хянахад ............................................................ /хугацааг хэтрүүлсэн шалтгаан/ хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас .................... хугацааг ..... хоногоор хэтрүүлсэн нь ............................ баримтаар тогтоогдож байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. .......................... овогтой ...............................-д холбогдох ........................... дугаартай ............................................................ эрх бүхий албан тушаалтны, эсхүл хэргийг  хэрэгсэхгүй болгосон шийдвэрт гомдол гаргах хугацааг ....... оны ..... сарын .....-ны өдрөөс сэргээсүгэй.

 

 1. Энэ талаар хүсэлт гаргагч .........................-д мэдэгдсүгэй.

 

 

 

ТОГТООЛ ҮЙЛДСЭН:

ЗӨРЧЛИЙН ХЭРЭГ БҮРТГЭЛТИЙГ

УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТАН:  /...................................../ /...................................../

                       /гарын үсэг/                            /нэр/

 

 

ЗШША-30

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                        хот, сум

 

Зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг

харьяаллын дагуу шилжүүлэх тухай

 

 

................................................................... прокурор ............................................... би,

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/гомдол гаргасан хүн, хуулийн этгээд, албан тушаалтны нэр, хаяг, утасны дугаар, регистр, улсын бүртгэлийн дугаар/............. оны .... сарын ....-ны өдөр гаргасан зөрчлийн талаархи гомдол, мэдээлэлтэй танилцаад ОЛСОН нь:

 

.................................................-ний.............................................................. гэх гомдол,

мэдээлэлтэй танилцахад ......................................................................................... зэрэг

баримтаар .................................................................................................... нөхцөл байдал

тогтоогдож байна.

 

Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2.2 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. .............................................................................................................................-ний ..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

гэх гомдлыг шалгуулахаар ......................................................-д /гомдлыг харьяалан шалгах эрх бүхий байгууллагын нэр/ харьяаллын дагуу шилжүүлсүгэй.

 

2. Энэ талаар гомдол гаргагч ..........................-д мэдэгдсүгэй.

 

3. Энэ шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5 хоногийн дотор дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

 

 

........................ ПРОКУРОР  /......................................../   /........................................../

        /гарын үсэг/                                                /нэр/

 

 

ЗШША-31

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

Зөрчлийн хэргийг шалган шийдвэрлэх харьяалал

тогтоох тухай

 

.......................................................... прокурор....................... би, .................................

........................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ ........… оны … сарын ... -ны өдөр Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн ..... дүгээр зүйлд зааснаар зөрчлийн  хэрэг нээсэн................................. /хүн, хуулийн этгээд/ холбогдох ..................... дугаартай .................. хэргийг ............ оны ...... сарын ......-ны өдөр харьяаллыг өөрчлөн тогтоолгохоор ирүүлснийг ..... оны ... сарын ... өдөр хүлээн авч хянаад      ОЛСОН нь:

   ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. /зөрчлийн хэрэг бүртгэлтээр тогтоогдсон нөхцөл байдал/ нь хэрэгт цугларсан .................................................................. /баримтуудын талаар/ баримтаар тогтоогдож байна.

......... .................................................................................................................. /харьяаллыг өөрчлөн тогтоох болсон үндэслэл/ үндэслэлээр зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулах болон прокурорын хяналтын харьяаллыг өөрчлөн тогтоох үндэслэлтэй байх тул Монгол улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар зүйлийн 3, 4 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон   ТОГТООХ нь:

 

1. .......................... овогтой ...........................-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахыг ................................-д тогтоосугай.

 

2. Энэ хэрэгт тавих прокурорын хяналтын харьяаллыг .................... прокурорын газарт тогтоосугай.

 

3. Эд мөрийн баримтаар хураасан, битүүмжилсэн .................................. /эд зүйл, эд мөрийн баримт/-ыг хэргийн хамт шилжүүлсүгэй.

