ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ

/Шинэчилсэн найруулга/

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

21 дүгээр зүйл.Шүүхэд төрийг төлөөлөх бүрэн эрх

21.1.Прокурор шүүх хуралдаанд дараахь бүрэн эрхтэй оролцоно:

21.1.1.шүүхийн хэлэлцүүлэг, шүүх хуралдаанд санал, дүгнэлт гаргах;

21.1.2.шинжлэн судлах нотлох баримтыг танилцуулах, шүүх хуралдааны дарааллын талаар санал гаргах;

21.1.3.хуульд заасан үндэслэлээр шүүгчийг татгалзан гаргах тухай хүсэлт гаргах;

21.1.4.шүүгдэгч, гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагч, шинжээчээс асуулт асуух;

21.1.5.нотлох баримт шинжлэн судлах;

21.1.6.шүүхэд нотлох баримт гаргаж өгөх;

21.1.7.яллах, яллахаас татгалзах;

21.1.8.шүүх хуралдааны тэмдэглэлтэй танилцах, түүнд засвар оруулах санал гаргах;

21.1.9.оролцогчийн давж заалдах, хяналтын журмаар гаргасан гомдолд хариу тайлбар гаргах;

21.1.10.шүүхийн шийдвэрт гомдол, эсэргүүцэл бичих, буцаан авах;

21.1.11.шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх тухай дүгнэлт, хүсэлтийг шүүхэд гаргах;

21.1.12.шүүхэд нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, гомдол гаргах;

21.1.13.хуульд заасан бусад.

21.2.Шүүх хуралдаанд хэд хэдэн прокурор оролцож болох бөгөөд энэ тохиолдолд ахалж оролцох прокурорыг дээд шатны прокурор томилно.