Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Шүүхэд төрийг төлөөлөх

Улсын Ерөнхий прокурорын

2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн

А/26 дугаар тушаалын хавсралт

 

 Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн

ажлын чиг үүрэг

 

Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Прокурорын тухай хуульд заасан прокурор шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллахад баримтлах бодлогыг тодорхойлж, энэ чиглэлээр удирдамжийн баримт бичиг боловсруулах, хууль болон шүүх хуралдаанд прокурор оролцоход мөрдөх аргачилсан зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, үр дүн, биелэлтийг нь тооцон, улсын яллагч нарыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.

Энэ ажлын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1. Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чиглэлээр Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар баталсан заавар, журмын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж ажиллах;

2. Шүүхэд төрийг төлөөлөх хэлтсийн жил, улиралд хийх ажпын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах арга хэмжээ авах;

3. Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын үзүүлэлт, судалгааны дүнг үндэслэн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, дэвшүүлэх зорилт, ажлын чанар, үр дүнг дээшлүүлэх талаар бодлого тодорхойлж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;

4. Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогчоос шүүхэд төрийг төлөөлөх ажпын чиглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлт, үр дүнг тооцох;

5. Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажилтай холбоотой хууль тогтоомж, Улсын Ерөнхий прокурорын тушаал, түүгээр баталсан заавар, журмын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл, зөвлөмж, чиглэл боловсруулан тухай бүр харьяа нэгж, газруудад хүргүүлж, биелэлтийг тооцох.

6. Шүүх хуралдаанд прокурор оролцоход мэтгэлзэх зарчмыг удирдлага болгон шүүгдэгчийн гэм буруутай эсэхийг нотлох чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

7. Прокурор иргэний болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

8. Зөрчил хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцож дүгнэлт гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

9. Улсын Дээд Шүүхийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанаар хэрэг хэлэлцэх явцад илэрч байгаа мөрдөгч, улсын яллагч прокуроруудын гаргаж буй нийтлэг алдаа, зөрчлийг тухай бүр судалж мэдээлэл гаргах;

10. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн, эсхүл Эрүүгийн хуулийг буруу хэрэглэсэн үндэслэлээр гомдол гаргасан, эсэргүүцэл бичсэн хэргийг хянаж, Улсын Дээд шүүхийн эрүүгийн хэргийн хяналтын шатны шүүх хуралдаанд оролцож дүгнэлт гаргах;

11. Хяналтын шатны шүүхийн шийдвэрийг хууль зөрчсөн гэж үзвэл Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулах;

12. Улсын Дээд шүүхийн Эрүүгийн хэргийн шүүгчдийн нэгдсэн хуралдаанд Улсын Ерөнхий прокурор, түүний эрхээ шилжүүлсэн Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчийн шүүх хуралдаанд оролцож гаргах дүгнэлтийн төсөл, шүүх хуралдаанд оролцох бэлтгэл ажиллагааг хангах; 

13. Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдааны шийдвэр, ял шийтгэлийн бодлогыг судлах;

            14. Шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын талаарх гомдлыг шийдвэрлэх;

15. Хууль тогтоомж, дүрэм, журмын төсөлтэй танилцаж эрхэлсэн ажлын чиглэлээр санал өгөх, боловсруулах;

16. Шүүхэд төрийг төлөөлөх ажлын чанар, үр дүнг судлан дүгнэх, ажлын алдаа дутагдлыг арилгах, шалтгаан, нөхцлийг тогтоож дүн шинжилгээ хийх, зохих шалгалтыг дангаараа болон бусад хэлтэстэй хамтран явуулах,

17. Хууль тогтоомж, Улсын Ерөнхий прокурорын тушаал, түүгээр баталсан заавар, журмаар хариуцуулсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Санал асуулга