Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт тавих ажлыг нэгтгэн зохион байгуулах, бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалгах, судлах, хяналтын ажлыг боловсронгуй болгох зорилгоор удирдамжийн баримт бичиг боловсруулж батлуулах, биелэлтэд хяналт тавьж ажилладаг.