 

 

........................ ПРОКУРОР    /...................................../   /........................................../

              /гарын үсэг/                                         /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

....................... ПРОКУРОР      /......................................./  / ........................................../

                /гарын үсэг/                                        /нэр/

 

ЗШША-32

 

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                      хот, сум

 

Зөрчлийн хэргийг харьяаллын дагуу

шилжүүлэх  тухай

 

 

.................................................прокурор .................................................................. би,

....................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ .............................. -ны ..... оны .... сарын ....-ны өдөр Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ..... дугаар зүйлийн ..... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээн шалгасан  ..............................-д холбогдох  ............. дугаартай хэргийг ...... оны ... сарын ... өдөр харьяаллын дагуу шилжүүлэх санал үйлдэж ирүүлснийг ...... оны ... сарын ... өдөр хүлээн авч хянаад ОЛСОН НЬ:

 

Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулан шалгахад хэрэгт цугларсан ............................................ нотлох баримтуудаар ......................................... тогтоогдож байна.

Иймд ........................ дугаартай хэргийг ............................. /зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллага/-д шалгуулахаар харьяаллын дагуу шилжүүлэх үндэслэлтэй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2.2 дугаар зүйлийн 1.9 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ НЬ:

 

1. ...........................-д холбогдох зөрчлийн ........... дугаартай хэргийг ......................................-д шалгуулахаар шилжүүлсүгэй.

 

2. Энэ хэрэгт харьяаллын дагуу .................................. прокурорын газраас хяналт тавихаар тогтоосугай.

 

3. Хураан авсан, битүүмжилсэн ...................... /хөрөнгө, орлого, эд зүйл, баримт бичиг/-ийг зөрчлийн хэргийн хамт шилжүүлсүгэй.

 

 

........................ ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

          /гарын үсэг/                                              /нэр/

 

 

ТАНИЛЦСАН:

....................... ПРОКУРОР   /......................................./  / ........................................../

          /гарын үсэг/                                             /нэр/

           

 

ЗШША-33

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                     хот, сум

 

 

Зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон

эрх бүхий албан тушаалтны тогтоолыг хүчингүй болгож,

нэмэлт ажиллагаа хийлгэх тухай

 

 

................................................................ прокурор ........................................... би

..................................................................................................................................................

....................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/ -ын ........ оны ..... сарын ....-ны өдөр ........................................ зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, ................... оны ....... сарын өдөр ......... дугаар тогтоолоор хэрэгсэхгүй болгосон .................. /хүн, хуулийн этгээд/-д холбогдох  ..............  дугаартай зөрчлийн хэргийг  ................................................................................. хянаад ОЛСОН нь:

 

..........................................................................................................................................гэх хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж, ................ оны ... сарын ...-ны өдөр Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн ............. дугаар зүйлийн ..... -д заасан ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

........................................................................................................................... үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгосон байна.

 

Хэргийг хянахад: ............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................................................................................... үндэслэлээр сэргээн шалгуулах

шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.11 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. .......................... /хүн, хуулийн этгээд/-д холбогдох ................... дугаартай хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа  явуулсугай.

 

2. Энэ хэрэгт зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа  явуулахыг ..........................

 .................................................................................. -д даалгасугай.

 

3. Энэ хэрэгт зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах хугацааг …оны … сарын.. -ны өдрөөс …оны …сарын …-ны өдрийг хүртэл … хоногоор тогтоосугай.

 

 

......................... ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

           /гарын үсэг/                                           /нэр/

 

ЗШША-34

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                       хот, сум

 

 

Зөрчлийн хэргийн хугацааг ....... дэх удаа сунгах тухай

 

......................................... ......................................................................................... би, ....................................................................................................................................

 /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/-ны  ....... оны ........сарын ....-ны өдөр ........................................ зөрчлийн хэрэг нээж, зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулсан ..................... овогтой ....................-д холбогдох ................ дугаартай  хэрэгт хугацаа сунгуулахаар ирүүлснийг  хянаад ОЛСОН нь:

   .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

үйлдэлтэй хэрэгт ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................... /явуулсан

ажиллагаануудыг бичих/ хийж гүйцэтгэсэн байх боловч цаашид зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа явуулахад ......................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................... зэрэг ажиллагаануудыг явуулах, 

нэмэлт ажиллагаа явуулж нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.8 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

            1. ......................... /хүн, хуулийн этгээд/-д холбогдох зөрчлийн ................. дугаартай хэрэгт зөрчлийн хэрэг бүртгэлт явуулах хугацааг..... оны ... дүгээр сарын ... -ны өдрөөс .... оны ... сарын ...-ны өдрийг хүртэл .......... хоногоор сунгасугай.

