Хаяг байршил
Санал хүсэлт
Нийтлэг асуулт хариулт
Монгол улсын ерөнхий прокурорын газар
Холбоо барих
Хяналт шалгалт, дотоод аюулгүй байдлын хэлтэс

Улсын Ерөнхий прокурорын

2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн

А/26 дугаар тушаалын хавсралт

 

Хяналт шалгалт, дотоод аюулгүй байдлын

хэлтсийн ажлын чиг үүрэг

 

Хяналт шалгалт, дотоод аюулгүй байдлын хэлтэс нь прокурорын байгууллага, прокурор, ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах, энэ чиглэлээр судалгаа хийж, тэдгээрт зааварчилга, зөвлөмж хүргүүлэх, тэднийг гэмт халдлагад өртөх, холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох арга хэмжээ авахын зэрэгцээ зохих байгууллагуудтай хамтран ажиллах, прокурор, ажилтнуудтай холбоотой өргөдөл, гомдол, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан мэдээллийн мөрөөр шалгалт хийж, дүнг удирдлагад танилцуулах, харъяа нэгжүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, Улсын Ерөнхий прокурорын өгсөн үүргийн дагуу тодорхой чиглэлээр шалгалт хийх, хэрэг, материал уншиж танилцуулах зэрэг ажлуудыг хариуцан гүйцэтгэнэ.

Энэ ажлын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

1. Улсын Ерөнхий прокурорын даалгасны дагуу прокурор, ажилтнуудын хууль зөрчсөн талаархи өргөдөл, гомдол, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарсан мэдээллийг хянан шалгах, шаардлагатай тохиолдолд хэрэг, материалыг татаж хянан дүнг саналын хамт Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулж, өгсөн үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах;

2. Улсын Ерөнхий прокуророос даалгасны дагуу харьяа прокурорын газрын удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод ажлыг шалгах, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх;

3. Прокурорын байгууллага, прокурор, ажилтнууд гэмт халдлагад өртөх, гэмт хэрэгт холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан, нөхцлийг тогтоож, зөрчил, дутагдлыг засуулах, биелэлт, үр дүнг тооцох, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор зохих байгууллагуудын дэмжлэг, туслалцаа авч хамтран ажиллах, хууль тогтоомж, заавар, журамд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх;

4. Прокурорын байгууллага, прокурор, ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд шалгалт, судалгаа хийж, холбогдох арга хэмжээ авах;

5. Прокурор, ажилтнууд гэмт халдлагад өртсөн, хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийн талаар мэдээллийн сан бүрдүүлж, судалгааны ажилд ашиглаж байх;

6. Эрүүгийн хэрэг, эд мөрийн баримтыг хадгалах, шилжүүлэх явцад гарч болзошгүй эрсэдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зааварчилга, зөвлөмж гаргах, биелэлтэнд хяналт тавих;

7. Прокурорын байгууллагын мэдээллийн дотоод сүлжээний нууцлал, аюулгүй байдал хангагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж, энэ чиглэлээр Гэмт хэрэг, зөрчлийн бүртгэл дүн шигжилгээний төвтэй хамтран ажиллах;

8. Нэгжүүдийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд төсөв, санхүүгийн аудит хийж, зөрчил гаргасан шалтгаан, нөхцлийг тогтоож, дүнг нэгтгэн Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулах, өгсөн үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах, нэгжүүдэд мэдээлэл хүргүүлэх;

9. Байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлэх;

10. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарсан прокурорын байгууллага, прокурор, ажилтантай холбоотой анхаарал татсан мэдээ, мэдээллийг бодитой эсэхийг нягталж, дүнг Улсын Ерөнхий прокурорт танилцуулж холбогдох арга хэмжээ авах;

11. Харьяа прокурорын газруудын үйл ажиллагааг Улсын Ерөнхий прокурорын баталсан удирдамжийн дагуу хэсэгчлэн болон иж бүрэн шалгах ажлыг дангаар болон холбогдох хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах;

12. Прокурорын байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд ажлын чиг үүргийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх;

13. Хууль тогтоомж, Улсын Ерөнхий прокурорын тушаал, түүгээр баталсан заавар, журмаар хариуцуулсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

14. “Прокурорын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ын хүрээнд хариуцсан ажлыг хэрэгжүүлэх.

 

Санал асуулга