Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Эрүүгийн хэргийн төв архив

Улсын Ерөнхий прокурорын

2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн

А/26 дугаар тушаалын хавсралт

 Эрүүгийн хэргийн төв архивын ажлын чиг үүрэг

Үйл ажиллагаандаа архив, албан хэргийг хөтлөхтэй холбоотой хууль тогтоомж, түүний дотор Архивын тухай хууль, Төрийн нууцын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төрийн архивын үйл ажиллгаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журам, заавар, стандартыг хэрэгжүүлж ажиллана.

Энэ ажлын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1. Архивт хадгалагдах баримт болон хавтаст хэргийг албан хэрэг хөтлөлтийн зааврын дагуу бэлтгэж, зохих журмын дагуу хадгалж, архивын материалыг цахим хэлбэрт оруулж архивын сан үүсгэх;

2. Салбар архиваас ирсэн байнга хадгалах баримт болон шүүхээр шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг, тэдгээрийн албан хэрэг хөтлөлтийн баримтаар сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх;

3. Эрүүгийн хэргийн төв, салбар архивуудад хадгалагдаж байгаа баримтуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, цахим архив үүсгэж, хадгалалт, хамгаалалтын нөхцлийг бүрдүүлэх;

4. Архивын бүртгэлийн програмын шинэчлэл, өөрчлөлтийг тухай бүр гаргаж, холбогдох газраар хийлгэх, бүртгэлийн програмд оруулсан салбар архивуудын ажилд хяналт тавих, шаардлагатай арга хэмжээг авах;

5. Архивын баримтыг зориулалтын байранд зохих журмын дагуу хадгалах, хадгалалтын тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлэх;

6. Архивын баримтанд тоо бүртгэлийн үндсэн болон туслах баримт бичиг хөтлөх;

7. Архивын баримтыг сэлбэн засах, сэргээн шинэтгэх;

8. Архивт хадгалагдаж буй баримтыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны зорилгоор ашиглуулах, түүнчлэн байгууллага, иргэдийн хүсэлтийн дагуу хуулбар, лавлагаа олгох;

9. Өөрийн болон салбар архивуудын хийж гүйцэтгэх ажлыг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж, хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлтэнд хяналт тавьж, үр дүнг тооцох, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг засуулж, зааварчилга зөвлөгөө өгч ажиллах;

10. Салбар архивуудаас хагас, бүтэн жилийн тайлан, мэдээг авч үнэлэлт, дүгнэлт өгч цаашид хийж гүйцэтгэх ажпын талаар зааварчилга өгөх;

11. Салбар архивуудад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, Архивын тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг шалгах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах;

12. Мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар, ном, гарын авлагаар сан бүрдүүлэх, прокурор, ажилтнуудад ашиглуулах;

13. Хөтлөгдөж дууссан хэргийн баримтыг эмхлэж цэгцэлж цаг хугацаанд нь архивт шилжүүлэхийг салбар архив, ажилтнаас шаардах;

14. Архивын  ажилд шаардагдах судалгаа, тоо баримтыг салбар архиваас гарган авч, үйл ажиллагандаа ашиглах;

15. Архивын  ажлыг боловсронгуй болгох асуудлаар Улсын Ерөнхий прокурорын газрын удирдлагад саналаа танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

16. Хууль тогтоомж, Улсын Ерөнхий прокурорын тушаал, түүгээр баталсан заавар, журмаар хариуцуулсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Санал асуулга