 

   2. Энэ талаар ............................................-д мэдэгдсүгэй.

 

 

 

........................ ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

              /гарын үсэг/                                                       /нэр/

 

ЗШША-35

 

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                   хот, сум

 

 

Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай

 

 

...........................................................прокурор .................................................... би, ..................................................................................................................................................

/эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/-ны …....... оны … сарын ... –ны өдөр Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн .... дүгээр зүйлд зааснаар зөрчлийн  хэрэг нээсэн ................ овогтой ..............-д холбогдох ........................... дугаартай хэргийн ........................... /зөрчлийн ямар оролцогч болох/ ..............................................-ээс .......... оны ... сарын ..-ны өдөр гаргасан ..................................................................... гомдлыг хянаад ОЛСОН нь:

...................................................-ээс гаргасан ................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................тухай

 гомдлыг хүлээн авч хянахад ................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

/хангахаас татгалзсан үндэслэл/ хангах үндэслэлгүй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.12 дугаар зүйлд заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1...................................-аас гаргасан гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсугай.

 

2. Энэ тухай гомдол  гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

3. Энэ шийдвэрийг гомдол гаргагч нь эс зөвшөөрвөл Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.12 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдрийн дотор дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг дурдсугай.

 

 

 

........................ ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

        /гарын үсэг/                                                /нэр/

 

 

ЗШША-36

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                                   хот, сум

 

 

 

Хэрэг, материал татах тухай

 

            ................................................. прокурор............................................................... би,

 ............................................... /гомдол, хүсэлт гаргагчийн нэр/-ээс гаргасан гомдлын дагуу .... оны .... дүгээр сарын ....-ний өдөр ..................................... /хэрэгсэхгүй болгосон, эсхүл зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа аль нь болохыг бичих/ ...........................-д холбогдох зөрчлийн ............................ дугаартай хэргийг хянах шаардлагатай байх тул Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 2.2 дугаар зүйлийн 1.4 дэх хэсэг, Прокурорын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

 1. ............................-ны ..... оны ... дүгээр сарын .....-ний өдөр зөрчлийн хэрэг нээсэн .......................-д холбогдох зөрчлийн ........... дугаартай хэргийг .... оны .... дугаар сарын ....-ний өдрийн дотор ........................-т ирүүлсүгэй.

 

2. Хэргийг тогтоолд заасан хугацаанд ирүүлэхийг .............................................................................. /эрх бүхий байгууллагын албан тушаалтны нэр/ ..................................-д даалгасугай.

 

 

 

 

........................ ПРОКУРОР    /......................................../   /........................................../

         /гарын үсэг/                                             /нэр/

 

 

ЗШША-37

 

ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                         Дугаар...                               хот, сум

 

 

Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийн

биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай

 

 

..........................................................................прокурор ........................................... би, ............................................./эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/-ын .... оны .... сарын .... -ны өдөр Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн ....... дугаар зүйлийн ..... дахь хэсэгт зааснаар зөрчлийн хэрэг нээсэн...................овогтой ..............-д холбогдох ..................... дугаартай хэргийг ..... оны ..... сарын ....-ны өдөр .................................................................... үндэслэлээр хянаад ОЛСОН нь:

 

.............................................................................. -д холбогдох .................. дугаартай хэрэгт .... оны ... сарын ...-ны өдрийн ................................... /шийдвэрийн утга/ шийдвэрийг ..................................... үндэслэлээр .................... -ээс гаргасан гомдлыг шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд түдгэлзүүлэх үндэслэлтэй байх Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.12 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1. ..........................-д холбогдох ................... дугаартай хэрэгт ................................................. /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/-ийн ............ оны ... сарын ......... -ны өдөр гаргасан ................. дугаартай ....................................... шийдвэрийг түдгэлзүүлсүгэй.

