Монгол Улсын Үндсэн хууль, Прокурорын тухай хуульд заасан прокурор шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцох үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах бодлогыг тодорхойлох, энэ чиглэлээрх удирдамжийн баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлт үр дүнг тооцох, улсын яллагч нарыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг хариуцдаг.