ПРОКУРОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
/Шинэчилсэн найруулга/

17 дугаар зүйл.Прокурор төрийн нэрийн өмнөөс шүүх хуралдаанд оролцох
17.1.Прокурор хуульд заасан тохиолдолд дараахь шүүх хуралдаанд төрийн нэрийн өмнөөс оролцоно:
17.1.1.зөрчил шүүхээр хянан шийдвэрлэх;
17.1.2.эрүүгийн хэрэг шүүхээр хянан шийдвэрлэх;
17.1.3.захиргааны болон иргэний хэрэг шүүхээр хянан шийдвэрлэх.

21 дүгээр зүйл.Шүүхэд төрийг төлөөлөх бүрэн эрх
21.1.Прокурор шүүх хуралдаанд дараахь бүрэн эрхтэй оролцоно:
21.1.1.шүүхийн хэлэлцүүлэг, шүүх хуралдаанд санал, дүгнэлт гаргах;
21.1.2.шинжлэн судлах нотлох баримтыг танилцуулах, шүүх хуралдааны дарааллын талаар санал гаргах;
21.1.3.хуульд заасан үндэслэлээр шүүгчийг татгалзан гаргах тухай хүсэлт гаргах;
21.1.4.шүүгдэгч, гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, иргэний хариуцагч, шинжээчээс асуулт асуух;
21.1.5.нотлох баримт шинжлэн судлах;
21.1.6.шүүхэд нотлох баримт гаргаж өгөх;
21.1.7.яллах, яллахаас татгалзах;
21.1.8.шүүх хуралдааны тэмдэглэлтэй танилцах, түүнд засвар оруулах санал гаргах;
21.1.9.оролцогчийн давж заалдах, хяналтын журмаар гаргасан гомдолд хариу тайлбар гаргах;
21.1.10.шүүхийн шийдвэрт гомдол, эсэргүүцэл бичих, буцаан авах;
21.1.11.шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг сэргээх тухай дүгнэлт, хүсэлтийг шүүхэд гаргах;
21.1.12.шүүхэд нэхэмжлэл, тайлбар, хүсэлт, гомдол гаргах;
21.1.13.хуульд заасан бусад.
21.2.Шүүх хуралдаанд хэд хэдэн прокурор оролцож болох бөгөөд энэ тохиолдолд ахалж оролцох прокурорыг дээд шатны прокурор томилно.