 

2. Энэ тухай эрх бүхий албан тушаалтан ................, зөрчлийн холбогдогч .................................. нарт мэдэгдсүгэй.

 

 

 

........................ ПРОКУРОР /......................................../   /........................................../

         /гарын үсэг/                                 /нэр/

 

 

 

 

ЗШША-38

 

ДЭЭД ШАТНЫ ПРОКУРОРЫН ТОГТООЛ

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                       Дугаар...                                      хот, сум

 

 

Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах тухай

 

........................................................................ прокурор ............................................ би, ................................................................................... /эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр/-ний … оны … сарын ... –ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн .... дүгээр зүйлд зааснаар зөрчлийн  хэрэг нээсэн ................ овогтой ..............................-д холбогдох ..................................................................... дугаартай...................... хэрэгт ..........................................................................................-ээс .... оны ... сарын ..-ны өдөр гаргасан ........................................................... гомдлыг хянаад ОЛСОН нь:

 

...................................................-ээс гаргасан ................................................................

 ............................................................................................................. тухай гомдлыг хүлээн авч хянахад ................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

нөхцөл байдал тогтоогдсон байна.

 

Эрх бүхий албан тушаалтан нь ............................................................................... шийдвэр гаргасан байх бөгөөд ............................................ прокурор .............................. гомдлыг хүлээн авч танилцаад .......... оны ...... сарын ........ өдөр ...... дугаартай тогтоолоор .............................................................................................................................. шийдвэрлэсэн байна.

 

Хэргийн материал болон бусад нотлох баримтуудаас үзэхэд гомдлыг .................................................................................................................................................. үндэслэлээр /хангахаас татгалзсан үндэслэлээ бичих/ хангах үндэслэлгүй байх тул Монгол Улсын Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.12 дугаар зүйлд заасныг удирдлага болгон ТОГТООХ нь:

 

1...................................-аас гаргасан гомдлыг хүлээн авахаас татгалзсугай.

 

2. Энэ тухай гомдол  гаргагч ............................-д мэдэгдсүгэй.

 

3.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.12 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу оролцогч нь энэ шийдвэрт гомдол гаргах эрхгүй болохыг дурдсугай.

 

 

........................ ПРОКУРОР    /......................................../   /........................................../

            /гарын үсэг/                                                        /нэр/

 

 

 

ЗШША-39

 

ПРОКУРОР ШҮҮХ ХУРАЛДААНД

ГАРГАСАН ТАЙЛБАР

 

…….. оны ... дугаар                                                                                                  ......................... 

сарын ....-ны өдөр                                       Дугаар...                                       хот, сум

 

 

.......................................................................................... прокурор ....................................... би,   Прокурорын тухай хуулийн ....... дугаар зүйл, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 8.1 дүгээр зүйлийн 5, 12, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн ........... дугаар зүйлд заасны дагуу ……………………овогтой …………………нд холбогдох ……………………………………… зөрчлийн  хэрэг  хянан шийдвэрлэх  шүүх хуралдаанд оролцож тайлбар гаргаж байна.

 

1.Прокурорын тайлбарын агуулга:  /прокурор шийдвэрийнхээ хууль зүйн үндэслэл, нотлох баримтууд, хуулийн зүйл, хэсгийг үндэслэн тайлбар гаргана/ ..................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................

........................………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Шүүхэд гаргасан тайлбар, шийдвэрээ дэмжиж санал хэлнэ...............................      ……………………………………………………………………………………………………….....

..................................................................................................................................................

 

3.  Шүүхийн шийдвэрийн утгыг бичнэ........................................................................

 

...............……..................................... шүүхийн … оны …. сарын …өдрийн …… тоот шийдвэрээр....………………………........................................................................................................... шийдвэрлэв.

 

 

 

 

ТАЙЛБАР ГАРГАСАН:

 .................... ПРОКУРОР        /......................................../  /......................................./

                                                               /гарын үсэг/                                            /нэр/

 

 

 

 

 

Санал асуулга